minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Bae Cemaes ym Mro Padrig | Cemaes Bay in Bro Padrig
English

Y Ddolen


11 Mehefin 2023

Corpus Christi


Y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos gweddïwn dros

Bro Padrig

Rydym yn enwedig yn:

 • gweddïo dros bawb sy’n ymweld â’n heglwysi yn ystod tymor prysur yr haf, iddynt ddod o hyd i gysylltiad dyfnach â Duw
 • gweddïo dros Glenys Samson wrth iddi ddechrau ar ei gweinidogaeth ddiaconaidd yma a diolchwn am bopeth yr ydym wedi’i ddysgu ganddi yn ystod ei blwyddyn hyfforddi
 • gweddïo am ddyfodiad cyflym y cadeiriau newydd i eglwys Cemaes, gan gwblhau cam nesaf y gwaith adnewyddu!
 • rhoi diolch am y 40 pererindod a ymwelodd â Llanbadrig o’r Almaen yn ddiweddar a’n bendithio cymaint ag iddynt dderbyn bendith
 • rhoi diolch am y rhai sy'n gweithio'n ddiflino ar ein hamserlen o ddigwyddiadau codi arian, gan godi proffil Bro Padrig yn y gymuned a meithrin cysylltiadau cymrodoriaeth
 • rhoi diolch am frwdfrydedd y rhai sy'n ein helpu i weithio tuag at statws Eco-Eglwys

Neges oddi wrth Esgob Bangor

Annwyl gyfeillion

Gras a thangnefedd i chwi yn enw Duw ein Tad.

Ystyrir y Drindod weithiau yn faes mwyn i bregethwyr. Defnyddiwn amrywiaeth o ddarluniau i ddangos yr hyn a ddatgelwyd trwy'r Cristnogion cynnar a'r hyn a brofwyd ganddynt. Rydyn ni'n awgrymu a hyd yn oed yn dod yn agos weithiau yn ogystal ag, ar brydiau, yn methu'n syfrdanol.

Pan ysgrifennodd Paul at Gristnogion Corinthaidd, fe’u hatgoffodd nhw ‘yng Nghrist, fod Duw yn cymodi’r byd ag ef ei hun’ (2 Cor. 5:19). Roedd y Cristnogion cyntaf yn gwybod bod Iesu Grist nid yn unig yn ddynol a'i fod nid yn unig yn cynrychioli Duw ond ei fod mewn gwirionedd yn dod â Duw i'r byd hefyd. A'r argyhoeddiad hwn a brofwyd yn ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad a ddarparodd hadau'r hyn a adwaenir gennym fel y Drindod.

Yn y pen draw, mae ein galwad gyntaf yn llai i esbonio'r dirgelwch hwn nag i ddod ar ei draws. A phan fyddwn yn cael ein tywys i bresenoldeb Duw mae'n haws amgyffred rhywbeth sydd y tu hwnt i ni os yw'n parhau i fod yn ddirgelwch. Fy ngweddi yw y byddwn yn dod ar draws llawenydd ein Duw yn ystod misoedd yr haf hwn sy'n cael ei ddatguddio i ni fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân, Duw bendigedig am byth. Amen

+Andrew Cambrensis


Archddiaconiaid newydd

Mae Archesgob Cymru ac Esgob Bangor yn falch o gyhoeddi penodiadau newydd i rolau sylweddol yn yr esgobaeth.

Archddiacon newydd Bangor fydd y Parchg David Parry ac Archddiacon newydd Meirionnydd fydd y Parchg Ganon Robert Townsend.

I ddarllen rhagor am David a Robert dweller yr erthygl newyddion llawn trwy wasgu'r botwm isod.


Neges oddiwrth Esgob Mary, Esgob newydd Llandaf

Nid yw derbyn rhoddion mewn addoliad yn annisgwyl: Bob tro y byddwn yn ymgynnull i weddïo gallwn dderbyn cymaint o fendithion; oddi wrth Dduw sy’n rhoi mewnwelediadau a gobaith newydd inni ac yn ein bendithio â gras, maddeuant a chryfder a chan ein ffrindiau a’n chwiorydd a’n brodyr sy’n gweddïo gyda ni, sy’n ein hannog a’n cynnal yn ein ffydd. Ar Sul y Drindod yr wythnos diwethaf, cefais anrheg ychwanegol hyfryd. Fel fy ffrindiau yn esgobaeth Bangor buoch yn casglu arian i brynu bugeiliol staff neu "grozier" i mi - arwydd o weinidogaeth Esgob gan ddilyn patrwm Iesu "Y Bugail Da".

Mae'r anrheg hon yn arbennig iawn: Mae ganddi bedwar sant Cymreig wedi'u cerfio ger y brig, ac mae gan bob un ohonynt ystyr arbennig i mi; Santes Melangell, Santes Non, Deiniol Sant a Teilo Sant. Maen nhw’n fy atgoffa o sut mae Duw wedi siarad â ni trwy eraill yn y gorffennol a sut mae Duw yn parhau i uniaethu â ni yn y seintiau rydyn ni’n cwrdd â nhw ar daith bywyd heddiw. Mae yna hefyd groes Taizé wedi'i cherfio ar y staff - arwydd o gymuned ac o'r Ysbryd Glân. Mae fy nyled yn fawr i'r holl ffrindiau hael a charedig sydd wedi darparu'r anrheg wych hon a fydd yn adnodd addysgu gwych yn ogystal ag arwydd o'm galwad.

Diolch i’r Archesgob Andrew am drefnu a dod â’r anrheg hyfryd hwn ac i’r Parchg James Tout a’r dihafal Verity Stirling a weithiodd mor galed i sicrhau bod yr anrheg hon mor bersonol ac arbennig. Pan fyddwn yn derbyn anrheg sy'n gwneud i ni deimlo'n annwyl ac yn deall rhywbeth Duwiol gall ddigwydd yn ein calonnau. Gallwn deimlo’n fwy hyderus a llawen mewn ffordd sy’n ein rhyddhau i fod yn ni ein hunain a theimlo’n gartrefol. Efallai ei fod yn debyg mewn addoliad da pan fyddwn yn gallu clywed a derbyn y newyddion da ein bod yn cael ein caru, ein maddau a’n croesawu gan Dduw. Pa roddion bynnag y mae Duw yn eu darparu ar ein cyfer yn yr wythnos i ddod, bydded inni fod yn wyliadwrus am bopeth sy’n ein helpu i dyfu mewn ffydd, gobaith a chariad.

Dduw hael, diolch i ti am yr holl roddion rydyn ni'n eu derbyn yn ein bywyd bob dydd. Bydded i’r holl ddaioni a sylwwn ein cynorthwyo i adnabod dy fendith yn ein bywydau, er mwyn inni fod yn arwyddion o fywyd a gobaith i eraill. Amen


Wythnos Goffa Srebrenica

Yn ystod yr wythnos 4-9 Gorffennaf 2023 mae Remembering Srebrenica, sefydliad elusennol a gefnogir gan yr Adran Lefelu i Fyny, Tai a Chymunedau a’r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu yn anelu at goffáu hil-laddiad Bosniaidd. Roedd hon yn llofruddiaeth systematig a diwydiannol wedi'i chynllunio o ychydig llai na 100,000 o Fwslimiaid, dadleoli dwy filiwn o bobl a threisio hil-laddiad hyd at 50,000 o fenywod oherwydd eu hunaniaeth Fwslimaidd yn unig. Mewn ychydig ddyddiau yn unig ym mis Gorffennaf 1995, cafodd dros 8,000 o ddynion a bechgyn Mwslimaidd eu llofruddio a'u claddu mewn beddau torfol yn Srebrenica yn unig.

Y thema ar gyfer 2023 yw 'Gyda'n gilydd rydym yn un' a gobeithiwn y bydd yn ein hatgoffa o bwysigrwydd parhau i fod yn wyliadwrus yn erbyn grymoedd casineb sy'n ceisio at grwpiau “eraill” fel rhai negyddol wahanol.

I gael rhagor o wybodaeth am waith Cofio Srebrenica, yr wythnos goffáu ac adnoddau i gefnogi’r ymgyrch ewch i wefan Cofio Srebrenica yma.


Eglwys Llanengan, Bro Enlli

Llwybr Cadfan yn Llanengan

Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr wythfed lleoliad ar y bererindod lenyddol, Llwybr Cadfan. Mae’r eglwys hon heb os yn un o’r mwyaf hynod yn Llŷn mewn lleoliad godidog, ac mae Enlli i’w gweld yn glir oddi yno. Cawsom brynhawn hwyliog yn yr haul yn dysgu mwy am hanes y lleoliad unigryw ers y cyfnod pan roddodd Engan Ynys Enlli yn anrheg i Cadfan, a sefydlodd y gymuned Gristnogol gyntaf ar yr ynys yn y chweched ganrif.

I ddarllen rhagor am y ddiwrnod ac am fanylion o'r lleoliadau nesaf gweler yr erthygl llawn trwy ddefnyddio'r botwm isod.


Cliciwch ar y llun i'w chwyddo

Gardd Dangnefedd ar agor ym Mhenrhyndeudraeth

Fel y cyhoeddwyd cyn Eglwys y Drindod Sanctaidd, derbyniodd Penrhyndeudraeth ym Mro Moelwyn wobr o £1500 i ddatblygu gardd lonyddwch yn dilyn Pandemig Covid-19. Mae’r ardd bellach wedi agor ac mae gwahoddiad a chroeso i bawb ymweld. Mae mynediad i'r ardd am ddim.


Dyddiadur

26-29 Awst
Encil ar Enlli
Dyma penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan

1 Gorffennaf
Gwasaneth o Ordinasiwn
11.00am
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


11 June 2023

Corpus Christi


This Sunday and through the week we pray for

Bro Padrig

In particular we:

 • pray for all who visit our churches during the busy summer season, that they may find deeper connection with God
 • pray for Glenys Samson as she begins her diaconal ministry here and give thanks for all that we have learned from her during her training year
 • pray for the swift arrival of the new chairs for Cemaes church, completing the next phase of refurbishment!
 • give thanks for the 40 pilgrims who recently visited Llanbadrig from Germany and blessed us as much as they received blessing
 • give thanks for those who work tirelessly on our timetable of fund-raising events, raising Bro Padrig's profile in the community and forging links of fellowship.
 • give thanks for the enthusiasm of those helping us work towards Eco Church status.

A message from the Bishop of Bangor

Dear friends

Grace and peace to you in the name of God our Father.

The Trinity is sometimes regarded as a minefield for preachers. We deploy an array of illustrations to demonstrate what was disclosed through and experienced by the early Christians. We hint at and even get close sometimes as well as, on occasion, failing spectacularly.

When Paul wrote to the Corinthian Christians, he reminded them that ‘in Christ, God was reconciling the world to himself’ (2 Cor. 5:19). The first Christians knew that Jesus Christ was not only human and that He not only represented God but that He actually brought God to the world as well. And it was this conviction experienced in his life, death and resurrection which provided the seeds of what we know as the Trinity.

Ultimately our first call is less to explain this mystery than to encounter it. And when we are ushered into the presence of God it is easier to comprehend something that lies beyond us if it remains still a mystery. My prayer is that we will encounter the joy of our God in these summer months who is revealed to us as Father, Son and Holy Spirit, God blessed forever. Amen

+Andrew Cambrensis

New Archdeacons appointed

The Archbishop of Wales and Bishop of Bangor is pleased to announce new appointments to significant roles within the diocese.

The new Archdeacon of Bangor will be the Revd David Parry and the new Archdeacon of Meirionnydd will be the Revd Canon Robert Townsend.

To read more about both David and Robert please see the full news article by clicking the button below.


From Bishop Mary, the new Bishop of Llandaff

Receiving gifts in worship is not unexpected: Every time we gather to pray we may receive so many blessings; from God who gives us new insights and hope and blesses us with grace, forgiveness and strength and from our friends and sisters and brothers who pray with us, who encourage and support us in our faith. On Trinity Sunday last week, I was given a wonderful extra gift. As my friends in Bangor diocese you collected money to buy me a pastoral staff or "crozier" - a sign of a Bishop's ministry following the pattern of Jesus "The Good Shepherd".

This gift is extremely special: It has four Welsh saints carved near the top, each of whom has a special meaning for me; Saint Melangell, Saint Non, Saint Deiniol and Saint Teilo. They remind me of how God has spoken to us through others in the past and how God continues to relate to us in the saints we meet on life's journey today. There is also a Taizé cross carved on the staff - a sign of community and of the Holy Spirit. I am much indebted to all the generous and kind friends who have provided this wonderful gift which will be a great teaching resource as well as a sign of my calling.

Thank you to Archbishop Andrew for organising and bringing this wonderful gift and to the Revd James Tout and the inimitable Verity Stirling who worked so hard to ensure that this gift is so personal and special. When we receive a gift that makes us feel cherished and understood something Godly can happen in our hearts. We can feel more confident and joyful in a way that frees us to be ourselves and feel at ease. Perhaps it is similar in good worship when we are able to hear and receive the good news that we are loved, forgiven and welcomed by God. Whatever gifts God provides for us in the coming week, may we be on the look-out for all that helps us to grow in faith, hope and love.

Generous God, thank you for all the gifts that we receive in our daily life. May all the good we notice help us to recognise your blessing in our lives, so that we may be signs of life and hope for others. Amen


Srebrenica Memorial Week

Across the week 4-9 July 2023 Remembering Srebrenica, a charitable organisation supported by the Department of Levelling Up, Housing, and Communities and the Foreign, Commonwealth & Development Office is aiming is to commemorate the Bosnian genocide. This was a planned systematic and industrialised murder of just under 100,000 Muslims, displacement of two million people and the genocidal rape of up to 50,000 women simply because of their Muslim identity. In the space of just a few days in July 1995, over 8,000 Muslim men and boys were murdered and buried in mass graves in Srebrenica alone.

The theme for 2023 is 'Together we are one' and we hope it will remind us of the importance of remaining vigilant against the forces of hatred that seeks to “other” groups as being negatively different.

For more information about the work of Remembering Srebrenica, the commemoration week and resources to support the campaign please visit the Remembering Srebrenica website here.


Cass Meurig in Saint Engan's Church, Llanengan

Llwybr Cadfan at Llanengan

The eighth event on Llwybr Cadfan's literary pilgrimage took place last Saturday at Saint Engan’s Church, Llangengan. The sun shone on our afternoon of pilgrimage with this church being, undoubtedly, one of the most remarkable in Llŷn in a magnificent setting, with Bardsey Island clearly visible from the cemetery. We had a lovely afternoon learning more about the history of this unique location and the story that he gave Bardsey to Cadfan, who established the first Christian community on the island in the sixth century.

To read more about the day and to see details of future location please see the full article by clicking on the button below.


Click on the image to view a larger version

Tranquility garden opens in Penrhyndeudraeth

As has been announced before Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth in Bro Moelwyn received a prize of £1500 to develop a tranquility garden following the Covid-19 Pandemic. The garden has now opened and there is an invitation and welcome for all to visit. Entry to the garden is free.


Diary

26-29 August
Enlli retreat
This is the pinnacle of the Llwybr Cadfan Literary project.

1 July
Ordination service
11.00am
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.