minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Eglwys Beuno Sant ym Mhistyll, Bro Madryn | Saint Beuno's Church in Pistyll, Bro Madryn
English

Y Ddolen


18 Mehefin 2023

Yr Ail Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos gweddïwn dros

Bro Madryn

Rydym yn gweddïo yn enwedig dros:

 • y tîm weinidogaeth: y Parchg Kevin Ellis (Arweinydd Ardal y Weinyddiaeth), y Parchg Helen Franklin (curad), Carol Roberts (offeiriad), Catrin Roberts (gweinidog comisiynedig) a Joe Worthington (Darllenydd Emeritws)
 • ymgysylltiad â phlant a theuluoedd, yn enwedig Teulu Twt a Messy Church
 • ysgolion yr ardal, y cysylltiadau gyda nhw, ac yn arbennig dros Ysgol Pont y Gof a’r pennaeth (Bethan Jones)
 • y cyfleoedd cynyddol i genhadu yn ystod misoedd yr haf gyda chymaint o bobl ychwanegol yn yr ardal
 • Caffi Manna, cyfle i ddarparu pryd o fwyd i’r rhai sydd ei angen bob nos Iau
 • eglurder gweledigaeth, mae cymaint o gyfleoedd da y byddent yn clywed gan Dduw fel un gynulleidfa wrth iddynt fynd ymlaen gyda'i gilydd

Neges oddi wrth Esgob Bangor

Annwyl gyfeillion

Mae’r wythnos hon wedi’i dynodi’n Wythnos Ffoaduriaid a bydd nifer o sefydliadau’n gweithio i dynnu ein sylw at un o’r heriau modern mwyaf sy’n ein hwynebu. Hyd yn oed yr wythnos hon, bu farw llawer mewn cwch mudol oddi ar arfordir Gwlad Groeg ac roedd hyn yn cynnwys llawer o blant. Dim ond colli bywyd y mae trasiedi eu cyflwr yn cael ei ragori.

Mae’n gyfrifoldeb priodol ar bob llywodraeth i reoli eu ffiniau ac ymateb i fudo. Serch hynny mae ein ffydd fel Cristnogion yn arwain at ofalu am y bregus ac i sicrhau parch tuag at y rhai sy’n ceisio lloches. Gan fod Cymru'n Genedl Noddfa mae hyn yn ein hymrwymo i ddarparu diogelwch i'r rhai sydd angen cymorth. A gaf fi ofyn ichi wneud y mater hwn yn ffocws yn eich Ardal Weinidogaeth eich hun yn yr wythnosau nesaf a chynnwys ffoaduriaid yn eich gweddïau?

Gwerthfawrogir eich cefnogaeth yn fawr.

Yng Nghrist,

+Andrew Cambrensis

Y Parchg Ganon Emlyn Williams | The Revd Canon Emlyn Williams

Bendithio Ysgol Santes Dwynwen

Mae Ysgol Santes Dwynwen yn Niwbwrch, Sir Fôn wedi bod yn dysgu plant ers iddi agor yn 2019 ond, oherwydd y pandemig, wedi gorfod aros tan nawr i gael ei bendithio.

Yn ystod y dathlu cysegrwyd y bwrdd allor a roddwyd i'r ysgol gan Esgobaeth Bangor ag olew. Bendithiwyd Llwyau Caru ar siâp logo’r ysgol a’u dosbarthu i bob un o’r plant, ffarweliwyd â 4 aelod o staff a chanwyd anthem yr ysgol, a ysgrifennwyd gan y plant a’r staff.

I weld mwy o luniau ac i ddarllen rhagor am y dathliad cliciwch ar y botwm isod i weld yr erthygl llawn.


Gwobrwyau Eglwys Cenedlaethol

Mae gwefan Gwobrau Cenedlaethol yr Eglwys yn dweud:

“Mae gan eglwysi stori ryfeddol i’w hadrodd – o’u hadeiladau hardd i’r gwirfoddolwyr ymroddedig sy’n eu cadw ar agor ac yn gwasanaethu pobl leol – ond mae angen cymorth arnynt. Gyda dyfodol llawer o eglwysi yn ansicr ac o dan fygythiad, ni fu erioed amser pwysicach. i ddathlu eglwysi’r DU a’u pwysigrwydd i gymunedau.”

Fe'ch gwahoddir i enwebu eich eglwys yn y categorïau canlynol:

 • Gwobrau pensaernïaeth eglwysig
 • Gwobrau cynnal a chadw eglwysi
 • Gwobrau twristiaeth eglwysig
 • Gwobrau gwirfoddolwyr eglwysig
 • Gwobr Cyfeillion
 • Gwobr Eglwys y Flwyddyn

I ddarganfod mwy ac i enwebu eich eglwys ewch i wefan Gwobrau Cenedlaethol yr Eglwys gan ddefnyddio'r botwm isod.


Ymdrechion newydd i Wcráin

Mae Cymorth Cristnogol wedi adnewyddu eu hapêl frys am yr Wcrain ar ôl i lifogydd orfodi miloedd o bobl i adael eu cartrefi ar ôl i argae Nova Kakhovka gael ei ddinistrio.

Nid yw effaith lawn y dŵr yn codi ar hyd dwy ochr yr afon Dnipro rheng flaen i'w gweld eto ond mae'r Cenhedloedd Unedig yn ofni y gallai fod yn drychineb amgylcheddol.

I ddarllen mwy ac i gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol yn yr Wcrain cliciwch yma.


Dyddiadur

1 Gorffennaf
Gwasaneth o Ordinasiwn
11.00am
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

26-29 Awst
Encil ar Enlli
Dyma penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


18 June 2023

The Second Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for

Bro Madryn

In particular we pray for:

 • the ministry team: the Revd Kevin Ellis (Ministry Area Leader), the Revd Helen Franklin (curate), Carol Roberts (priest), Catrin Roberts (commissioned minister) and Joe Worthington (Reader Emeritus)
 • outreach to children and families, particularly Teulu Twt and Messy Church
 • the schools in the area, the links with them, and especially for Ysgol Pont y Gof and the headteacher (Bethan Jones)
 • the increased opportunities for mission during the summer months with so many extra people in the area
 • Caffi Manna, an opportunity to provide a meal for those who need it every Thursday evening
 • clarity of vision, there are so many good opportunities that they would hear from God as one congregation as they go forward together

A message from the Bishop of Bangor

Dear friends

This week has been designated as Refugee Week and numerous organisations will be working to draw our attention to one of the greatest modern challenges we face. Even this week, many died in a migrant boat off the coast of Greece and this included many children. The tragedy of their plight is only surpassed by the loss of life.

It is a proper responsibility of all governments to manage their borders and respond to migration. However our faith as Christians leads to care for the vulnerable and to ensure respect for those seeking asylum. Because Wales is a Nation of Sanctuary this commits us to providing safety for those who need help. May I ask you to make this issue a focus in your own Ministry Area in the weeks ahead and to include refugees in your prayers?

Your support is greatly appreciated.

In Christ,

+Andrew Cambrensis

Archesgob Cymru yn bendithio allor Ysgol Santes Dwynwen | The Archbishop of Wales blessing the altar at Ysgol Santes Dwynwen

Blessing Ysgol Santes Dwynwen

Ysgol Santes Dwynwen in Newborough, Anglesey has been teaching children since 2019 but, due to the pandemic, has had to wait until now to be blessed.

During the celebration the altar-table which was given to the school by the Diocese of Bangor was consecrated with oil. Love Spoons made in the shape of the school’s logo were blessed and distributed to each of the children, farewells were made to 4 members of staff and the school anthem, which was written by the children and staff, was sung.

To see more images and to read more about the celebration please click the button below.


National Church Awards

The National Church Awards website says:

"Churches have an amazing story to tell – from their beautiful buildings to the dedicated volunteers who keep them open and serving local people – but they need help. With the future of many churches uncertain and under threat, there has never been a more important time to celebrate the UK’s churches and their importance to communities."

You are invited to nominate your church in the following categories:

 • Church architecture awards
 • Church maintenance awards
 • Church tourism awards
 • Church volunteer awards
 • Friends award
 • Church of the year award

To find out more and to nominate your church please visit the National Church Awards website using the button below.


Renewed efforts for Ukraine

Christian Aid have renewed their emergency appeal for Ukraine after floods have forced thousands of people to leave their homes after the Nova Kakhovka dam was destroyed.

The full impact of rising water along both sides of the frontline Dnipro river has yet to be seen but the UN fears it could be an environmental disaster.

To read more and to support the work of Christian Aid in Ukraine please click here.


Diary

1 July
Ordination service
11.00am
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

26-29 August
Enlli retreat
This is the pinnacle of the Llwybr Cadfan Literary project.


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.