minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


2 Gorffennaf 2023

Y Pedwerydd Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos gweddïwn dros ein hymgeiswyr am y weinidogaeth

  • Helen Franklin
  • Selwyn Griffith
  • Glenys Samson
  • Andy Broadbent
  • Josie Godfrey

I ddarganfod rhagor am yr ymgeiswyr cliciwch ar ei llun isod.

Helen Franklin - i barhau i wasanaethu ym Mro Madryn fel Curad
Selwyn Griffith - i barhau fel Curad ym Mro Beuno Sant Uwch Gwyrfai
Glenys Samson - i wasanaeth ym Mro Padrig fel Curad
Andy Broadbent a fydd yn gwasanaethu ym Mro Dwylan fel Curad
Josie Godfrey - i wasanaethu ym Mro Deiniol fel Curad

Neges oddi wrth Esgob Bangor

Annwyl gyfeillion

Cyfarchion i chi yn enw Iesu Grist. Wrth i mi ysgrifennu rwyf wedi gweld bod y Llys Apêl wedi penderfynu nad yw polisi’r llywodraeth o ran anfon ymfudwyr i Rwanda yn gyfreithlon. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei herio yn y Goruchaf Lys gan y llywodraeth.

Ers peth amser mae llawer ohonom wedi mynegi pryder mawr am y polisi hwn. Nid yw hyn yn golygu nad oes gan lywodraeth hawl na dyletswydd i reoleiddio a rheoli ein ffiniau nac na ddylai'r troseddwyr sy'n ecsbloetio pobl sy'n agored i niwed (y masnachu mewn pobl) fod yn ddarostyngedig i rym y gyfraith droseddol. Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw y dylai unrhyw bolisi mewn perthynas ag unrhyw fod dynol fod yn ddiogel ac yn drugarog. Nid ydym yn rhydd i ddadlwytho problem yn enwedig pan fo gan y wlad dan sylw hanes gwael o ran hawliau dynol.

Gobeithio y byddwch yn parhau i weddïo dros ein llywodraeth a thros y rhai sy’n ceisio rheoli’r mater cymhleth ac anodd hwn yn ogystal â’r rhai sy’n gwneud teithiau peryglus a pheryglus. Yn anad dim, gadewch inni weddïo a gweithio dros y math o fyd y mae cyfiawnder a bendith ynddo.

Yr eiddoch ynddo Ef

+Andrew Cambrensis

Y Parch Ganon | The Revd Canon Robert Townsend

Archddiaconiaid newydd

Fel y cyhoeddwyd ar 4 Mehefin mae’r Parchg Ganon Robert Townsend wedi’i benodi’n Archddiacon Meirionnydd a’r Parchg David Parry wedi’i benodi’n Archddiacon Bangor. Gallwch ddarllen y cyhoeddiad llawn yma.

Er mwyn galluogi ein Harchddiaconiaid newydd i ymgymryd â’u cyfrifoldebau Archddiaconaidd cyn yr haf bydd Robert a David yn cael eu trwyddedu’n Archddiaconiaid ar 1 Gorffennaf yng Nghadeirlan Deinio Santl cyn y gwasanaeth Ordeinio. Bydd Robert yn parhau fel Arweinydd Ardal Weinidogaeth ym Mro Seiriol tan 23 Gorffennaf gyda David yn parhau fel Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin tan 13 Awst.

Bydd Robert a David yn cael eu sefydlu yn ffurfiol yng Nghadeirlan Deiniol Sant yn ystod Cân Gorawl am 3.30pm ar 1 Hydref. Mae croeso i bawb. Cofrestrwch eich presenoldeb gan ddefnyddio'r botwm isod.


Cynhadledd Esgobaethol

Mae Gosod Archddiaconiaid yn ddigwyddiad esgobaethol pwysig a llawen. Mae’r Archesgob yn gobeithio y bydd llawer o bob rhan o’r esgobaeth yn bresennol. Er mwyn galluogi hyn, rydym yn newid y trefniadau ar gyfer Cynhadledd yr Esgobaeth ar gyfer mis Hydref sydd i ddod, gan adeiladu hefyd ar brofiad blynyddoedd blaenorol, ac arbrofi gyda ffyrdd newydd o weithio.

Yn lle sesiwn gyllid Zoom a chyfarfod personol, cynhelir Cynhadledd yr Esgobaeth gyfan ar-lein, o 6.00pm ddydd Llun 2 Hydref. Cadwch y noson honno'n glir o ymrwymiadau eraill. Bydd manylion cofrestru yn dilyn yn ddiweddarach yn yr haf.


Dyddiadur

1 Gorffennaf
Gwasaneth o Ordinasiwn
11.00am
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

26-29 Awst
Encil ar Enlli
Dyma penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan

1 Hydref
Sefydlu Archddiaconiaid newydd
3.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


2 July 2023

The Fourth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for our ordinands

  • Helen Franklin
  • Selwyn Griffith
  • Glenys Samson
  • Andy Broadbent
  • Josie Godfrey

To find out more about each of the candidates click their photo below.

Helen Franklin - to continue to serve her curacy in Bro Madryn
Selwyn Griffith - to continue his curacy in Bro Beuno Sant Uwch Gwyrfai
Glenys Samson - to serve her curacy in Bro Padrig
Andy Broadbent - to serve his curacy in Bro Dwylan
Josie Godfrey - to serve her curacy in Bro Deiniol

A message from the Bishop of Bangor

Dear friends

Greetings to you in the name of Jesus Christ. As I write I have seen that the Court of Appeal has determined that the government’s policy in sending migrants to Rwanda is not lawful. This decision will be challenged in the Supreme Court by the government.

For some time many of us have expressed deep concern about this policy. This does not mean that a government has neither right nor duty to regulate and manage our borders nor that the criminals who exploit vulnerable people (the people traffickers) should not be subject to the force of the criminal law. What this means is that any policy in relation to any human being should be safe and humane. We are not at liberty to offload a problem especially when the country involved has a poor record on human rights.

I hope you will continue to pray for our government and for those seeking to manage this complex and difficult matter as well as those making dangerous and hazardous journeys. Above all let us pray for and work for the kind of world in which there is justice and blessing.

Yours in Him

+Andrew Cambrensis

Y Parchg | The Revd David Parry

New Archdeacons

As was announced on 4 June the Revd Canon Robert Townsend has been appointed Archdeacon of Meirionnydd and the Revd David Parry has been appointed Archdeacon of Bangor. You can read the full announcement here.

To enable our new Archdeacons to take up their Archidiaconal responsibilities before the summer Robert and David will be licensed as Archdeacons on 1 July at Saint Deiniol's Cathedral before the service of Ordination. Robert will continue as Ministry Area Leader in Bro Seiriol until 23 July with David remaining as Ministry Area Leader of Bro Celynnin until 13 August.

Robert and David will be formally installed at Saint Deiniol's Cathedral during Choral Evensong at 3.30pm on 1 October. All welcome are welcome. Please register your attendance using the button below.


Diocesan Conference

The Installation of Archdeacons is an important and joyous diocesan event. The Archbishop hopes that many from across the diocese will attend. To enable this, we’re changing arrangements for the Diocesan Conference for this coming October, building also on the experience of previous years, and experimenting with new ways of working.

Instead of a Zoom finance session and in-person meeting, the totality of Diocesan Conference will take place online, from 6.00pm on Monday 2 October. Please keep that evening clear of other commitments. Registration details will follow later in the summer.


Diary

1 July
Ordination service
11.00am
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

26-29 August
Enlli retreat
This is the pinnacle of the Llwybr Cadfan Literary project.

1 October
Installation of new Archdeacons
3.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.