minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


16 Gorffennaf 2023

Y Chweched Sul wedi'r Drindod


Y Sul hwn a thrwy gydol yr wythnos gweddïwn dros

ein prosiect Llan ar gyfer

 • ein stondin Pererin a digwyddiadau yn yr Eisteddfod y byddem yn ysbrydoli pobl i ddechrau neu barhau ar eu teithiau pererinion eu hunain
 • ein cymuned blwyddyn i ffwrdd Cloddio wrth iddynt weithio ar ddatblygu cyfleoedd dysgu Cymraeg a chefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ym Mro Beuno Sant
 • datblygiad ein Mentrau Cymdeithasol wrth i ni adnabod gweithredwyr arloesol i arwain y prosiectau hyn i'r cam nesaf

Neges oddi wrth Archddiacon Môn

Dwi yn Nant Gwrtheyrn – ie, eto, y tro hwn gyda llawer o Archddiaconiaid yr Eglwys yng Nghymru ar encil – yn edrych ar eicon. Mae hynny'n swnio'n beth crefyddol ysblennydd i'w wneud, er bod rhywfaint o gydymffurfiaeth dan sylw, gan fod Deon Llandaf sy'n ein harwain wedi dweud wrthym am wneud. Rwyf wedi gweld yr eicon hwn o'r blaen - rhoddwyd y bathodyn Taizé rwy'n ei wisgo ar fy siaced i mi ynghlwm wrth gerdyn gyda'r eicon hwn arno - ond dwi heb dalu sylw i'w fanylion hyd yn hyn. Mae'n dangos dau ffigwr yn sefyll ochr yn ochr, y ddau yn wynebu'r gwyliwr; yr un ar y dde yn amlwg yw Iesu ac mae'r un ar y chwith wedi'i ddisgrifio fel ei ffrind. Mae braich dde Iesu wedi’i hymestyn y tu ôl i gefn y ffrind a gellir gweld llaw dde Iesu yn gorffwys ar ysgwydd dde ei ffrind. Yn amlwg iawn mae Iesu yn cadw cwmni gyda'i ffrind, gyda hoffter dwfn, yn ei annog wrth iddynt deithio ar droed gyda'i gilydd.

Fel gyda chymaint o eiconau, mae ei bŵer yn tyfu po hiraf y byddwch chi'n edrych arno. Mae wedi bod o fy mlaen ers rhai oriau bellach. Yr wythnos diwethaf roeddwn i yma yn cael fy annog i ymateb i gwestiwn Iesu. Nawr rwy’n cael fy hun yn cael fy ngwahodd nid yn unig i siarad ag ef ond hefyd i – roeddwn ar fin dweud ‘cerdded gydag ef’ ond credaf mai’r hyn a welaf yn yr eicon hwn mewn gwirionedd yw’r gwahoddiad i adael iddo gerdded gyda mi. Mae’n edrych i mi fod Iesu wedi dod ochr yn ochr â’r ffrind hwn ac wedi ymuno ag ef, gan ei gysuro a’i gysuro â chofleidio corfforol sy’n dal i ddigwydd fel y gwelwn ni nhw. Pe bai’r ffrind yn codi ei fraich chwith a’i gosod ar ysgwydd chwith Iesu, byddai’n edrych yn drawiadol o debyg i’r unig lun arall rwy’n ei adnabod fel hwn, sef llun modern Sieger Köder o Simon o Cyrene yn helpu Iesu i gario’r Groes – dau ffigwr ochr yn ochr, y trawst croes bren ar draws eu dwy ysgwydd a'u dwylo uwchben, gan edrych yn syth ar y gwyliwr,. Mae’n anodd dweud pwy yw pwy, oherwydd eu bod yn cefnogi ei gilydd yn gyfartal.

Yn yr eicon a’r paentiad modern, mae braich Iesu ar ysgwydd y ffrind yn edrych cymaint fel iau wedi’i gosod yn ysgafn yno a’i rhannu.

Nawr nid oes angen i ni allu delweddu'r lluniau hyn (efallai nad fy esboniadau yw'r rhai mwyaf defnyddiol!) oherwydd maen nhw'n fy nghyfeirio y tu hwnt i'w hunain at eiriau gwirioneddol Iesu, rhai o'r rhai mwyaf addfwyn yn yr Efengylau: 'Dewch ataf fi, chwi oll sy'n flinedig ac yn cario beichiau trymion, a rhoddaf i chwi orffwystra. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf; canys addfwyn ydwyf fi a gostyngedig o galon, a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau. Oherwydd y mae fy iau yn hawdd, a’m baich yn ysgafn’ (Mathew 11. 28-30). Pan fo cymaint ohonom yn cario beichiau y teimlwn y gallent ein torri, ym mha faes bynnag o'n bywyd, fe'n gwahoddir gan Iesu i adael i'w iau, a rennir ar draws ei ysgwyddau a'n rhai ni, leihau'r pwysau hwnnw. Mae Iesu eisiau cerdded gyda ni, ac yn ei addfwynder a’i ostyngeiddrwydd mae’n cynnig gorffwys i ni. A yw bywyd eglwysig yn cynnig y weledigaeth a’r profiad hwnnw inni? Os na, beth sydd angen i ni ei adennill er mwyn gallu clywed drosom ein hunain a chyhoeddi i'r byd y fath wahoddiad newyddion da o gariad?


Wythnos Natur Cymru

22 - 30 Gorffennaf

Rydym yn annog ein heglwysi i gymryd rhan yn Wythnos Natur Cymru. Mae ein claddfeydd yn aml yn hafan i fywyd gwyllt. Cynhaliwch ddigwyddiad neu ymunwch â'r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae Wythnos Natur Cymru yn cynnwys teithiau cerdded, sgyrsiau a diwrnodau gweithgaredd ar thema natur ar hyd a lled Cymru, wedi’u trefnu gan amrywiaeth o sefydliadau ac unigolion a fydd yn dod at ei gilydd ar gyfer Wythnos Natur Cymru. Yn rhedeg rhwng 22 a 30 Gorffennaf, thema Wythnos Natur Cymru eleni yw ‘Dathlu Trysorau Natur’.

Mae’n hawdd cymryd rhan, ac mae mwyafrif y digwyddiadau am ddim. Gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau i ddewis o’u plith, mae yna rywbeth sy’n addas i bawb, o ddechreuwyr pur i’r rhai sy’n ymhyfrydu ers tro byd ym myd natur.

Os nad oes modd i chi fynychu digwyddiad, peidiwch â phoeni. Beth am fynd allan a mwynhau natur ar garreg eich drws?

Meddai Sean McHugh o Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru: “Bob blwyddyn rydyn ni’n dewis thema, ac eleni rydyn ni’n annog pobl i ddarganfod y rhywogaethau a’r cynefinoedd arbennig sydd yng Nghymru o dan ein thema: Dathlu Trysorau Natur.

Rydyn ni’n coleddu ac yn ymhyfrydu yn rhyfeddodau’r byd naturiol, o’r ymddangosiadol ddi-nod i’r gwirioneddol drawiadol; o brydferthwch seithliw plu’r drudwy; gan ryfeddu wrth fawredd tirwedd Cymru neu fwynhau byd natur yn y parc lleol.

Mawr a bach, dyma ein trysorau ni, ein treftadaeth naturiol, etifeddiaeth i bob cenhedlaeth ei darganfod, ac mae’n hanfodol ein bod yn dathlu ac yn gwarchod natur, nawr ac yn y dyfodol”.


Blodau a Hwyl

Penrhyndeudraeth

Cafwyd prynhawn o hwyl a blodau yn dathlu’r haf yn Eglwys y Drindod Sanctaidd Penrhyndeudraeth yn ddiweddar i ddweud diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth drwy’r flwyddyn. Mwynhaodd pawb sgwrs gan y naturiaethwr lleol Victoria Burfield am fywyd gwyllt lleol, ac yna paentio murlun a sesiynau crefft dan arweiniad y Cynghorydd Meryl Roberts a Warden yr Eglwys Annette Evans gyda chymorth Sharon Morgan. Dilynodd gemau yn yr ardd gan Steve Savage a chanu cymunedol yn yr eglwys gyda'r Parchedig Roland Barnes a Penny Crook efo chyfeiliant gan Helen Williams. Yna dangosodd Paula Ireland o Bean a Blwm Harlech sut i gyflwyno tusw o flodau gardd a dyfwyd yn lleol a gwahoddwyd pawb i geisio mynd adref gyda nhw. Diolch i bawb a helpodd i wneud y prynhawn yn ddigwyddiad cymunedol llawen a gobeithiwn y bydd yn cael ei ailadrodd yn y dyfodol.


Encil Enlli

Penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan fydd encil 3 diwrnod ar ynys Enlli. Clo perffaith i’r gyfres hon o ddigwyddiadau sydd wedi dilyn(ish!) llwybr pererindod gyntaf Cadfan Sant deithiodd o Dywyn ym Meirionnydd i Ynys Enlli yn y chweched ganrif, lle y daeth yn Abad cyntaf yr ynys.

Bydd yr encil lenyddol hwyliog hon yn cwmpasu holl egwyddorion y daith hyd yn hyn, hanes, barddoniaeth, llenyddiaeth, cerddoriaeth a mwy! Mae amrywiol opsiynau o ran aros gyda ni ar yr ynys, lletu unigol ac wedi ei rannu. Mae’r gost sy’n cynnwys pris y cwch, llety, lluniaeth am y tridiau a gweithgareddau amrywiol yn cychwyn o oddeutu £300 y person.

Dyma flas o beth fydd yn digwydd

 • Sgwrs gyda seryddwr yn trafod ‘Statws Awyr Dywyll Enlli a’r Sêr’
 • Amser i grwydro ac ymlacio
 • Prynhawn hwyliog gyda’r beirdd preswyl a cherddorion( a mwy!)
 • Gweithdy creu llyfr o ddeunydd naturiol
 • Gweithdy ysgrifennu creadigol
 • Pererindod lythrennol o dan arweiniad o amgylch yr ynys
 • Barbeciw
 • Cinio a Swper dyddiol

Ni fydd unrhyw bwysau i gymryd rhan yn y gweithgareddau i gyd, cewch wneud fel y mynnwch!)

Cysylltwch â Elin Owen am brisiau ac opsiynau aros penodol ac i archebu eich lle.

elinowen@cinw.org.uk

07884313700


Dyddiadur

26-29 Awst
Encil ar Enlli
Dyma penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan

1 Hydref
Sefydlu Archddiaconiaid newydd
3.30pm
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Naomi Wood erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


16 July 2023

The Sixth Sunday after Trinity


This Sunday and through the week we pray for

the Llan project for

 • our Pererin stall and events at the Eisteddfod that we would inspire people to begin or continue along their own pilgrim journeys
 • our Cloddio gap year community as they work on developing Welsh language learning opportunities and support mission and ministry in Bro Beuno Sant
 • the development of our Social Enterprises as we identify pioneer activists to lead these projects into the next stage

A message from the Archdeacon of Anglesey

I’m at Nant Gwrtheyrn – yes, again, this time with many of the Archdeacons of the Church in Wales on a retreat – looking at an icon. That sounds a splendidly religious thing to do, though there is a degree of compliance involved, as the Dean of Llandaff who is leading us has told us to do this. I have seen this icon before – the Taizé badge I wear on my jacket was given to me attached to a card with this icon on it – but I’ve not really paid attention to its details until now. It shows two figures standing side-by-side, both facing the viewer; the one on the right is clearly Jesus and the one on the left has been described as his friend. The right arm of Jesus is stretched out behind the friend’s back and Jesus’ right hand can be seen resting on the right shoulder of his friend. Very clearly Jesus is keeping company with his friend, with deep affection, encouraging him as they travel on foot together.

As with so many icons, its power grows the longer you look at it. It’s been in front of me now for a few hours. Last week I was here being prompted to respond to Jesus’ question. Now I find myself being invited not just to talk with him but also to – I was about to say ‘walk with him’ but I think that what I really see in this icon is the invitation to let him walk with me. It looks to me that Jesus has come alongside this friend and joined in with him, consoling and comforting him with a physical embrace that’s still happening as we see them. If the friend were to raise his left arm and place it on Jesus’ left shoulder, it would look strikingly similar to the only other picture I know like this, the modern Sieger Köder picture of Simon of Cyrene helping Jesus carry the Cross – two figures side-by-side, the wooden crossbeam across both their shoulders and their hands above, looking straight at the viewer,. It’s hard to tell who is who, because they are supporting equally each other.

In both the icon and the modern painting, the arm of Jesus on the friend’s shoulder looks so much like a yoke placed lightly there and shared.

Now we don’t need to be able to visualise these pictures (my explanations may not be the most helpful!) because they point me beyond themselves to actual words of Jesus, some of the most gentle in the Gospels: ‘Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light’ (Matthew 11. 28-30, NRSV). When so many of us are carrying burdens which we feel may break us, in whatever area of our life, we are invited by Jesus to let his yoke, shared across his shoulders and ours, lessen that weight. Jesus wants to walk with us, and in his gentleness and humility he offers us rest. Does church life offer us that vision and that experience? If not, what do we need to reclaim to be able hear for ourselves and proclaim to the world such a good news invitation of love?


Wales Nature Week

22 - 30 July

We're urging our churches to take part in Wales Nature Week. Our burial grounds are often havens for wildlife. Host an event or join the conversation on social media.

Wales Nature Week features nature walks, talks and activity days taking place throughout Wales, organised by a range of organisations and individuals coming together for Wales Nature Week. Running between 22-30 July, the theme of this year's Wales Nature Week is ‘Celebrating Nature’s Treasures.’

Participation is easy, and the majority of the events are free. With a range of events to choose from, there’s something suitable for complete beginners to the more seasoned nature lover.

If you cam't attend an event don't worry.  Simply get out and enjoy nature on your doorstep!

Sean McHugh of Wales Biodiversity Partnership said: “Every year we choose a theme and this year we are encouraging people to discover the fantastic species and habitats in Wales under our theme: Celebrating Nature’s Treasures.

We cherish and rejoice in the wonder of the natural world, from the seemingly humble to the truly expansive; from the iridescent beauty of a starling’s plumage; taking in the majesty of the Welsh landscape or enjoying nature in the local park.

Large and small, these are our treasures, our natural heritage, inherited by each generation to discover, and it is vital that we celebrate and protect nature now and, in the future”.


Fun and Flowers

Penrhyndeudraeth

An afternoon of fun and flowers celebrating summer was held at Holy Trinity Church Penrhyndeudraeth recently to say thank you to the community for their support throughout the year. Everyone enjoyed a talk by local naturalist Victoria Burfield about local wildlife, followed by painting a mural and craft sessions led by Councillor Meryl Roberts and Church Warden Annette Evans assisted by Sharon Morgan. Games in the Garden by Steve Savage followed and Community singing in church with Reverend Roland Barnes and Penny Crook accompanied on the keyboard by Helen Williams. Paula Ireland of Bean and Blwm Harlech then demonstrated how to present a bouquet of locally grown garden flowers which everyone was invited to try to take home. Thanks go to all those who helped to make the afternoon a joyful community event which we hope will be repeated in the future.


Enlli Retreat

The culmination of the Llwybr Cadfan Welsh literary project will be a 3-day retreat on the island of Enlli. A perfect conclusion to this series of events that have followed(ish!) the first pilgrimage route of Cadfan Sant who traveled from Dywyn in Meirionnydd to Ynys Enlli in the sixth century, where he became the island's first Abbot.

This Welsh language literary retreat will cover all the principles of the journey so far - history, poetry, literature, music and more! There are various options for staying with us on the island, individual and shared accommodation. The cost which includes the price of the boat, accommodation, refreshments for the three days and various activities starts from around £300 per person.

Here is a taste of what will happen

 • A conversation with an astronomer discussing 'Enlli's Dark Sky Status and the Stars'
 • Time to wander and relax
 • A fun afternoon with resident poets and musicians (and more!)
 • Workshop to create a book from natural material
 • Creative writing workshop
 • A literal guided pilgrimage around the island
 • Barbecue
 • Lunch and Supper daily

There will be no pressure to take part in all the activities, you can do as you like!)

Contact Elin Owen for prices and specific staying options and to book your place.

elinowen@cinw.org.uk

07884313700


Diary

26-29 August
Enlli retreat
This is the pinnacle of the Llwybr Cadfan Literary project.

1 October
Installation of new Archdeacons
3.30pm
Saint Deiniol's Cathedral in Bangor


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Naomi Wood by the end of day on Wednesday before you would like it published.