minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Hyrwyddwraig Masnach Deg yn sefyll i lawr

Mae Esgob Andy wedi diolch i Mrs Andy Hawkins (ail o’r dde yn y llun uchod o 2014) am ei gwaith rhagorol fel un o'n Hyrwyddion Masnach Deg ac fel aelod o Grŵp Cenhadaeth Byd Eang. Mae Andy wedi gofyn i sefyll i lawr o'r rôl hon ac mae Esgob Andy wedi derbyn.

Yn ogystal â’i chwe blynedd fel Hyrwyddwraig Masnach Deg, mae Andy wedi gwirfoddoli ers dros 15 mlynedd fel y person sy'n gyfrifol am Fasnach Deg yn siop Cadeirlan Bangor. Roedd Andy hefyd yn gyfranwraig rheolaidd mewn cynadleddau Esgobaethol.

Sicrhaodd gwaith Andy fod cymaint o eglwysi â phosibl yn ein hesgobaeth yn adnewyddu eu hymrwymiadau Masnach Deg, a arweiniodd at yr Eglwys yng Nghymru i ddod yn Dalaith Masnach Deg gyntaf y Cymundeb Anglicanaidd.

Wrth roi sylw am ei hymddiswyddiad, dywedodd Andy, "Rydw i wedi mwynhau fy rôl yn fawr iawn, gan weithio gyda phobl anhygoel. Fodd bynnag, erbyn hyn fod fy nhasg wreiddiol wedi'i chwblhau, hoffwn leihau fy ymrwymiadau i roi ychydig mwy o amser i'n teulu.

Ni fyddai unrhyw ran o'm gwaith wedi bod yn bosibl heb arweinyddiaeth, arweiniad a chymorth Mrs Lis Perkins, ac y mae ei gwaith Masnach Deg hi’n ysbrydoledig, yn yr Esgobaeth a'r Dalaith. Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint i weithio ochr yn ochr â hi dros y chwe blynedd ddiwethaf. "

Ychwanegodd Esgob Andy, "Dw i ‘mond yn gallu diolch i Andy am fod yn hyrwyddwraig Masnach Deg rhagorol, gan helpu i wneud ein Hesgobaeth, Ardaloedd Gweinidogaeth a chymunedau Eglwys yn llawer mwy ymrwymedig i Fasnach Deg. Gall hi fod yn falch iawn o'r hyn a gyflawnwyd ac mae'r Esgobaeth yn ddiolchgar am ei gwaith diflino.”

Cymraeg

Fair Trade Champion stands down

Bishop Andy has thanked Mrs Andy Hawkins (second from right in the above photo from 2014) for her outstanding work as one our Fairtrade Champions and member of the World Mission Group. Andy has asked to step down from this role and Bishop Andy has accepted.

In addition to her six years as a Fair Trade Champion, she also volunteered for over 15 years as the person responsible for Fair Trade at Bangor Cathedral Shop. Andy was also a regular contributor at Diocesan conferences.

Andy’s work ensured that as many churches as possible in our Diocese renewed their Fair Trade pledges, which led to the Church in Wales becoming the first Fair Trade Province of the Anglican Communion.

Commenting on her resignation, Andy said, “I have enjoyed my role immensely, working with some amazing people. However now that my original task is complete, I wish to scale back on commitments to give a little more time for our family.

None of the my work would have been possible without the leadership, guidance and support of Mrs Lis Perkins, whose work for Fair Trade is inspirational, both in the Diocese and the Province and it has been a pleasure and a privilege to work alongside her over the last six years.”

Bishop Andy added, “I can only thank Andy for being an outstanding Fair Trade champion, helping to make our Diocese, Ministry Areas and Church communities so much more committed to Fair Trade. She can be rightly proud of what has been achieved and the Diocese is grateful for her tireless work.”