minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Diogelu 

Rhoi gwybod am bryder diogelu

Defnyddiwch ffurflen ar-lein yr Eglwys yng Nghymru i roi gwybod am bryder diogelu.

Os oes gennych chi wybodaeth am sefyllfa ddiogelu lle mae plentyn neu oedolyn mewn perygl uniongyrchol neu angen sylw meddygol brys, ffoniwch y gwasanaethau brys nawr ar 999. 


Ein hymrwymiad

Mae’r Esgobaeth Bangor wedi ymrwymo i ddiogelu fel rhan annatod o’i bywyd, ei chenhadaeth a’i gweinidogaeth.

Byddwn ni'n:

  • Hyrwyddo lles plant ac oedolion mewn perygl
  • Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu yn yr Eglwys
  • Gweithio i atal camdriniaeth neu niwed rhag digwydd
  • Ymroi i amddiffyn ac ymateb yn dda i’r rhai sydd wedi eu cam-drin.

Ewch i'r tudalennau diogelu ar wefan yr Eglwys yng Nghymru am wybodaeth ac adnoddau polisi.


Hyfforddiant diogelu

Ychwanegwyd dyddiadau newydd at galendr hyfforddi'r Eglwys yng Nghymru.

Sesiwn Module B 

10 Mehefin 10am Neuadd Eglwys Santes Fair, Betws y Coed

11 Mehefin 1pm Neuadd Eglwys Llanbedrog

Sesiwn Module C 

22 Gorffennaf 10am Canolfan Penrhosgarnedd Bangor

Sesiwn Zoom Module B 

4 Mehefin 6pm

17 Mehefin 1pm

Rhaid i chi drefnu eich hyfforddiant ar y wefan Yr Eglwys yng Nghymru.


Mae’n ofynnol i bob clerig, warden Eglwys, Darllenydd trwyddedig, gofalwyr, aelodau Cyngor Ardal Weinidogaeth, swyddogion diogelu Ardaloedd Gweinidogaeth ac unrhyw un sydd â rôl sy’n ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed gwblhau hyfforddiant Diogelu. Mae angen cwblhau'r hyfforddiant pob tair mlynedd.

Mae'r hyfforddiant diogelu wedi'i gynllunio i arfogi mynychwyr i ymgysylltu'n gadarnhaol ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed mewn modd ymarferol a gwybodus. 

Mae wedi ymrwymo i sicrhau bod yr Eglwys yn ddiogel a chroesawgar i bawb, ac wedi’i dylunio i helpu’r mynychwyr i ddeall gofynion statudol diogelu a sut y cyflawnir y rhain yng nghyd-destun yr Eglwys yng Nghymru.


Hyfforddiant Datgelu a Gwahardd

Mae Corff y Cynrychiolwyr wedi bod yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i ddatblygu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer recriwtio mwy diogel ac archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Os ydych yn glerig, gyda diddordeb mewn recriwtio mwy diogel neu wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer eich eglwys, grŵp neu brosiect, fe'ch gwahoddir i fynychu sesiwn hyfforddiant ar-lein, a gyflwynir gan Carol Eland, swyddog cyswllt rhanbarthol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r sesiynau'n arbennig o fuddiol os ydych chi'n ddefnyddiwr Pobl fy Eglwys, yn swyddog diogelu, yn weinyddwr neu’n rheolwr gwirfoddol.

Mae'r sesiwn yn para 90 munud gydag amser ar gyfer cwestiynau ar y diwedd. I gadw’ch lle, e-bostiwch mychurchpeople@cinw.org.uk

Cymraeg

Safeguarding

Reporting a safeguarding concern

To report a safeguarding concern, please contact the Church in Wales using the online form.

Call the emergency services on 999 if you have information about a safeguarding situation where a child or adult is in immediate danger or requires urgent medical attention.


Our commitment

The Diocese of Bangor is committed to safeguarding as an integral part of its life, mission and ministry. As such, we will:

  • Promote the wellbeing of children and adults at risk
  • Raise awareness of safeguarding within the Church
  • Work to prevent abuse or harm from occurring
  • Seek to protect and respond well to those that have been abused.

Visit the safeguarding pages on the Church in Wales website for policy information and resources. 


Safeguarding Training

2024 dates have been added to the Church in Wales training calendar. 

Module B sessions

10 June 10am St Mary’s Church Hall, Betws y Coed

11 June 1pm Llanbedrog Church Hall

Module C session

22 July 10am Canolfan Penrhosgarnedd Bangor

Zoom online Module B sessions

4 June 6pm

17 June 1pm

Remember to book your training session on the Church in Wales website. 


It is requirement that all clergy, churchwardens, licences readers, vergers, MAC members, MA safeguarding officers and anyone who has a role working with children, young people or adults at risk, complete safeguarding training. The training needs to be renewed every three years.

The safeguarding training is designed to equip attendees to engage positively with the protection of children, young people and adults at risk in a practical and informed manner. 

It is committed to ensuring that the Church is safe and welcoming for all, and designed to help attendees understand the statutory requirements of safeguarding and how these are carried out in the context of the Church in Wales.


DBS training

The Representative Body of the Church in Wales have been working with the Disclosure and Barring Service to develop some bespoke training around safer recruitment and DBS checking.

If you have an interest in safer recruitment or DBS checking for your church, group or project, you are invited to attend an online training session, delivered by Carol Eland, regional DBS contact.

The sessions are particularly useful if you are a My Church People user, a safeguarding officer, administrator or volunteer manager.

The session lasts 90 minutes with time for questions at the end. To book a place, please email mychurchpeople@cinw.org.uk