minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ymybyddiaeth ac Atal Twyll

Bu cynnydd yn nifer o eglwysi ac Ardaloedd Weinidogaeth o fewn yr Eglwys Yng Nghymru sydd wedi dod yn ddioddefwyr twyllwyr yn ystod yr flynyddoedd diwethaf.

Mae'n bwysig iawn eich bod yn ystyried eich sefyllfa leol eich hun a pha ddata sydd eisoes ar gael ar-lein i'w gwneud yo'n haws i dwyllwyr eich twyllo e.e. pa wybodaeth sydd ar gael ar gyfryngau cymdeithasol, gwefannau, Google ac ati am eich eglwys neu Ardal Weinidogaeth e.e. ydych chi'n rhedeg ymgyrch codi arian i drwsio'ch adeilad?

Y meysydd twyll sy'n cynyddu yw:

 • Twyll anfonebu - o gyflenwr sy'n hysbys i chi ond mae twyllwr yn anfon anfoneb sy'n edrych yn wirioneddol atoch gyda newid manylion banc.
 • Twyll Prif Swyddog Gweithredol - lle mae twyllwr yn honni ei fod yn rhywun sy'n gofyn am daliadau gael eu gwneud ar unwaith
 • Hacio e-bost, hocio e-bost a thwyll dros y ffôn

Darperir y pwyntiau canlynol fel rhestr wirio os ydych chi'n meddwl bod twyllwr yn ceisio'ch twyllo:

 • Mae twyllwyr yn dibynnu ar drin yn glyfar y tueddiad dynol naturiol i ymddirio!
 • Gofynnwch i chi'ch hun - ydyn nhw mewn gwirionedd yn dweud pwy ydyn nhw?
 • Rydym yn eich annog i gwestiynu pob neges e-bost / anfoneb / cais am newid banc heb gyfaddawd.
 • Gwirio, gwirio, a gwirio dilysu pob cais i newid manylion banc - galwch eich cyflenwyr/talwyr yn nôl.
 • Teimlwch y gallwch adrodd UNRHYW BETH i'ch cydweithwyr - yn enwedig os ydych chi wedi clicio ar ddolen ffug yn ddamweiniol.
 • STOPIWCH - SAIB - MEDDWL!
Cymraeg

Fraud Awareness & Prevention

There has been an increase in the number of churches and Ministry Areas within the Church in Wales that have become victims of fraudsters over the course of the last couple of years.

It is most important that you take into account your own local situation and what data is already available online to make it easier for fraudsters to trick you e.g. what information is available on social media, websites, Google etc about your church or Ministry Area e.g. are you running a fundraising campaign to fix your building?

The areas of fraud which are increasing are:

 • invoice fraud - from a supplier known to you but a fraudster sends a genuine looking invoice to you with a change of bank details.
 • CEO fraud - where a fraudster pretends to be someone asking for payments to be made immediately
 • Email hacking, email spoofing and telephone fraud

The following points are provided as a checklist if you do think a fraudster is trying to trick you:

 • Fraudsters rely on the clever manipulation of the natural human tendency to trust!
 • Ask yourself – are they really who they say they are?
 • We encourage you to question all emails / invoices / bank change requests without compromise.
 • Verify, verify, and verify all requests to change bank details - call suppliers/payees directly.
 • Please feel you can report ANYTHING to your colleagues – especially if you have accidentally clicked on a rogue link.
 • STOP - PAUSE – THINK!