minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

John Harvey

Gyda syndod a llawenydd y caf fy hun yn dychwelyd i Esgobaeth Bangor i rannu cenhadaeth a gweinidogaeth gyda chwi, fel Archddiacon Ynys Môn. Bangor yw fy esgobaeth gartrefol, lle cefais fy meithrin yn y ffydd Gristnogol ac archwilio fy ngalwedigaeth yn fy nhref enedigol, Llandudno. Ar ôl prifysgol yn Llanbedr Pont Steffan a hyfforddiant diwinyddol yn Lincoln, fe’m hordeiniwyd ym Mangor yn 1989, a gwasanaethais fy nghwradiaeth yn Nwygyfylchi (mae gweinidogaeth fugeiliol y Canon Gwilym Berw Hughes yn y blynyddoedd hynny yn parhau i fod yn ysbrydoliaeth).

Ers hynny rwyf wedi gwasanaethu mewn gweinidogaeth arfordirol wledig yn Esgobaeth Tyddewi, ac yna perigloriaethau yn Esgobaeth Llanelwy ar hyd arfordir Gogledd Cymru, ac arweinyddiaeth ardaloedd cenhadol. Ochr yn ochr â’r rhain bu rolau esgobaethol mewn galwedigaethau ac ysbrydolrwydd, ac rwyf wedi bod yn weithgar yn y mudiad Cursillo.

Rwy’n ŵr i Sally – gwnaethom gyfarfod a phriodi yn y brifysgol, 36 mlynedd yn ôl – ac yn dad i Michael a Manon. Rydym yn dal i addasu at eu statws fel oedolyn oddi cartref. Rwy’n ddysgwr Cymraeg, ac yn edrych ymlaen at gyrsiau dwys i ddatblygu fy Nghymraeg llafar, ac gofyn am eich anogaeth amyneddgar os gwelwch yn dda!

Os ydych chi’n hoff o Elvis Presley neu wneud bara neu’r amgylchedd, yna bydd gennym ni bethau’n gyffredin yn barod.


Cymraeg

John Harvey

It is with surprise and delight that I find myself returning to the Diocese of Bangor to share in mission and ministry with you, as Archdeacon of Anglesey. Bangor is my home diocese, where I was nurtured in Christian faith and explored vocation in my home town of Llandudno. After university at Lampeter and theological training in Lincoln, I was ordained in Bangor in 1989, and served my curacy in Dwygyfylchi (Canon Gwilym Berw Hughes’ pastoral ministry in those years continues to inspire).

Since then I’ve served in coastal rural ministry in the Diocese of Saint Davids, followed by incumbencies in Diocese of Saint Asaph along the North Wales coast, and mission area leadership. Alongside these there have been diocesan roles in vocations and spirituality, and I’ve been active in the Cursillo movement.

I’m husband to Sally – we met and married at university, 36 years ago – and father to Michael and Manon whose grown-up status away from home we’re still adjusting to. I’m a Welsh learner, and look ahead to intensive courses to develop my spoken Welsh, and can only ask for your patient encouragement please!

If you’re keen on Elvis Presley or bread making or the environment then we’ll have things in common already.