minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ailbrisiadau Cyfranddaliadau

Cyn gwneud unrhyw beth Sicrhewch fod y wybodaeth gywir gennych yn Gyntaf:

 • gwerth cyfranddaliadau newydd y farchnad ganol (fel arfer lleolir hwn rhywle ar y ddalen)
 • sy'n ariannu'r ased sefydlog yn perthyn hefyd
 • lluosi gwerth cyfranddaliadau newydd y farchnad ganol â nifer y cyfrannau i gael y prisiad newydd
 • Mae gwybodaeth am ailbrisio cyfranddaliadau ar gael ar ddalen gan CCLA neu'r CC yn dibynnu a yw'n ased a reolir yn lleol (CCLA) neu a yw'n ased a reolir gan RB (COIF). Sicrhewch hefyd ei fod yn gyfrif cyfranddaliadau ac nid yn gyfrif blaendal (sy'n cael ei drin fel cyfrif banc arferol). Fel arfer, anfonir taflenni crynhoi ddwywaith y flwyddyn.

  Os nad ydych yn siŵr pa arian y mae ased sefydlog yn perthyn iddo yn y cyd-drefnydd cyllid, gallwch gynnal adroddiad datganiad o asedau a rhwymedigaethau (drwy Gronfa) a fydd yn dangos yr ased sefydlog a pha gronfa y mae'n perthyn iddi.

  I gynnal ailbrisiad ar ôl i chi luosi'r gwerth ar y farchnad ganol a nifer y cyfrannau gwnewch y canlynol:

  1. mynd at y "Transaction Assistant" (chwith uchaf)

  2. Cliciwch ar y tab "Fixed Assets" (gwyrdd)

  3. Cliciwch ar y botwm "Revalue a Fixed Asset" (tuag at y gwaelod)

  4. yn y sgrin nesaf, cliciwch ar yr ased sefydlog y mae angen i chi ei ailbrisio

  5. ar waelod y sgrin, cliciwch yn y blwch gwerth a theipiwch y gwerth newydd ynghyd â rhywbeth sy'n berthnasol yn y maes cyfeirio

  6. Cliciwch ar nesaf

  7. Bydd Finance Co-ordinator yn cyfrifo'r newid mewn gwerth i chi, felly bydd yn rhaid i chi ddweud wrtho yn awr pa gronfa y mae'n perthyn iddo.

  8. Cliciwch ar "Store" ac yna "next"

  9. Darllenwch y crynodeb yn glir ac os ydych yn cytuno â hi cliciwch ar "Post".

  Mae'r ased sefydlog bellach wedi'i ailbrisio.

  Cymraeg

  Share Revaluations

  Before doing anything ensure that you have the correct information first:

  • the new mid-market share value (this is usually located somewhere on the sheet)
  • which fund the fixed asset belongs too
  • multiply the new mid-market share value by the number of shares to get the new valuation

  Share revaluation information is provided on a sheet from CCLA or the RB depending if its a locally managed asset (CCLA) or if its and RB managed asset (COIF). Ensure as well that it is a share account and not a deposit account (which is treated as a normal bank account). Summary sheets are usually sent out twice a year.

  If you are unsure which fund a fixed asset belongs to in Finance Co-ordinator you can run a Statement of Assets and Liabilities (by fund) report which will show you the fixed asset and which fund it belongs to.

  To carry out a revaluation after you have multiplied the mid-market value and the number of shares do the following:

  • 1.Go to the Transaction Assistant (top left)
  • 2.Click on the Fixed Asset tab (green)
  • 3.Click on the Revalue a Fixed Asset button (towards the bottom)
  • 4.In the next screen click on the fixed asset that you need to revalue
  • 5.At the bottom of the screen click in the value box and type in the new value along with something relevant in the reference field
  • 6.Click on Next
  • 7.Finance Co-ordinator will calculate the change in value for you so you will now have to tell it which fund this belongs to.
  • 8.Click on store and then next
  • 9.Read the summary clearly and if you agree with it click on Post.

  The fixed asset has now been revalued.