minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

David Parry

Er iddo gael ei eni yn yr Alban, magwyd David yn Singapôr a Lloegr. Bu'n gweithio ym maes iechyd meddwl a datblygu gwledig cyn astudio Gwaith Cymdeithasol uwchraddedig. Wedi dod yn Gristion, cymerodd David ‘flwyddyn allan’ oddi wrth Amddiffyn Plant yr awdurdod lleol i wirfoddoli fel efengylwr plwyf gyda Derby City Mission a phlannodd eglwys Tsieineaidd. Roedd yr alwad i ordeinio yn golygu yn lle ailafael yn ei yrfa Gwaith Cymdeithasol symudodd David i Fryste, gan hyfforddi yng Ngholeg y Drindod ac yna fel curad mewn partneriaeth eciwmenaidd ystâd dai.

Tra’n ficer mewn dau blwyf yn Lerpwl, rhwng 1997 a 2016, ymgymerodd David â phrosiectau adeiladu eglwysi mawr, bu’n gaplan Byddar er anrhydedd a Chanon y Gadeirlan, yn Ddeon Bro ac (am 11 mlynedd) yn Gyfarwyddwr Ordinandiaid. Anogwyd mwy o alwedigaethau lleyg ac ordeiniedig gan y tîm a ddatblygodd, gan gynnwys ymgeiswyr ifanc, anabl, lleiafrifoedd ethnig ac ymgeiswyr dosbarth gweithiol.

Mae David yn briod ag Eryl, Offeiriad Arloesol a ‘Welsh Scouser.’ Mae ganddynt ddwy ferch sy’n oedolion, ac mae un ohonynt yn byw yn Zambia. Mae David yn rhedwr ac yn cefnogi Everton FC (“trwy drwchus a thenau – tenau gan amlaf!”)


Cymraeg

David Parry

Although Scottish born, David grew up in Singapore and England. He worked in mental health and rural development before post-graduate Social Work study. Having become a Christian, David took a ‘year out’ from local authority Child Protection to volunteer as a parish evangelist with Derby City Mission and planted a Chinese church. The call to ordination meant that instead of resuming his Social Work career David moved to Bristol, training at Trinity College then as curate in a housing estate ecumenical partnership.

Whilst vicar in two Liverpool parishes, from 1997 to 2016, David undertook major church building projects, was an honorary Deaf chaplain and Cathedral Canon, Area Dean and (for 11 years) the Director of Ordinands. More lay and ordained vocations were encouraged by the team he developed, including young, disabled, ethnic minority and working-class candidates.

David is married to Eryl, a Pioneer Priest and ‘Welsh Scouser.’ They have two adult daughters, one of whom lives in Zambia. David is a runner and supports Everton FC (“through thick and thin – mostly thin!”)