minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


23 Mehefin 2024

Y Pedwerydd Sul wedi'r Drindod


Gweddi gasgl

O Dduw, gwarchodwr pob un sy’n ymddiried ynot,
nad oes dim yn nerthol hebot ti,
na dim yn sanctaidd,
ychwanega ac amlha dy drugaredd arnom,
fel y gallwn, a thi yn llywodraethwr
ac yn arweinydd i ni,
dreiddio trwy bethau tymhorol
fel na chollwn yn y diwedd y pethau tragwyddol;
caniatâ hyn, Dad nefol,
er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.


Bwrw ein pleidlais

Ffrindiau annwyl

Mae ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol yn prysur ddirwyn i ben ac yn fuan byddwn yn bwrw ein pleidleisiau. Rwy'n gobeithio y byddwn i gyd yn defnyddio'r cyfle hwn i arfer ein hawl democrataidd, sy'n cael ei wadu i lawer o bobl ar draws y byd. Mae mor bwysig ein bod yn gwrthsefyll unrhyw demtasiwn i ymgorffori sinigiaeth na fydd mewn difrif yn gwneud fawr o wahaniaeth i'n hamgylchiadau, heb sôn am yr heriau enfawr yr ydym yn eu hwynebu o newid hinsawdd i'r bygythiadau geo-wleidyddol ledled y byd.

Bydd Cristnogion yn ymgorffori amrywiaeth o safbwyntiau ar wleidyddiaeth ein dyddiau ni a phwy ddylai lywodraethu orau a'n cynrychioli yn San Steffan. Yr hyn sy'n nodweddiadol o ymateb Cristnogol, efallai, yw ein bod yn edrych y tu hwnt i'n diddordebau ein hunain ac i anghenion eraill wrth i ni arfer ein dewisiadau. Canmolodd Paul y math hwn o bersbectif wrth ysgrifennu at y Cristnogion yn Philipi (Philipiaid 2:4). Ond mae yna rhywbeth pwysicach fyth sef uniondeb, nodwedd sy'n gwneud i ni edrych ar y person yn fwy felly na’r â'r blaid. Mae gan Iesu lawer i'w ddweud am y gwerthoedd sydd gan bobl a'u blaenoriaethau. Gweddïodd am ddyfodiad teyrnas Dduw sy'n gwahodd cyfranogiad gweithredol gan bob un ohonom. Rydym yn cydnabod arwyddion daioni pan fydd cyfiawnder a phan fydd ein gwleidyddion yn dadlau dros anghenion y tlotaf a'r rhai sy'n agored i niwed ac yn ymrwymo iddynt.

A gaf i ofyn ichi weddïo dros y rhai sy'n sefyll fel ymgeiswyr yn yr etholiad hwn ac i feddwl yn weddaidd ac yn ofalus am ble mae ein X yn cael ei osod? Mae gennym gyfle i lunio ein dyfodol a phenderfynu ar y math o gymdeithas yr ydym am ei gweld.

Heddwch a thangnefedd oddi wrth Dduw.

+Andrew


Stori am yr ysgolfeistr a bontiodd y bwlch

Os cerddwch chi i lawr y llwybr o borth y fynwent i brif ddrws yr eglwys yng Nghlynnog Fawr, byddwch chi'n mynd heibio bedd y bardd a'r ysgolfeistr Ebeneser Thomas ...


Duw a Dysgwyr

Datblygiad cyffrous sydd ganddom ar y gweill yn Esgobaeth Bangor yw gwasanaethu cymun misol o’r enw ‘Duw a Dysgwyr’. Bydd y gwasanaethau yma yn cael eu cynnal yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn fisol gan gychwyn ar ddydd Llun, 17 Mehefin am 12.30pm.

Bydd y gwasanaeth cymun arferol yn cael ei addasu ac yn fwy na dim ei arafu ar gyfer dysgwyr y Gymraeg. Bydd geiriau allweddol a chyngor ar sut i ynganu rhai geiriau ar gael.

Gwyliwch y wasanaeth yma


Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am offeiriad i arwain a gwasanaethu cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yn:

  • Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin (Conwy)
  • Ardal Weinidogaeth Bro Cybi (Ynys Môn)
  • Ardal Weinidogaeth Bro Seiriol (Ynys Môn)

Byddwch yn offeiriad sy'n arweinydd arleosol gyda dychymyg a chreadigrwydd i'n helpu i gael cipolwg ar Deyrnas Dduw yn ein heglwysi a'n cymunedau, mewn addoliad a gweithredu, a wedi ymrwymo i rannu'r newyddion da am Iesu Grist mewn ffordd hygyrch a chyd-destunol briodol mewn ffordd.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â'r Archddiacon.


Dyddiadur

29 Mehefin
11am, Gwasanaeth Ordeinio
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

2 Medi
Pererindod Walsingham 2024
Mwy o wybodaeth ar y wefan.

21 Medi
Cynhadledd Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol a Chlynnog Fawr
09:45, Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Cofrestru


Dilynwch ni

FacebookX/TwitterInstagram


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Matt Batten erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


23 June 2024

The Fourth Sunday after Trinity 


Collect

O God, the protector of all who trust in you,
without whom nothing is strong, nothing is holy:
increase and multiply upon us your mercy;
that with you as our ruler and guide
we may so pass through things temporal
that we finally lose not the things eternal;
grant this, heavenly Father,
for our Lord Jesus Christ’s sake,
who is alive and reigns with you,
in the unity of the Holy Spirit,
one God, now and for ever.


Casting our vote

Dear friends

The General Election campaign is rapidly drawing to a close and soon we will cast our votes. I hope we will all use this opportunity to exercise a democratic right which is denied many people in the world. It is so important we resist any temptation to embody cynicism and think it will make little difference to our circumstances, let alone the big challenges we face from climate change to the geopolitical threats across the world.

Christians will take a range of views on the politics of our day and who should best govern the country and represent us in Westminster. What is characteristic of a Christian response, perhaps, is that we look beyond our own interests and to the needs of others as we exercise our choices. St Paul commended this kind of perspective when writing to the Christians in Philippi (Phil 2:4). But there is something even more important and that is integrity, a quality which makes us look at the person as much as the party. Jesus has a good deal to say about the values people hold and their priorities. He prayed for the coming of God's kingdom which invites active participation from each of us. We recognize the signs of goodness when there is justice and when our politicians argue for and commit to the needs of the poorest and those who are vulnerable.

May I ask you to pray for those who are standing as candidates in this election and to think prayerfully and carefully about where our X is placed? We have a chance to shape our future and determine the kind of society we wish to see.

Grace and peace from God.

+Andrew


A story about the schoolmaster who bridged the gap

If you walk down the path from the lychgate to the main door of the church in Clynnog Fawr, you will pass the grave of the poet and schoolmaster Ebeneser Thomas ...


Duw a Dysgwyr

Join us for our a monthly communion service called Duw a Dysgwyr -'God and Learners'.

These services will be held at St Deiniol's Cathedral in Bangor starting on Monday, June 17 at 12.30pm. The communion service will be adapted and slowed down for Welsh learners. Following the service and in collaboration with Menter Iaith Bangor everyone will have the opportunity to practice their Welsh in a safe and supportive atmosphere.

View the service here


Latest vacancies

We are seeking a Ministry Area Leader and vicar for:

  • Bro Celynnin (Conwy).
  • Bro Seiriol (Anglesey).
  • Bro Cybi (Anglesey).

You will be a priest who is a visionary leader with an eye for creative worship and meaningful action in the community and has a passion for sharing the gospel of Jesus Christ in an accessible and engaging manner. 

If you are interested please contact the relevant Archdeacon for a conversation. 


Diary

29 June

Ordination Service
11am, Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

2 September

Walsingham Pilgrimage 2024
More information on our website.

21 September

Medieval Welsh Literature and Clynnog Fawr: A Symposium
09:45, Saint Deiniol's Cathedral
Book online. 


Follow us

FacebookX/TwitterInstagram 


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Matt Batten by the end of day on Wednesday before you would like it published.