minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Ddolen


14 Ebrill 2024

Trydydd Sul y Pasg


Gweddi gasgl

Hollalluog Dad,
a wnaethost yn dy drugaredd mawr
y disgyblion yn llawen
o weld yr Arglwydd atgyfodedig:
dyro inni’r fath adnabyddiaeth o’i bresenoldeb,
fel y cawn ein hatgyfnerthu a’n cynnal
gan ei fywyd atgyfodedig,
a’th wasanaethu’n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.


Amheuaeth a ffydd

Am saith niwrnod hir, ’roedd wedi eisedd ei hun hyd yn oed pan oedd eraill o’i gwmpas. Am oriau hir, fedrai o ddim cwrdd â’u trem, ’roedd o yn ddieithryn i’r grŵp. ’Roedd ganddynt gymaint o atgofion i’w rhannu; ’roeddynt wedi partïo, chwerthin, gweithio, cwestiynu, a dilyn gyda’i gilydd. Daeth ei siwrna i ben gyda’i gilydd fel y trodd y cymylau yn ddu ar y pnawn Gwener hwnnw.’Roedd yn araf lithro allan o’r grŵp. ’Roeddynt wedi gobeithio mai ef fyddai y Crist. ’Roeddynt i gyd wedi rhoi rhywbeth i fyny i’w ddilyn o.

Prin y gallai Tomos goelio beth ddywedon nhw wrtho. Yn fyw. Sut oedd hynny yn bosibl? Dechreuodd y cwbl efo Mair, a Mair y fam, a rhyw ferched eraill. Yna dywedodd Simon a Ioan fod y bedd yn wag. ’Roedd Simon yn egluro i bawb ei fod o hefyd wedi ei weld, pan ddaeth Clopas drwy’r drws a’i wynt yn ei ddwrn yr holl ffordd o Emmaus gan ddweud fod Iesu wedi bod efo nhw fel yr oeddynt yn teithio, a sut yr oedd wedi torri’r bara efo nhw. Dywedwyd stori ar ôl stori, ’Roedd Iesu a ddienyddiwyd gan yr Ymerodraeth Rufeinig yn awr yn fyw. Neu felly y dywedon nhw. 

Trodd eu galar a’u hiraeth yn ddawnsio.

Syllodd Tomos ar ei ddwylo. ’Doedd o ddim wedi bod yna efo’r lleill. ’Roedd arno angen mynd allan. Meddiannodd galar ac anobaith yr ystafell. Yr ystafell lle yr oeddynt wedi rhannu’r Pasg, a lle yr oedd y meistr wedi edrych i’w lygaid, fel yr oedd yn golchi ei draed. Dim ond am hanner awr yr oedd Thomas wedi mynd cyn dwad yn ôl; dechreuasant ddweud wrtho am eu hachlust o lawenydd. Welodd o ddim. Yr oedd eisiau rhannu eu gobeithion a’u breuddwydion, hyd yn oed os oeddynt yn anymarferol.Yn syml fedra fo ddim. 

Yna fe’i dywedodd, ‘os na welaf drosof fy hun. ni chredaf i byth.’

Ymdrodd y geiriua yn yr awr saith niwrnod yn ddiweddarach. ’Roeddynt wedi rhoi’r gorau i edrych arno hefyd. ’Doedd o bellach ddim yn ddilynwr eu ffordd nhw. Yn y bore penderfynodd y byddai yn gwneud ei ffordd i ble bynnag yr oedd ei gartref.

‘Shalom’, meddai. Chlywodd Tomos mo’r llais yn iawn, fel y tawelodd y lleill. ‘Tangnefedd’, meddai’r llais, gan ysgwyd Tomos allan o’i feddyliau. Cyfarfu eu llygaid. ’Roedd yn fyw, fel yr oedd Tomos. ‘Tomos’ meddai’r llais yn ei wahodd i beidio ag amau ond credu. Dim condemniad, dim ond dealltwriaeth.

Syrthiodd Tomos ar ei liniau gan afael yn nhraed Iesu. ‘Arglwydd a’m Duw’. Penliniodd Tomos, ac felly’r lleill. Edrychodd Iesu arno a gwenu; ac yna yr oedd wedi mynd eto. Dadbaciodd Tomos ei fag, a chychwynnodd siwrna arall gyda’i ffrindiau.

Gan y Parchg Kevin Ellis


Sul y Galwedigaethau

Cynhelir Sul y Galwedigaethau ar 21 Ebrill ac rydym yn gofyn i Ardaloedd Gweinidogaeth wneud UN peth...

Rydym wedi creu adnoddau i helpu i ddathlu Sul y Galwedigaethau - mae rhai ar ein gwefan a bydd eraill yn cael eu cyhoeddi ar draws ein cyfryngau cymdeithasol. 

Rhannwch y rhain gyda'ch cynulleidfa, pobl a allai fod yn ystyried galwedigaeth, ac ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Mae tyfu gweinidogaethau newydd yn un o’n canolbwyntiau esgobaethol allweddol. Gweddïwch, felly, y bydd llawer yn clywed galwad Duw ledled yr esgobaeth yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, i’n cynorthwyo ni oll i ddilyn Crist ac i rannu ei newyddion da. 


Great Coastal Railway Journeys yn teithio i Ogledd Orllewin Cymru

Yn y gyfres ddiweddaraf o Great Coastal Railway Journeys, mae Michael Portillo yn archwilio arfordir Gogledd Orllewin Cymru wrth i'r esgobaeth barhau i gyfrannu at gyfresi teledu proffil uchel.

Ym mhennod saith, mae Michael yn archwilio Aberdaron a Eglwys Hywyn Sant - cyn-eglwys y bardd a'r ficer Cymraeg RS Thomas. Bydd Susan Fogarty a'r Parchedig Rhun ap Robert yn ymddangos yn y bennod hon a fydd yn cael ei darlledu nos Fawrth 16 Ebrill 2024 ar BBC2 am 6.30pm.

Ymhlith penodau eraill mae ymweliadau â Phorthmadog ac Ynys Môn. 


Gŵyl Farddoniaeth a Chelfyddydau

Profwch farddoniaeth a chelf yn y 10fed Gŵyl Farddoniaeth a Chelfyddydau flynyddol (13-16 Mehefin) ym mhentref arfordirol hardd Aberdaron.

Mae lleoliad yr ŵyl yn Aberdaron ym Mhen Llŷn yn galluogi pobl i brofi'r tirluniau a ysbrydolodd farddoniaeth Thomas a chelfyddyd Eldridge.

Bydd Archesgob Cymru hefyd yn llywyddu yn Aberdaron ar Sul yr Ŵyl.

Mae'r digwyddiad hwn, a gynhelir gan Gymdeithas RS Thomas ac ME Eldridge, yn gyfle unigryw i ddathlu ac ymgysylltu â disgleirdeb parhaus dwy dalent eithriadol. 

Peidiwch â cholli'ch cyfle i fod yn rhan o'r profiad diwylliannol bythgofiadwy hwn.


Gwyliwch eto

Cyngerdd defosiynol ar gyfer Dydd Gwener y Groglith o Eglwys Gadeiriol Sant Deiniol, gyda pherfformiad o osodiad newydd o gerddi R. S. Thomas heb eu cyhoeddi gan Alex Mills. Ar gael nawr ar YouTube.


Dyddiadur

2 Mai

Darlith Goffa Margaret Thrall yn 2024
6.30pm, Cadeirlan Deiniol Sant

11 Mai

Ordeinio David Morris yn Esgob
2pm, Cadeirlan Deiniol Sant

25 Mai
Gwasanaeth o Groeso i Esgob Enlli
Sant Ioan, Abermaw, gyda chinio i ddilyn.
Cofrestru.

6 Mehefin
Grŵp Cadfan Mehefin 2024.
Gwesty'r Celtic, Caernarfon.
Cofrestru.

29 Mehefin
11am, Gwasanaeth Ordeinio
Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

2 Medi
Pererindod Walsingham 2024
Mwy o wybodaeth ar y wefan.Dilynwch ni

FacebookX/TwitterInstagram


Rhannu Gwybodaeth

Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Matt Batten erbyn diwedd y ddydd Mercher cyn iddi gael ei gyhoeddi.


Cymraeg

Y Ddolen


14 April 2024

Third Sunday of Easter


Collect

Almighty Father,
who in your great mercy gladdened the disciples
with the sight of the risen Lord:
give us such knowledge of his presence with us,
that we may be strengthened and sustained
by his risen life
and serve you continually in righteousness and truth;
through Jesus Christ your Son our Lord,
who is alive and reigns with you
and the Holy Spirit,
one God, now and forever.


Doubt and faith

For seven long days, he had sat alone even when there had been others around him. For hour after long hour, he could not meet their gaze, he was a stranger in the group. They had so many memories to share; they had partied, laughed, worked, questioned, and followed together. Their journey had come to an end together as the clouds had turned black on that Friday afternoon. He was sliding slowly out of the group. They had hoped he would be the Christ. They had all given up everything to follow him.

Thomas could hardly believe what they had told him. Alive. How was that possible. It had started with Mary, and mother, Mary, and some of the other women. Then Simon and John had said the tomb was empty. Simon had been explaining to everyone that he too had seen him, when Clopas had come crashing through the door from Emmaus saying Jesus had been with them as they had journeyed, and how he had broken bread with them. Story after story had been told, Jesus who had been executed by Roman Empire was now alive. Or so, they said. 

Their mourning and grief had turned to dancing.

Thomas gazed at his hands. He had not been there with the others. He had needed to get out. Grief and despair had invaded the room. The room in which they are shared the Passover, and where the master had looked into his eyes, as he had washed his feet. Thomas had been gone for just a half an hour, and when he came back; they had started to tell him their rumours of joy. He had seen nothing. Thomas wanted to share their hopes and dreams, impractical though they may be. Simply he could not. 

Then he had said it, ‘unless I see for myself, I will not believe’.

Those words lingered in the air still seven days later. They had stopped looking at him too. He was no longer a follower of their way. In the morning, he had decided to leave and make him way to wherever his home might be.

‘Shalom’, he said. Thomas had not quite heard the voice, as the others fell silent. ‘Peace’, the voice said, jarring Thomas out of his thoughts. Their eyes met. He was alive, as so was Thomas. ‘Thomas’ said the voice inviting him to stop doubting and believe. No condemnation, just understanding.

Thomas fell to his knees and grasped Jesus’ feet. ‘Lord and God’. Thomas was kneeling, and so were the others. Jesus looked at him and smiled; and then was gone again. Thomas unpacked his bag, and began another journey with his friends.

By Revd Kevin Ellis


Vocations Sunday 2024

Vocations Sunday takes place on 21 April and we are asking Ministry Areas to do ONE thing...

We have created resources to help celebrate Vocations Sunday - some are on our website and others will be published across our social media. 

Please share these with your congregation, people who may be considering a vocation, and on your social media pages. 

Growing new ministries is one of our three key diocesan priorities. Pray, therefore, that many will hear God’s call across the diocese over coming months and years, to aid us all to follow Christ more closely and to share his good news.


Great Coastal Railway Journeys comes to North West Wales

In the latest series of Great Coastal Railway Journeys, Michael Portillo explores the coast of North West Wales as the diocese continues to contribute to high-profile television series. 

In episode seven, Michael explores Aberdaron and St Hywyn’s - the former church of Welsh poet and vicar RS Thomas. Susan Fogarty and Revd Rhun ap Robert feature in this episode which will be broadcast on Tuesday 16th April 2024 on BBC2 at 6.30pm.

Other episodes include visits to Porthmadog and Anglesey. 


Poetry and Arts Festival

Experience the rich tapestry of poetry and art at the 10th annual Poetry & Arts Festival (13-16 June) in the picturesque Welsh coastal village of Aberdaron.

The festival location in Aberdaron on the Llŷn Peninsula enables people to experience first-hand the landscapes that inspired the poetry of Thomas and the art of Eldridge. 

The Archbishop of Wales will also be presiding in Aberdaron on the Sunday of the Festival. 

Hosted by the RS Thomas & ME Eldridge Society, this event is a unique opportunity to celebrate and engage with the enduring brilliance of two extraordinary talents. Don't miss your chance to be part of this unforgettable cultural experience.


Watch again

A devotional concert for Good Friday from Saint Deiniol's Cathedral, with a performance of a new setting of unpublished R. S. Thomas poems by Alex Mills. Available now on YouTube.


Diary

2 May

The 2024 Margaret Thrall Memorial Lecture
6.30pm, Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

11 May

The Ordination and Consecration of David Morris as Bishop.
2pm, St Deiniol's Cathedral in Bangor.

25 May

The Diocesan Service of Welcome for the Bishop of Bardsey.
11am, St John's Church, Barmouth. Followed by lunch, all welcome.
Register online.

6 June

Grŵp Cadfan June 2024.
The Celtic Royal Hotel, Caernarfon.

Register online. 

29 June

Ordination Service
11am, Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

2 September

Walsingham Pilgrimage 2024
More information on our website.Follow us

FacebookX/TwitterInstagram 


Sharing information

If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Matt Batten by the end of day on Wednesday before you would like it published.