minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Swyddi Didweddaraf

Ynys Môn

Conwy


Esgobaeth Bangor

Rydym yn gymuned Gristnogol fywiog gyda hanes cyfoethog sy'n dyddio'n ôl i'r bumed ganrif, wedi'i gwreiddio yn nhraddodiadau seintiau Celtaidd cynnar er enghraifft Deiniol, Cybi, Seiriol, Tudwen, Madryn, ac eraill. Mae'r seintiau hyn wedi’u hanfarwoli yn enwau ein heglwysi, ein pentrefi a'n trefi.

Er bod ein cenhadaeth yn parhau i fod yn gadarn dros fileniwm a hanner, mae ein cyd-destun cyfoes yn cyflwyno cyfleoedd newydd a heriol. Mewn ymateb, rydym wedi cofleidio gweledigaeth o ddilyn Iesu gyda brwdfrydedd o'r newydd a dulliau arloesol. Rydym wedi sefydlu tair egwyddor allweddol, tair blaenoriaeth, tri chynllun, a thri llwyfan newydd i arwain ein taith.

Darllenwch fwy am y rhain ar ein gwefan.

Mae ein hymrwymiad yn troi o amgylch tair egwyddor weledigaethol y credwn y dylent ddiffinio ein bywyd cymunedol:

  • Addoli Duw.
  • Tyfu'r Eglwys.
  • Caru'r byd.

Rydym yn eich croesawu i ymuno â ni yn y genhadaeth drawsnewidiol hon, wrth i ni wneud ein ffordd trwy heriau ein hamser gyda ffydd, ymroddiad, ac ymrwymiad i addoli, twf a chariad.

Ymunwch â'n cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am swyddi wag new dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Cymraeg

Latest vacancies

Anglesey

Conwy


Diocese of Bangor

We are a vibrant Christian community with a rich history dating back to the fifth century, rooted in the traditions of early Celtic saints such as Deiniol, Cybi, Seiriol, Tudwen, Madryn, and others. These saints are immortalised in the names of our churches, villages, and towns.

While our mission remains steadfast over a millennium and a half, our contemporary context presents new and challenging opportunities. In response, we have embraced a vision of following Jesus with renewed vigor and innovative approaches. We have established three key principles, three priorities, three plans, and three new platforms to guide our journey.

Read more about these on our website.

Our commitment revolves around three visionary principles that we believe should define our communal life:

  • Worshipping God.
  • Growing the Church.
  • Loving the world.

We welcome you to join us in this transformative mission, as we navigate the challenges of our time with faith, dedication, and a commitment to worship, growth, and love.

Subscribe to our newsletter for the latest news, job vacancies and events or follow us on social media.