minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Tîm Plant, Ieunectid a Theuluoedd

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, mae aelodau’r Tîm Plant, Ieuentid a Theuluoedd yn mynegi galwedigaeth holl bobl Crist i ofalu am deuluoedd a phob cenhedlaeth newydd. Maent yn gwneud hyn drwy atgyfnerthu a galluogi gwaith gyda phlant, teuluoedd a phobl ifanc y tu mewn a thu allan i’r eglwys. Maent yn gweithio mewn cydweithrediad ag, ac o dan gyfarwyddyd gweinidogion eraill, yn enwedig Gweinidogion Teulu a chlerigion. Bydd y rhai a elwir i’r weinidogaeth hon yn gallu darparu tystiolaeth o ddoniau ar gyfer y gwaith hwn, megis empathi a sensitifrwydd wrth ddelio ag anghenion penodol plant a phobl ifanc, a’r gallu i wneud cysylltiadau rhwng yr Efengyl a bywydau’r bobl y maent yn eu gwasanaethu.


Cymraeg

The Children, Youth and Families Team

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, members of the Children, Youth & Families Team express the role of all Christ’s people in caring for families and each new generation. They do this by focusing and enabling work with children, families and young people inside and outside the church. They work in collaboration with, and under the direction of other ministers, particularly Family Ministers and clergy. Those called to this ministry will be able to show evidence of a gifting for this work, such as empathy and sensitivity in dealing with the particular needs of children and young people, and the ability to make connections between the Gospel and the lives of the people they serve.