minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Newyddion Galwedigaeth

Mae Esgobaeth Bangor wedi cynnal eu pumed Encil Arloesi Galwedigaeth, ble'r oedd cyfle i gysidro a phendroni sut mae Duw yn ei'n galw i wini yn Eglwys Duw. Yn ystod yr ail wythnos yn mis Hydref aethom am ychydig ddyddiau i dŷ encil ger Bermo i fwynhau distarwydd, cwmnïaeth ag amser i drafod gyda cyfarwyddwr ysbrydol i ganfod galwad Duw yn ein bywydau. Yr oedd yn amser i ofyn cwestiynnau ag i bendroni beth yr ydym yn cael ein galw i fod yn ein bywydau o ddydd i ddydd, ag i bendroni ym mha ffordd mae Duw yn fy ngalw i i weini yn Eglwys Duw. Yr oedd hanner y grŵp yn y bennod olaf o ddarparu ar gyfer dirnadaeth yng Ngwanwyn 2019. Hon oedd y tro cyntaf i rhai fynychu encil a darganfyddir i fod yn werthfawr, ag i eraill, cadarnhawyd ei cyfeiriad.

Ym mis Hydref a Tachwedd aeth tri aelod ymlaen am dirnadaeth, a mae'n bleser cyhoeddi bod Gareth Price, Pam Odam a Andrew Broadbent wedi cael eu derbyn ar gyfer hyfforddiant i weinidogaeth. Mae Pam a Andrew yn symyd ymlaen ar gyfer Deaconad Nodedig a bydd Gareth yn symyd ymlaen i'r offeiriadaeth. 

Os yr ydych yn meddwl am alwedigaeth i weinidogaeth yna cysylltwch gyda'r arweinydd ardal i ddechrau ag yna gyda mi, Dominic McClean. Mi fyddwn yn cynnal dwy Encil Arloesi Galwedigaeth yn 2020, un yn y gwannwyn a'r ail yn yr hydref. Ar Ebrill 28fed 2020 mi fyddwn yn cynnal diwrnod Galwedigaeth ym Mangor ir rhai sy'n cysidro'r alwad i weinidogaeth o weinidogaethau comisiwm megis Darllenwyr, Efangylwyr, Arloeswyr a gweinidagaethwyr ordeinwyd fel Deaconiaid Nodedig â Offeiriaid. Mwy o wybodaeth iw ddilyn.

Ydych chi'n adnabod rhywyn a all fod yn berchen ar alwedigaeth, os felly, cysidrwch gofyn wrthyn nhw i ymuno gyda ni.

Gweddïwn dros y rhai sy'n cysidro gweinidogaeth a'r rhai sydd heb adnabod ei galwad eto.

Cymraeg

Vocation News

The Diocese of Bangor has had its fifth Vocation Explorers Retreat, a chance to stop and consider how God is calling you to ministry in God’s Church. We went away for a few days the second week in October to a retreat house just north of Barmouth, to enjoy silence, fellowship, and time to talk with a spiritual director to discern God’s calling in our lives. It was a time to question and to wonder what we are called to be in our everyday life, and to wonder in what way is God calling me to be a minister in God’s Church. Half the group were in the final stages of preparation for the discernment boards in the Autumn of 2019. For some it had been the first time that they had been on this form of retreat and found it deeply moving, and for others it confirmed them in the direction that had been discerned with others.

In October and November three people went forward for discernment and I am pleased to say Gareth Price, Pam Odam and Andrew Broadbent have all been accepted for training for ministry. Pam Odam and Andrew are going forward for the Distinctive Deaconate and Gareth Price is going forward for the Priesthood.

If you are thinking about a vocation to ministry, please contact your ministry area lead in the first instance, and then contact myself, Dominic McClean. We will be running two Vocation Explorers Retreats in 2020 one in the spring and the other in the Autumn. On April 28th 2020 we are holding a Vocation Day in Bangor for people considering a calling into ministry from Commissioned ministries like worship leaders to Readers, Evangelist, Pioneers, and Ordained ministry such as Distinctive Deacon and Priesthood. More information will follow about this.

Do you know someone that you think may have a vocation, please consider asking them.

Please pray for those considering ministry and pray for those who have not recognised their calling.