minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Menter

Bydd pwyslais Llan ar Fenter yn ein galluogi i sefydlu pedwar canolbwynt newydd o weithgaredd cymunedol yn yr esgobaeth. 

Boed yn gaffi neu’n dafarn, yn ofod celfyddydol neu’n weithdy ar gyfer busnesau bach lleol, yn hostel ar gyfer partïon ysgol sy’n cerdded y bryniau neu’n siop gornel mewn pentref lle mae gwasanaethau'n brin, bydd mentrau sy'n canolbwyntio ar gyfiawnder yn cael eu lansio i helpu i ddod ag egni newydd i gymunedau lleol, yn ogystal â rhoi cyfle i fath newydd o eglwys i ymgynnull yno.

Dywedodd Archddiacon Bangor, Mary Stallard, am y ffrwd hon:

“Pwrpas ffrwd menter Llan yw efengylu - ymestyn ein cyrhaeddiad i gysylltu, gwasanaethu ac ymgysylltu â ffydd gyda phlant, teuluoedd a phobl ifanc, sy'n aml yn ymylol neu ddim yn bresennol yn ein gwaith cyfredol. Ein bwriad yw adeiladu ar ac ymestyn y gwaith arloesol cyffrous sydd eisoes wedi cychwyn mewn sawl man yn yr esgobaeth. Ein gobaith yw y gallwn ddatblygu prosiectau mentrau cymdeithasol newydd: byddai’r rhain yn ffyrdd o wasanaethu anghenion ein cymunedau lleol, gan fodelu ffordd Iesu o wasanaeth cariadus.”
Mentrau’n dod ag egni newydd i gymunedau lleol, a rhoi cyfle i fath newydd o eglwys i ymgynnull

Beth?

Beth ydym ni'n gobeithio fydd yn cael ei gyflawni gan y ffrwd hon o Llan?

4 menter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar y deyrnas

4 gweithredwr arloesol

4 tîm

Amrywiaeth o fentrau posibl: lletygarwch, darparu gwasanaeth, diwylliannol / artistig, chwaraeon


Allbynnau cynnar?

Beth fydd yr allbynnau yn ystod y flwyddyn gyntaf, fwy neu lai?

Dynodwyd 2 arweinydd

Cadarnhawyd a chychwynnwyd rhaglen Church Mission Society (“Making Good”) and Church Army (efengylydd)

Dynodwyd 2 leoliad a dechreuwyd cynllunio busnes

Dynodwyd 2 dîm


Canlyniadau?

Beth fydd canlyniadau'r ffrwd dros bum mlynedd?

Dechreuwyd 4 menter

Cyswllt dwys â 200 mewn braced oed 20-40

Cyswllt llai â 400 mewn braced oed 20-40

Metrig ar gyfer bedydd babanod ac oedolion


Effaith?

Sut fydd y ffrwd yn cael effaith hirdymor?

Prif ffrwd efengylu nad yw’n adeilad eglwys

Tystiolaeth trawsnewid cymunedol

“Coleg” ymarferwyr

Hyder i blannu o fewn adnoddau presennol Ardaloedd Gweinidogaeth

Cymraeg

Enterprise

Llan’s emphasis on Enterprise will enable us to establish four new hubs of community activity in the diocese. 

Be it a café or a pub, art space or a workshop for local emerging small businesses, a hostel for hill-walking school parties or a newsagent in a village where services are scarce, we will launch justice-oriented enterprises that will make a contribution to local communities, as well as providing a space for a brand new type of church to gather.

The Archdeacon of Bangor, Mary Stallard, said of the Enterprise stream:

"The purpose of the enterprise stream of Llan is all about evangelism – extending our reach to connect, serve and engage in faith with children, families and young people, who are often marginal or not present in our current work. Our intention is to build on and extend the exciting pioneer work which has already begun in several places in the diocese. It’s our hope that we can develop a number of new social enterprise projects: these would be ways of serving the needs of our local communities, modelling Jesus’s way of loving service." 
Our social enterprises will be “ways of serving the needs of our local communities, modelling Jesus’s way of loving service” | Mary Stallard

What?

What do we hope will be achieved by this stream of Llan?

4 kingdom oriented social enterprises

4 pioneer activists

4 teams

Range of possible enterprises: hospitality, service-delivery, cultural / artistic, sporting


Early outputs?

What will the outputs be in the first year or so?

2 leaders identified

Church Mission Society (“Making Good”) and Church Army (evangelist) programme confirmed and commenced

2 locations identified and business planning commenced

2 teams identified


Outcomes?

What will the five-year outcomes of the stream be?

4 enterprises commenced

Intensive contact with 200 in 20-40 age bracket

Looser contact with 400 in 20-40 age bracket

Metric for infant and adult baptism


Impact?

How will the stream have a long-term impact?

Non-church-building evangelism mainstreamed

Community transformation evidence

“College” of practitioners

Confidence to plant within existing Ministry Area resources