minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Pererindod

Bydd pwyslais Llan ar Bererindod yn caniatáu inni ddathlu lleoedd, adeiladau a thirnodau sy'n mynegi ehangder ein treftadaeth Gristnogol. 

Byddwn yn buddsoddi mewn chwe chanolfan ragoriaeth newydd o amgylch yr esgobaeth, ac mewn llwybrau pererindota hen a newydd ym mhob cwr o’r esgobaeth. Yn bwysicach fyth, byddwn hefyd yn buddsoddi mewn pobl trwy hyfforddi croesawyr a thywyswyr i adrodd ein stori Gristnogol, a gwahodd ymwelwyr i ddod yn wir bererinion trwy gydblethu eu stori eu hunain â stori fyw ffydd.

Dywedodd yr Hybarch Andrew Jones, Archddiacon Meirionnydd, am Bererindod:

"Rwyf mor falch bod pererindod wrth galon Llan. Ers cenedlaethau mae pererinion wedi dod i’n hesgobaeth i ymweld â’r nifer o ‘gyrchfannau sanctaidd’ sydd gennym ar garreg ein drws. Dros y blynyddoedd rwyf wedi arsylwi gyda chyffro'r traffig pererindod cynyddol i Ynys Enlli ar adeg pan mae cynulleidfaoedd eglwysig rheolaidd yn gwanhau. Mae pob un o'n safleoedd pererindod yn leoedd o dawelwch, harddwch, goleuni a hyd yn oed o drawsnewid dychmygus o'r byd hwn i'r nesaf - gofodau sy’n cynnig inni roddion gwerthfawr ac unigryw.”
“Mae pob un o'n safleoedd pererindod yn leoedd o dawelwch, harddwch, goleuni a hyd yn oed o drawsnewid dychmygus o'r byd hwn i'r nesaf” | Andrew Jones

Beth?

Beth ydym ni'n gobeithio fydd yn cael ei gyflawni gan y ffrwd hon o Llan?

Datblygu llwybrau aml-lefel i adrodd y stori Gristnogol

Llwybrau sy’n cysylltu eglwysi, cysegrfeydd, meini hirion, ffynhonnau, safleoedd hanesyddol a diwylliannol, seintiau o bob oes

Pererindodau diwrnod a phreswyl

Pererindodau un safle

Amlgyfrwng

Ar gyfer pob oedran

Llwybrau y tu hwnt / yn ddyfnach

Adeiladu brand a nwyddau pererindod Eglwys yng Nghymru

Meithrin gweinidogaeth arwain pererindod fel gweinidogaeth efengylaidd a gomisiynwyd

Datblygu canolfannau pererindod


Allbynnau cynnar?

Beth fydd yr allbynnau yn ystod y flwyddyn gyntaf, fwy neu lai?

Haneswyr, diwinyddion, litwrgwyr a chatecistiaid yn crefftio llwybrau

Cyfarwyddwr Marchnata, Datblygu a Chynaladwyedd yn meithrin gallu masnachol twristiaeth ffydd

Brand wedi’i ddatblygu

Hyfforddiant gweinidogaeth wedi’i gomisiynu gydag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain


Canlyniadau?

Beth fydd canlyniadau'r ffrwd dros bum mlynedd?

150 o bererindodau ysgol p.a.

18,000 o gyfarfyddiadau trothwy

6 pererindod undydd, 3 aml-ddiwrnod p.a.

3 phrosiect dehongli eglwysig p.a.

3 Lle Pererindota Bach p.a.

Seilwaith ar-lein cynhwysfawr


Effaith?

Sut fydd y ffrwd yn cael effaith hirdymor?

Gwell hygrededd yr Eglwys fel stiward pethau ystyrlon

Dal straeon am ymgysylltu â ffydd

Gweinidogaeth sy’n canolbwyntio ar geiswyr

Cronni hygrededd yr Eglwys yn yr economi ffydd-dwristiaeth

Cymraeg

Pilgrimage

Llan’s emphasis on Pilgrimage will allow us to celebrate places, buildings and landmarks that hold the breadth of our Christian heritage. 

We will invest in six new centres of excellence around the diocese, and in new and old pilgrim pathways that will criss-cross the diocese. More importantly, we will also invest in people through training welcomers and guides to become excellent at telling our Christian story, and inviting visitors to become true pilgrims by interweaving their own story with the living story of faith.

Speaking about the Pilgrimage stream, the Archdeacon of Meirionnydd, Andrew Jones, said:

"I am so delighted that pilgrimage is at the heart of our Llan evangelism project. For generations pilgrims have come to our diocese to visit the many “holy pilgrim places” we have on our doorstep. Over the years I have observed with excitement the increasing pilgrimage traffic to Bardsey Island at a time when regular church congregations are weakening. All of our pilgrimage sites are places of silence, beauty, light and even of imaginative transition from this world to the next - spaces of precious and irreplaceable gifts."
St Patrick's Church on the coastal path on the north side of Anglesey

What?

What do we hope will be achieved by this stream of Llan?

Development of multi-valent pathways to tell the Christian story

Routes connecting churches, shrines, standing stones, wells, historical and cultural sites, saints of all the ages

Day-long and residential pilgrimages

Single-site pilgrimages

Multi-media

For all ages

Pathways beyond / deeper

Building up Church in Wales pilgrimage brand and merchandise

Nurturing ministry of pilgrimage-leading as an evangelistic commissioned ministry

Development of pilgrimage centres


Early outputs?

What will the outputs be in the first year or so?

Historians, theologians, liturgists and catechists crafting pathways

Director of Marketing, Development & Sustainability building up faith-tourism commercial capacity

Brand developed

Ministry training commissioned with British Pilgrimage Trust


Outcomes?

What will the five-year outcomes of the stream be?

150 school pilgrimages p.a.

18,000 threshold encounters

6 day, 3 multi-day pilgrimages p.a.

3 church interpretation projects p.a.

3 Small Pilgrim Places p.a.

Comprehensive online infrastructure


Impact?

How will the stream have a long-term impact?

Enhanced credibility of Church as steward of meaningful things

Capturing stories of faith engagement

Seekers-focused ministry

Accumulating credibility of Church in faith-tourism economy