minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Iaith

Bydd pwyslais Llan ar Iaith yn ein gweld yn tyfu cymuned eglwys Gymraeg newydd, gyda chefnogaeth cynllun “blwyddyn i ffwrdd” a fydd yn caniatáu i hyd at bum person ifanc bob blwyddyn gael blas ar weinidogaeth Gristnogol Gymraeg ei hiaith. 

Yn ogystal, byddwn yn datblygu ystod o adnoddau Anglicanaidd Cymraeg i gefnogi dysgu, addoli ac arloesi.

With groesawu'r ffrwd Iaith, dywedodd Paul Roberts, Swyddog Cyfathrebu’r newydd yr esgobaeth:

"Mae canolbwyntio ar y Gymraeg yn flaenoriaeth yng Nghymru; felly mae'n rhaid i ni ddatblygu a gwella ein sgiliau, ein harbenigedd a'n hadnoddau i adlewyrchu hyn. Mae’r adnoddau efengylu sydd ar gael yn Gymraeg yn gyfyngedig iawn ac rydym wedi wynebu heriau wrth feithrin galwedigaethau Cymraeg eu hiaith. Trwy chwistrelliad o egni newydd i'r maes pwysig hwn, bydd Llan yn darparu sylfaen Gymraeg gyson i feithrin a chefnogi efengylu trwy'r esgobaeth gyfan.”
“Trwy dorri tir newydd a thrwy adeiladu ar sylfaen ein cryfderau, bydd Llan yn magu hyder wrth gyhoeddi’r Efengyl ledled yr esgobaeth gyfan” | Andy John

Beth?

Beth ydym ni'n gobeithio fydd yn cael ei gyflawni gan y ffrwd hon o Llan?

Cymuned efengylaidd Gymraeg

Arweinydd arloesi

Cymuned addoli wedi’i chasglu

Cymuned breswyl o Gynorthwywyr Efengylaidd

Galluogi efengylu Cymraeg ar draws ein Ardaloedd Gweinidogaeth

Adnoddau catechetig / efengylu proses newydd

Gwella cyfathrebu Cymraeg mewn Ardaloedd Gweinidogaeth

Datblygu presenoldeb ar-lein Cymraeg efengylaidd

Meithrin galwedigaethau Cymraeg


Allbynnau cynnar?

Beth fydd yr allbynnau yn ystod y flwyddyn gyntaf, fwy neu lai?

Recriwtio arweinydd arloesol

Deinamig y gymuned breswyl wedi ei adnabod, ac eiddo wedi’i nodi a’i ddatblygu

Recriwtio galluogwr

Sefydlu partneriaeth TG


Canlyniadau?

Beth fydd canlyniadau'r ffrwd dros bum mlynedd?

Sefydlu cynulleidfa addoli o 30-40

4 Cynorthwyydd Efengylaidd preswyl

Lansio Alpha/Pererin Cymraeg

Sefydlu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol


Effaith?

Sut fydd y ffrwd yn cael effaith hirdymor?

Hyder yng ngweinidogaeth Efengylwyr

Cynnydd mewn galwedigaethau ordeiniedig a lleyg Cymraeg

Ymgnawdoliad Anglicanaidd dyfnach

Hyder mewn model neo-fynachaidd

Cymraeg

Language

Llan’s emphasis on Language will see us growing a new Welsh-language church community, supported by a gap-year scheme that will allow up to five young people each year to get a taste of Welsh-speaking Christian ministry. 

In addition, we will develop a range of Welsh-language Anglican resources to support learning, worship and innovation.

Welcoming the Language stream, Paul Roberts, the diocese's new Communications Officer said:

"Focus on the Welsh-language is a priority in Wales; therefore we must develop and enhance our skills, expertise and our resources to reflect this. Evangelism resources available in Welsh are very limited, and we have faced challenges in nurturing Welsh-speaking vocations. By an injection of new energy into this important area, the Language stream of Llan will provide a constant Welsh-language base to nurture and support evangelism throughout the diocese."
A young crowd in the diocese on the move in Meirionnydd

What?

What do we hope will be achieved by this stream of Llan?

An evangelistic Welsh-language community

Pioneer leader

Gathered worshipping community

Residential community of Evangelist-Assistants

Enabling Welsh-language evangelism across our Ministry Areas

New catechetical / process evangelism resources

Improving Welsh-language communication in Ministry Areas

Developing evangelistic Welsh-language online presence

Nurturing Welsh-language vocations


Early outputs?

What will the outputs be in the first year or so?

Pioneer leader recruited

Residential community dynamic codified, and property identified and developed

Enabler recruited

IT partnership established


Outcomes?

What will the five-year outcomes of the stream be?

Worshipping congregation of 30-40 established

4 resident Evangelist-Assistants

Welsh-language Alpha/Pilgrim launched

Social media presence established


Impact?

How will the stream have a long-term impact?

Confidence in ministry of Evangelists

Increase in ordained and lay Welsh-language vocations

Deeper Anglican inculturation

Confidence in neo-monastic model