minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Grwp Elen


Ydych chi'n aelod o grŵp Agor y Llyfr?

Ydych chi'n helpu gyda Llan Llanast?

Ydych chi'n wirfoddolwr mewn grŵp plant bach?

Ydych chi'n helpu mewn clwb ar ôl ysgol?

Mae nod Grwp Elen yn syml – dyma gyfle i ymgynnull gydag eraill o bob rhan o’r esgobaeth er mwyn:

  • rhannu – syniadau; newyddion da; adnoddau
  • gweddïo – dros ein gilydd; dros ein plant, ein bobl ifanc a'n teuluoedd; dros ysgolion
  • derbyn – y wybodaeth ddiweddaraf; hyfforddiant

Pam rydyn ni'n cwrdd?

Byddai mis Tachwedd fel arfer yn rhy hwyr i ddechrau cynllunio ar gyfer y Nadolig ond gyda chyfyngiadau'r pandemig yn newid yn gyson mae'r mwyafrif ohonom yn bryderus ynghylch gwneud cynlluniau cadarn. 

Felly, sut allai eich Ardal Weinidogaeth ddathlu'r Naolig gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd eleni? Beth sy'n bosibl?


Pryd a sut y byddwn ni'n ymgynnull?

Byddwn yn ymgynnull trwy Zoom ddydd Iau 12 Tachwedd am 7.30pm.

I gofrestru'ch diddordeb, cysylltwch â Naomi Wood.

Bydd manylion ar sut i ymuno â'r cyfarfod Zoom yn cael eu hanfon wythnos cyn y cyfarfod. Gallwn hefyd gynnig help i chi ddefnyddio Zoom os nad ydych wedi ei ddefnyddio o'r blaen i ymuno â chyfarfodydd ar-lein.


Sut olwg fydd ar ein hamser gyda'n gilydd?

7.20pm

Ystafell yn agor

7.30pm

Croeso a chyflwyniad

7.35pm

Byddwn yn rhannu i grwpiau trafod llai i ddod i adnabod ein gilydd ychydig yn well

7.45pm

Trosolwg o adnoddau esgobaethol ac adnoddau sefydliadau eraill

7.55pm

Byddwn yn rhannu eto i grwpiau bach i drafod syniadau a rhannu posibiliadau ar gyfer lleoliadau lleol

8.15pm

Ail-gasglu ac adborth byr

8.20pm

Gweddi

8.30pm

Diwedd

8.30pm-9pm

Amser dewisol ar gyfer sgyrsiau atodol


Beth yw Grwp Elen?

Yn hwyr y llynedd, cyfarfu ein Swyddog Gweinidogaeth Plant a Theuluoedd, Naomi Wood, â phob Ardal Weinidogaeth i fyfyrio ar weinidogaeth deuluol.

Un o'r cwestiynau a ofynnodd Naomi oedd “Beth all yr Esgobaeth ei wneud i gefnogi'ch gweinidogaeth gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd?"

Dywedodd llawer o Ardaloedd Gweinidogaeth y byddai'r gallu i rwydweithio ag eraill o bob rhan o'r esgobaeth i rannu syniadau ac i weddïo gyda'n gilydd yn ddefnyddiol.

Pam y'i gelwir yn Grwp Elen?

Elen yw nawddsant adeiladwyr ffyrdd Prydain. Rydyn ni, fel esgobaeth, wedi blaenoriaethu croesawu plant, pobl ifanc a theuluoedd ac felly rydyn ni'n ceisio creu ffyrdd ystyrlon a bwriadol i'w tynnu i mewn i fywyd gyda Iesu. Gelwir Santes Elen hefyd yn amddiffynwr teithwyr ac felly pwy well i wylio dros ddisgyblion newydd wrth iddyn nhw gyd-gerdded â Iesu?

Pwy sy'n arwain Grwp Elen?

Ein Swyddog Gweinidogaeth Plant a Theuluoedd esgobaethol Naomi Wood, ynghyd â Grŵp Llywio Grwp Elen (Miriam Beecroft, Debbie Peck, Lesley Rendle a Judy Freeman).


Hollalluog Dduw, trwy dy ras daeth Elen a daniwyd gan fflam sanctaidd dy gariad i fod yn oleuni’n llosgi a disgleirio yn yr Eglwys: cynnau ynom yr un ysbryd o ddisgyblaeth a chariad, fel y cerddom o’th flaen fel plant y goleuni; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

Grwp Elen


Are you a member of an Open the Book group?

Do you help with Messy Church?

Are you a volunteer in a toddler group?

Do you help at an after-school club?

Grwp Elen’s aim is simple – it’s an opportunity to gather with others from across the whole diocese to:

  • share – ideas; good news; resources
  • pray – for each other; for the children, young people and families; for schools
  • receive – up to date information; training

Why are we meeting?

November would ordinarily be too late to start to plan for Christmas but with the pandemic restrictions constantly changing most of us are apprehensive about making firm plans. 

So, how could your Ministry Area celebrate Chrismtas with children, young people and families this year? What’s possible?


When and how will we meet?

We will be gathering together via Zoom on Thursday 12 November at 7.30pm.

To register your interest please contact Naomi Wood.

Details of how to join the Zoom meeting will be sent out a week in advance of the meeting. We can also offer you help to use Zoom if you haven't used it before to join meetings online.


What will our time together look like?

7.20pm 

Room opens

7.30pm 

Welcome and introduction

7.35pm 

We’ll break into smaller discussion groups to get to know each other a little better

7.45pm 

Overview of Diocesan resources and other organisation’s resources

7.55pm 

We’ll split back into the small groups to discuss ideas and share possibilities for local settings

8.15pm 

Re-gather and brief feedback

8.20pm 

Prayer

8.30pm 

End

8.30pm-9pm

Optional time for incidental conversations


What is Grwp Elen?

Late last year our Children & Family Ministry Officer, Naomi Wood, met with every Ministry Area to reflect on family ministry.

One of the questions Naomi asked was “What can the Diocese do to support your ministry with children, young people and families?”

Many Ministry Areas commented that the ability to network with others from across the diocese to share ideas and to pray together would be helpful.

Why is it called Grwp Elen?

Elen is the patron saint of British roadbuilders. We, as a diocese, have prioritised welcoming children, young people and families and are, therefore seeking to create meaningful and deliberate ways to draw them into a life with Jesus. Saint Elen is also known as the protectress of travellers and so who better to watch over the new disciples as they walk with Jesus?

Who leads Grwp Elen?

Our diocesan Children & Families Ministry Officer Naomi Wood, along with the Grwp Elen Steering Group (Miriam Beecroft, Debbie Peck, Lesley Rendle and Judy Freeman).


Almighty God, by whose grace Elen kindled with the holy fire of your love, became a burning and a shining light in the Church: inflame in us the same spirit of discipline and love, that we may walk before you as children of the light; through Jesus Christ our Saviour. Amen.