minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cenhadaeth Byd Eang i ddod yn Ffydd ar Waith

Mae Esgob Andy yn ysgrifennu …

Mae'r Grŵp Cenhadaeth Byd Eang wedi bod yn rhan hir sefydlog o'n bywyd fel esgobaeth. Trwy'r Grŵp Cenhadaeth Byd Eang daeth ein Hesgobaeth yn esgobaeth Masnach Deg gyntaf Cymru a helpu gwneud cynnyrch masnach deg yn arferol yn ein heglwysi.

Yn ddiweddar, gofynnais i i Archddiacon Andy i gadeirio ac i arwain y grŵp hwn. Rydym wedi ceisio tynnu egni newydd i mewn i'r grŵp ac i ehangu sylfaen ein gwaith ac o ganlyniad rydym yn ail-enwi'r grŵp fel Grŵp Ffydd ar Waith. Mae'r prosiectau rydym yn eu datblygu yn amrywio o:

  • Ein cyswllt Lango yn Eglwys Uganda
  • Y prosiectau addysg Umeed ym Mhacistan
  • Ein gwaith Cymorth Cristnogol
  • Materion newid hinsawdd a chynaliadwyedd.

Mae ein hymrwymiad i'n tair egwyddor (Addoli Duw, Tyfu'r Eglwys a Charu'r Byd) wedi arwain at ymrwymiad cryfach i faterion cyfiawnder cymdeithasol a bydd y rhain yn cynnwys mwy yn y flwyddyn i 18 mis nesaf.

Mae'r drydedd egwyddor hon yn hanfodol i'n cenhadaeth. Credwn fod ein Duw yn weithgar o'n cwmpas - yn yr eglwys ac yn y byd ac rydym am ddod o hyd i ffyrdd y gellir datgelu'r Deyrnas trwy gymaint o brosiectau ag y gallwn eu cynnal. Ein rôl ni yw canfod y rhain ac ymuno â Duw i ddod â mentrau i’r amlwg sy'n newid bywydau. Edrychaf ymlaen at weld sut mae ein gweledigaeth yn cael ei llunio'n fwy pendant i brosiectau pellach yn y dyfodol.


Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am rai prosiect :

Cymraeg

World Mission becomes Faith in Action

Bishop Andy writes …

The World Mission Group has been a long standing part of our life as a diocese. It was through the World Mission Group that our Diocese became the first Fairtrade diocese in Wales and helped make fairly traded products normative in our churches.

I have recently asked Archdeacon Andy to assume the chairing and leading of this group. We have attempted to draw new energy into the group and to widen the base of our work and as a consequence are now renaming the group as the Faith in Action Group. The projects we progress range from:

  • Our Lango link in the Church of Uganda
  • The Umeed education projects in in Pakistan
  • Our Christian Aid work
  • Climate change and sustainability issues.

Our commitment to our three principles (Worshiping God, Growing the Church and Loving the World) has led to a stronger commitment to social justice issues and these will feature more in the next year to 18 months.

This third principle is vital to our mission. We believe our God is active around us – in the church and in the world and want to find the ways in which the Kingdom can be revealed through as many projects as we can sustain. Our role is to identify these and join God in bringing life-changing initiatives forward. I look forward to seeing how our vision is shaped more concretely into further projects in the future.


Download more information about some projects: