minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Esgobaethol

Annwyl Aelod Cynhadledd Esgobaeth Bangor

Fe gofiwch i Grŵp Ffydd ar Waith yr Esgobaeth wneud cyflwyniad sylweddol yng Nghynhadledd yr Esgobaeth eleni. Rydym fel grŵp yn ddiolchgar iawn am yr ymateb cadarnhaol a'r adborth a gawsom.

Mae yna dair ffordd y gallwch chi ein helpu ni:

  • Banciau Bwyd
  • Addewidion a wnaed yn ystod y cyflwyniad
  • Perthyn i'r Grŵp Ffydd ar Waith

Banciau Bwyd

Gofynasom i aelodau’r gynhadledd roi gwybod inni am unrhyw Fanciau Bwyd y maent yn eu cefnogi neu eu rhedeg yn yr esgobaeth fel y gallwn lunio rhestr gyflawn a chasglu ystadegau y gallwn eu defnyddio i lobïo cynghorau a gwleidyddion ynghylch defnyddio Banciau Bwyd. Dyma'r rhai y dywedwyd wrthym amdanynt yn ystod y gynhadledd:

Amlwch

Barmouth (Trussel Trust)

Cadeirlan

Pwllheli

Conwy

Y Drenewydd

Machynlleth - Bro Dyfi

Caernarfon (Trussel Trust)

Blaenau Ffestiniog

Caergybi

Hoffem wybod pa rai yw Banciau Bwyd Trussel Trust. Ac os ydych chi'n gwybod am unrhyw Banc Bwyd arall, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.


Addewidion a wnaed yn ystod y gynhadledd

Ar ôl pob rhan o’r cyflwyniad gwnaethom ofyn ichi ymrwymo i dasg syml. Y rhain oedd:

Eco-Eglwys - Symudwch eich Arian a Phlannu'ch Coed a rhowch Eco- Eglwys ar Agenda eich CAG

Masnach Deg - gwnewch archwiliad o'ch cypyrddau a'ch eglwys i sicrhau eich bod yn dal i ddefnyddio cynhyrchion Masnach Deg lle bynnag y bo modd

Ffoaduriaid - rhowch focs yng nghefn eich eglwys a gofynnwch i bobl roi eitemau sydd eu hangen i helpu ffoaduriaid. Mae rhestr o eitemau ar gael gan Parchg Sara Roberts – sara.holytrinity3@gmail.com

Good Hope Foundation, Uganda - pob eglwys i gyfranu prîs un cwpaned o goffi (£2.50) i ariannu’r gwaith o ddarparu addysg ar gyfer plant yn Uganda. Sticeri iw gosod ar jariau coffi gwag a mi fydd taflenni gwybodaeth yn cael ei gyrru i pob eglwys yn fuan. Ond dechreuwch nawr!

Cyswllt Tramor - dewch o hyd i gyswllt lleol â rhywbeth sy'n digwydd dramor y gallwch ei gefnogi a chymryd rhan ynddo. Ar y taflenni a roddodd pobl i mewn roedd yna lawer o gysylltiadau â gwahanol rannau o'r byd nad oeddem ni'n gwybod amdanyn nhw! Rwy'n siŵr bod mwy

Os nad ydych wedi mynd ar drywydd yr addewidion hyn, nid yw'n rhy hwyr i wneud hynny. Gadewch i ni wybod os oes angen unrhyw help neu wybodaeth bellach arnoch chi.

Perthyn i'r Grŵp Ffydd ar Waith

Rydym yn agored iawn i aelodau newydd o'r grŵp, yn enwedig y rhai sydd ag angerdd neu ddiddordeb am ran benodol o'r byd neu achos cymdeithasol / cyfiawnder. Rydym yn chwilio'n benodol am rywun sy'n gallu hyrwyddo Masnach Deg ar draws yr esgobaeth. Os ydych chi eisiau mwy o fanylion neu'n gwybod am rywun a allai fod eisiau cymryd rhan, rhowch wybod i ni.

Cymraeg

Diocesan Conference

Dear Conference Member

You will remember that the Faith in Action Group of the Diocese did a substantial presentation at this year’s Diocesan Conference. As a group we are very grateful for the positive response and feedback that we received.

There are three ways that you can help us:

  • Foodbanks
  • Pledges made in the course of the presentation
  • Belonging to the Faith in Action Group

Foodbanks

We asked conference members to let us know of any Foodbanks that they support or run within the diocese so that we can compile a complete list and glean statistics that we can use to lobby councils and politicians regarding use of Foodbanks. These are the ones we were told about:

Amlwch

Barmouth (Trussel Trust)

Cathedral

Pwllheli

Colwyn Bay

Conwy

Newtown

Machynlleth (Bro Dyfi) – Not Trussel Trust

Caernarfon (Trussel Trust)

Blaenau Ffestiniog - Not Trussel Trust

Holyhead – Not Trussel Trust

We’d like to know which are Trussel Trust Foodbanks. And if you know of any others please let us know.

Pledges made in the course of the conference

After each section we asked you to commit to a simple task. These were:

Eco Church – Move your Money, Plant your Trees and put Eco Church on your MAC Agenda

Fair Trade – do an audit of your church cupboards and kitchens to make sure you’re still using Fair Trade products wherever possible

Refugees – place a box at the back of your church and ask people to donate items needed to help refugees. A list of items is available from Rev Sara Roberts – sara.holytrinity3@gmail.com

Good Hope Foundation, Uganda - each church to donate the price of a cup of coffee per week (£2.50) to fund the ongoing work providing education for children in Uganda. Stickers to go on an empty coffee jar and information leaflets will be sent to each church soon. But start now!

Overseas Link – find a local link with something happening overseas that you can support and become involved with.

On the sheets that people gave in there were lots of links with various parts of the world that we didn’t know about! I’m sure there are more.

Belonging to the Faith in Action Group

We are very open to new members of the group, especially those who have a passion or interest for particular part of the world or a social/justice cause. We are specifically looking for someone who can champion Fairtrade across the diocese. If you want more details or know of someone who may want to become involved, please let us know.