minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Pobl ifanc Llanidloes yn galw am newid

Cafwyd prosiect ar y cyd rhwng Llanidloes Di-garbon, Yr Eglwys yng Nghymru, ac Ysgol Uwchradd Llanidloes i hyrwyddo cynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP26 yn Glasgow.

Mae'r bobl ifanc yn credu'n angerddol bod angen inni weithredu'n awr i achub eu dyfodol. Cysylltodd Deidloeswyr Di-garbon â Debbie Peck, Gweithiwr Ieuenctid Arloeswyr Esgobaeth Bangor, i helpu i hyrwyddo digwyddiad COP26.

Cyd-drefnodd Debbie â Hannah Harrop, athrawes Daearyddiaeth yn ysgol Uwchradd Llanidloes i weithio gyda myfyrwyr yn yr Ysgol Uwchradd a chlwb Ieuenctid Spoons Eglwys Idloes Sant. Fe benderfynon nhw wneud arddangosfa ffenestr ar gyfer Oriel Gelf Minerva i dynnu sylw at y digwyddiadau yn Glasgow yr wythnos hon.

Gweithiodd 15 o bobl ifanc o glwb Ieuenctid Spoons a 6 o'r Ysgol Uwchradd ar greu 2 fyd mawr i bwysleisio lle mae'r Argyfwng Hinsawdd yn cael effaith feirniadol. Creodd 36 o fyfyrwyr o'r ysgol uwchradd daflenni ffeithiau i roi gwybod i bobl am y newidiadau sy'n digwydd.

Dywedodd Debbie:

Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda'r bobl ifanc ar y prosiect hwn, maent yn helpu i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau eu hunain, a gobeithio y byddwn ni fel oedolion yn ymateb i'r her i helpu i wneud byd gwell i'n pobl ifanc a holl genedlaethau'r dyfodol ffynnu ynddo.

Os hoffech weld eu gwaith mae'n cael ei arddangos yn ffenestr Oriel y Mwynglawdd yn Llanidloes. Cynhelir digwyddiad COP26 Di-garbon yn Oriel y Mwynglawdd ar Ddydd Sadwrn 6 Tachwedd 2021 o 10am, gyda sesiwn meic agored yn dechrau am 11am, gan orffen gydag orymdaith i lawr Great Oak Street am 12pm.

Os ydych am wneud gwahaniaeth a dysgu mwy am yr Argyfwng Hinsawdd, cefnogwch y digwyddiad hwn.


Cymraeg

Young people from Llanidloes call for change

There has been a joint project between Zero Carbon Llanidloes, The Church in Wales, and Llanidloes High School to promote the UN Climate conference COP26 in Glasgow.

The Young people passionately believe that we need to act now to save their future. Debbie Peck, Pioneer Youth Worker for the Diocese of Bangor, was approached by Zero Carbon Llanidloes to help promote the COP26 event.

Debbie co-ordinated with Hannah Harrop, a Geography teacher at Llanidloes High school to work with students at the High School and with Saint Idloes Church's Spoons Youth club. They decided to make a window display for Minerva Art Gallery to highlight the events in Glasgow this week.

15 young people from the Spoons Youth club and 6 from the High school worked on creating 2 large globes to emphasize where the Climate Crisis is having critical effects. 36 students from the high school created fact sheets to inform people of the changes that are happening.

Debbie Peck said,

It has been a privilege to work with the young people on this project, they are helping to make a difference in their own communities, and hopefully we as adults will rise to the challenge to help make a better world for our young people and all future generations to thrive in.

If you would like to see their project work it is on display in the Minerva Gallery window in Llanidloes. There will be a Zero Carbon COP26 event held in the Minerva Gallery on Saturday 6 November 2021 from 10am, with an open Mic session starting at 11am, culminating in a March down Great Oak Street at 12pm.

If you want to make a difference and learn more about the Climate Crisis, please support this event. Our young people need you to make a stand to ensure a better future for us all.