minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gosteg wedi'r storm

Bro Moelwyn yn ennill £1500

Mae Eglwys Y Drindod Sanctaidd wedi ennill gwobr £1500 fel Enillydd Rhanbarthol Cymru yng nghystadleuaeth y cwmni Ecclesiastical Insurance, gyda’u syniad o greu gardd dawelwch i fyfyrio ynddi a chofio’r bywydau a gollwyd yn ystod y pandemig Covid. Bydd yr ardd, sydd y tu cefn i Eglwys y Drindod Sanctaidd ym Mhenrhyndeudraeth, yn cynnwys gwelyau uchel ar gyfer blodau a llysiau a fydd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwynion, ardal eco gadwraeth ar gyfer addysg, a meinciau i eistedd arnynt a mwynhau golygfeydd o aber afon Dwyryd.

Bydd yr eglwys nawr yn ymddangos ynghyd â 4 o ranbarthau eraill y Deyrnas Unedig yn y rownd derfynol yn Llundain ym mis Mai 2022.

Meddai Angela Swann, ysgrifennydd yr Eglwys:

Cafodd y syniad o ardd yn y dref brysur y gall pawb ymweld â hi i orffwys a myfyrio ar y ddwy flynedd ddiwethaf ei ystyried beth amser yn ôl, ond yr hyn a’n sbardunodd i wireddu’r cam cyntaf hwn oedd y cyfle i roi cynnig ar y gystadleuaeth hon, ynghyd â chefnogaeth Cymdeithas y Cerddwyr a’r cynllun gwneud iawn â’r gymuned, a busnesau a thrigolion y dref.

Mae’r ffotograff uchod yn dangos grŵp o aelodau cynulleidfa’r eglwys a phlant o’r Clwb Dydd Sadwrn.

I roi eich pleidlais i’r ardd cliciwch yma i fynd at wefan Ecclesiastical Insurance.

Cewch fwrw eich pleidlais am ddim, mae’r criw yn gwerthfawrogi’n arw, a bydd yn helpu tuag at rownd derfynol y gystadleuaeth.

Cliciwch ar y botwm ‘Show Your Support’ a dyna ni, rydych wedi pleidleisio

Ceir manylion pellach gan Angela Swann

Cymraeg

Peace after the storm

Bro Moelwyn wins a £1500 prize

Holy Trinity Church in Penrhyndeudraeth is the Wales Regional Finalist in the Ecclesiastical Insurance company competition with the idea of making a garden of tranquillity to reflect and remember those lives lost during the Covid pandemic. The garden to the rear of Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth will contain raised wheelchair accessible beds of flowers and vegetables, an eco conservation area for education, and benches to sit and enjoy the views of the Dwyryd Estuary.

The church will now feature with 4 other regions of the UK in the final in London in May 2022.

The church secretary, Angela Swann says:

The idea of a garden in the busy town where everyone can visit to rest and reflect on the past two years was considered some time ago, it just took the opportunity to apply to this competition and the support of Ramblers Association and Community Payback Scheme, businesses and residents of the town to realise this first stage.

The photograph shows a group of church congregational members and children from Saturday Club.

To vote for the garden please go to Ecclesiastical Insurance's website.

Votes are free, greatly appreciated and will help towards the final stage of the competition. Just click the 'Show your Support' button on the page.

Further information contact Angela Swann