minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Neges Nadolig Esgob Mary

Rydym ychydig ddyddiau i ffwrdd o'r Nadolig ac mae llawer ohonom yn aros am ddanfoniadau a chyrraeddiadau. Gyda chymaint o weithredu diwydiannol yn effeithio ar y post, trafnidiaeth, iechyd a meysydd eraill o fywyd, mae llawer ohonom yn aros: Aros am newyddion, i bethau gael eu darparu, i bobl gyrraedd, am wybodaeth am y camau nesaf yn ein bywydau, gofal iechyd neu ar gyfer datblygu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Mewn banciau bwyd lleol ac ymhlith eglwysi ac elusennau sy'n gweithio'n galed ar gyfer y rhai sydd ag angen ar yr adeg hon, mae pobl hefyd yn disgwyl danfon a chyrraedd.

Nid oes prinder pobl sydd angen cymorth oherwydd yr argyfwng bwyd a thanwydd, a hyfryd yw gweld haelioni cynifer o gynulleidfaoedd sydd wedi ymateb i ymgyrch yr Archesgob ac wedi bod yn barod i gynnig rhoddion i eraill. Rydym yn ymwybodol y gaeaf hwn o gyflwr cymaint sydd angen cymorth; y rhai sy’n teimlo angen yn ein cymunedau ein hunain, ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n chwilio am seibiant rhag sefyllfaoedd o aflonyddwch, bygythiad, neu wrthdaro a hefyd y rhai sydd wedi’u dadleoli neu eu gorfodi i adael eu cartrefi, oherwydd effaith newid yn yr hinsawdd.

Mae stori’r Nadolig yn siarad yn uniongyrchol â’r realiti hwn: mae hanesion genedigaeth Iesu yn frith o straeon am bobl yn disgwyl gobaith a newid: Yn y canol mae’r teulu sanctaidd sy’n dibynnu ar y croeso a gânt gan ddieithriaid, ymhell o’u cartref. Yn y pen draw mae’r stori am Dduw sy’n dod atom, yn derbyn ansicrwydd a pherygl mewn gweithred o hunan-roi llwyr. Duw sy’n cymryd y risg o gael ei eni yn ein plith, gan ddangos inni lawenydd cariad costus.

Dduw ein gobaith, cofiwn sut yr wyt ti yn Iesu yn dod i mewn i’n bywydau mewn ffordd newydd. Llanw ni â dewrder yn yr holl deithiau a wnawn, agor ein calonnau i dderbyn dy bresenoldeb a rhoddion, a helpa ni i fod yn arwyddion o’th groeso i eraill. Amen

Cymraeg

Bishop Mary's Christmas Message

We are just days away from Christmas and lots of us are waiting for deliveries and arrivals. With so much industrial action affecting the post, transport, health and other areas of life, lots of us are waiting: Waiting for news, for things to be delivered, for people to arrive, for knowledge about next steps in our lives, health care or for the unfolding of plans for the future.

At local foodbanks and amongst churches and charities working hard for those with need at this time, people are also expectant for deliveries and arrivals.

There is no shortage of people who need help due to the food and fuel crisis, and it is wonderful to see the generosity of so many congregations who have responded to the Archbishop’s campaign and been willing to offer gifts to others. We’re conscious this winter of the plight of so many who need help; those feeling need in our own communities, refugees and asylum-seekers looking for respite from situations of unrest, threat, or conflict and also of those displaced or forced to leave their homes, because of the impact of climate change.

The Christmas story speaks directly into this reality: the accounts of the birth of Jesus are peppered with stories of people expectant for hope and change: At the centre are the holy family who depend upon the welcome they receive from strangers, far from their home. Ultimately the story’s about a God who comes to us, accepting uncertainty and danger in an act of complete self-giving. A God who takes the risk of being born amongst us, showing us the joy of costly love.

God our hope, we remember how in Jesus you come into our lives in a new way. Fill us with courage in all that we undertake, open our hearts to receive your presence, and help us to be signs of your welcome to others. Amen