minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Staff newydd yn ymuno â Thŷ Deiniol

Dros y misoedd diwethaf bu cryn dipyn o newid yn Nhŷ Deiniol gyda rhai staff yn newid rolau, rhai yn ymuno â'r tîm ac eraill yn paratoi i adael i ddechrau hyfforddi ar gyfer ordeinio.

Cynorthwy-ydd i'r Esgob ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth

Mae Robert Jones yn un o'r rhai sy'n paratoi i adael i ddechrau hyfforddi ar gyfer Ordeinio. Hyd nes iddo adael mae Rob yn parhau yn ei rol fel Gynorthwyydd Gweithredol i Gyngor yr Esgob. Mae ei rôl fel Cynorthwyydd i’r Esgob ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth wedi’i llenwi gan aelod newydd o staff, Mererid Morgan-Williams. Gallwch ddarllen ychydig am Mererid trwy glicio ar ei delwedd isod.

Bydd Rob yn symud i Gaerdydd dros yr haf a gweddïwn drosto wrth iddo ddechrau ar ei amser yn Padarn Sant.

Llan

Mae tîm Llan wedi’i ail-lunio’n ddiweddar ac wedi croesawu pobl newydd gan ganiatáu mwy o gapasiti i symud y prosiect yn ei flaen ac i’n galluogi i ganolbwyntio ar feysydd o’r prosiect lle mae potensial cyffrous.

Mae Elin Owen yn parhau yn ei rôl fel Hwylusydd y Gymraeg gan gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr iaith Gymraeg ar draws yr esgobaeth.

Mae Anna Riley yn un o ddau Swyddog Llwybr Pererinion newydd a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu a marchnata Llwybr Cadfan – llwybr pererindod newydd yn dilyn taith Cadfan o Dywyn i Enlli.

Mae Arwyn Owen hefyd yn Swyddog Llwybr Pererinion, y tro hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a marchnata Llwybr Cybi a Seiriol. Dyma lwybr pererindod newydd ar draws Ynys Môn i fan cyfarfod Cybi a Seiriol yn Ffynnon Clorach.

Anna Riley

Mae Arwyn Owen hefyd yn Swyddog Llwybr Pererinion, y tro hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a marchnata Llwybr Cybi a Seiriol. Dyma lwybr pererindod newydd ar draws Ynys Môn i fan cyfarfod Cybi a Seiriol yn Ffynnon Clorach.

Cyn hynny bu Katie Gill-Williams yn rhan o’r tîm eiddo yma yn Nhŷ Deiniol ond yn ddiweddar ymunodd â Llan fel Prif Swyddog Eglwysi Pererinion. Mae ei ffocws ar siapio chwe eglwys fawr i bererinion fel mannau cyfarfod. Dylai unrhyw ymholiadau a fyddai wedi cael eu cyfeirio at Katie yn ei rôl flaenorol gael eu hanfon at Owain Pritchard yn y lle cyntaf.

Katie Gill-Williams

Mae Julie Burnand wedi cymryd rôl newydd o fewn tîm Llan fel Swyddog Lleoedd Pererinion Bach. Bydd Jules yn canolbwyntio ar ddatblygu ymgysylltiad â, a chynaliadwyedd hirdymor ar gyfer, lleoedd pererinion bach ar draws yr esgobaeth.

Bydd Nia yn ymuno â’r tîm o’r flwyddyn academaidd newydd fel Swyddog Ymgysylltu Pererindod Ysgolion. Bydd yn adeiladu ar ddatblygu ymgysylltiad cadarnhaol ag ysgolion ynghylch pererindod a chwricwlwm newydd.

Rydym yn y broses o recriwtio Rheolwr Datblygu Mentrau Cymdeithasol i ganolbwyntio ar ddatblygu ffrwd Menter y prosiect.

I ddarganfod mwy am bob un o’r bobl hyn, ac i gael manylion cyswllt, ewch i’r tudalennau ‘Pwy yw Pwy’ ar ein gwefan.

Becks Davie-Tettmar - Cyfarwyddwr Llan | Director of Llan
Cymraeg

New staff join Tŷ Deiniol

Over recent months there has been a fair bit of change at Tŷ Deiniol with some staff changing roles, some joining the team and others preparing to leave to begin training for ordination.

Assistant to the Bishop and Diocesan Secretary

Robert Jones is one of those preparing to leave to begin training for Ordination. Until he leaves Rob continues in his role as the Executive Assistant to the Bishop’s Council. His role as Assistant to the Bishop and Diocesan Secretary has been filled by a new member of staff, Mererid Morgan-Williams. You can read a little about Mererid by clicking on her image below.

Rob will be moving to Cardiff over the summer and we pray for him as he begins his time at Saint Padarn’s.

Mererid Morgan-Williams

Llan

The Llan team has been recently been reshaped and has welcomed new people allowing more capacity to move the project forward and to enable us to focus on areas of the project where there is exciting potential.

Elin Owen continues in her role as Welsh Language Enabler supporting Welsh language mission and ministry across diocese.

Anna Riley is one of two new Pilgrim Way Officer who will focus on the development and marketing of Llwybr Cadfan – new pilgrimage route following Cadfan’s journey from Tywyn to Enlli.

Arwyn Owen is also a Pilgrim Way Officer, this time focussing on the development and marketing of Llwybr Cybi a Seiriol. This is a new pilgrimage route across Anglesey to Cybi and Seiriol’s meeting point at Clorach Well.

Arwyn Owen

Katie Gill-Williams was previously a part of the property team here at Tŷ Deiniol but has recently joined Llan as the Major Pilgrim Churches Officer. Her focus is on shaping six major pilgrim churches as places of encounter. Any queries that would have been directed to Katie in her previous role should now be sent to Owain Pritchard in the first instance.

Julie Burnand has taken on a new role within the Llan team as Small Pilgrim Places Officer. Jules will focus on developing engagement with, and long term sustainability for, small pilgrim places across the diocese.

Julie Burnand

Nia will be joining the team from the new academic year as Schools Pilgrimage Engagement Officer. She will build on developing positive engagement with schools around pilgrimage and new curriculum.

We are in the process of recruiting a Social Enterprise Development Manager to focus on developing the Menter stream of the project.

To find out more about each of these people, and for contact details, please visit the ‘Who’s Who’ pages on our website.