minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Archddiaconiaid newydd

Mae Archesgob Cymru ac Esgob Bangor yn falch o gyhoeddi penodiadau newydd i rolau sylweddol yn yr esgobaeth.

Y Parchg David Parry

Archddiacon newydd Bangor fydd y Parchg David Parry

Er iddo gael ei eni yn yr Alban, magwyd David yn Singapôr a Lloegr. Bu'n gweithio ym maes iechyd meddwl a datblygu gwledig cyn astudio Gwaith Cymdeithasol uwchraddedig. Wedi dod yn Gristion, cymerodd David ‘flwyddyn allan’ oddi wrth Amddiffyn Plant yr awdurdod lleol i wirfoddoli fel efengylwr plwyf gyda Derby City Mission a phlannodd eglwys Tsieineaidd. Roedd yr alwad i ordeinio yn golygu yn lle ailafael yn ei yrfa Gwaith Cymdeithasol symudodd David i Fryste, gan hyfforddi yng Ngholeg y Drindod ac yna fel curad mewn partneriaeth eciwmenaidd ystâd dai.

Tra’n ficer mewn dau blwyf yn Lerpwl, rhwng 1997 a 2016, ymgymerodd David â phrosiectau adeiladu eglwysi mawr, bu’n gaplan Byddar er anrhydedd a Chanon y Gadeirlan, yn Ddeon Bro ac (am 11 mlynedd) yn Gyfarwyddwr Ordinandiaid. Anogwyd mwy o alwedigaethau lleyg ac ordeiniedig gan y tîm a ddatblygodd, gan gynnwys ymgeiswyr ifanc, anabl, lleiafrifoedd ethnig ac ymgeiswyr dosbarth gweithiol.

Wedi’i benodi’n periglor ar gyfer creu Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin, daeth David hefyd yn ficer newydd cyntaf Tref Conwy ers 30 mlynedd. Cynhaliodd Bro Celynnin fywyd cymunedol yn y pentrefi a’r trefi yn ystod y Pandemig ond sefydlodd hefyd brosiect tlodi bwyd a gweinidogaeth ar-lein sydd wedi parhau ers hynny. Mae defnydd creadigol o adeiladau eglwysig hynafol, Celf, Cerddoriaeth a’r dirwedd wedi galluogi ‘Mynegiadau Ffres’ o addoliad, croeso i ymwelwyr a gweinidogaeth y plwyf i ffynnu.

Mae David yn briod ag Eryl, Offeiriad Arloesol a ‘Welsh Scouser.’ Mae ganddynt ddwy ferch sy’n oedolion, ac mae un ohonynt yn byw yn Zambia. Mae David yn rhedwr ac yn cefnogi Everton FC (“trwy drwchus a thenau – tenau gan amlaf!”)

Dywedodd David, “Cefais fy ‘gwirioni’ gan y gwahoddiad hwn, ar ôl saith mlynedd mor hapus yn Nyffryn Conwy. Fodd bynnag, bydd yn fraint gweithio’n agosach gyda phobl ein Hardaloedd Gweinidogaeth, cydweithwyr esgobaethol a’r Archesgob Andy, a gweddïo drostynt. Rwy’n hyderus mai cariad achubol Iesu Grist yw’r gobaith y gellir ei rannu ym mhob cymuned a wasanaethwn a phob tymor o’n bywydau.”

Dydd Sul olaf Dewi ym Mro Celynnin fydd 13 Awst. Bydd yn cael ei benodi'n Archddiacon ym mis Medi.

Dywed Archesgob Cymru, y Parchedicaf Andrew John, “Rwyf wrth fy modd bod David yn ymuno â Chyngor yr Esgobion ac wedi derbyn fy ngwahoddiad i wasanaethu fel Archddiacon Bangor. Daw â chyfoeth o brofiad bugeiliol a gwybodaeth helaeth o’r Esgobaeth hon. Gwn y bydd yn gwasanaethu gyda chydweithwyr yn egnïol ac yn ddoeth”.


Y Parchg Ganon Robert Townsend

Archddiacon newydd Meirionnydd fydd y Parchg Ganon Robert Townsend

Mae Archesgob Cymru yn cyhoeddi penodiad y Parchg Ganon Robert Townsend yn Archddiacon newydd Meirionnydd.

Ar hyn o bryd Robert yw Arweinydd Ardal Weinidogaeth a Ficer Bro Seiriol, sy’n gwasanaethu cymunedau Biwmares, Llangoed, Penmon a Llanddona ar Ynys Môn. Bydd yn cael ei drwyddedu’n Archddiacon ddiwedd Gorffennaf a’i osod mewn gwasanaeth yng Nghadeirlan Bangor ym mis Medi.

Dywed Archesgob Cymru, y Parchedicaf Andrew John, “Rwyf wrth fy modd bod Robert yn ymuno â Chyngor yr Esgobion ac wedi derbyn fy ngwahoddiad i wasanaethu fel Archddiacon Meirionnydd. Daw â chyfoeth o brofiad bugeiliol a gwybodaeth helaeth o’r Esgobaeth hon. Gwn y bydd yn gwasanaethu gyda chydweithwyr yn egnïol ac yn ddoeth”.

Bydd Robert yn gofalu am yr Archddiaconiaeth ac yn Gadeirydd Synod Meirionnydd, sy’n ymestyn o Lanidloes yn y Canolbarth, ar hyd Arfordir y Cambrian ac i fyny i Flaenau Ffestiniog yn ogystal â Phen Llŷn. Mae’r Archddiaconiaeth yn cynnwys arfordir Llwybr Cadfan, y llwybr pererindod arfordirol o Dywyn i Aberdaron ac Ynys Enlli, y mae prosiect newydd yn Esgobaeth Bangor yn ei adfywio.

Dywed Robert, “Rwy’n falch o fod yn dychwelyd i wasanaethu yn yr Archddiaconiaeth lle dechreuodd fy ngweinidogaeth ordeiniedig yn Nolgellau. Edrychaf ymlaen at ddathlu ein ffydd Gristnogol yn yr Archddiaconiaeth, dysgu am y cymunedau a’r Ardaloedd Gweinidogaeth, yn ogystal â’u cefnogi yn eu cenhadaeth i addoli Duw, tyfu’r Eglwys a charu’r byd.”

Daeth Robert, sy’n wreiddiol o Spalding yn Swydd Lincoln, i’r brifysgol ym Mangor yn 1986 i astudio Almaeneg. Hyfforddodd i’w ordeinio yng Nghaerdydd ac fe’i hordeiniwyd yn Ddiacon yng Nghadeirlan Bangor yn 1993. Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i weinidogaeth yn Esgobaeth Bangor, lle mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Addysg a Chyfarwyddwr Cyfathrebu. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl.

I ffwrdd o fywyd eglwysig, mae Robert yn ceisio cadw'n heini! Mae ef a’i wraig, Kath, hefyd yn mwynhau bod yn rhan o Ysgol Glanaethwy, côr sydd wedi’i leoli ym Mangor. Pan symudon nhw i Fiwmares yn 2019, fe wirfoddolodd Robert gyda’r RNLI ac mae wedi hyfforddi fel aelod o griw’r bad achub yno. Mae hefyd yn cefnogi Lincoln City, y clwb pêl-droed yr aeth ei Dad ag ef i'w wylio yn blentyn.

Y gobaith yw y bydd Robert a’i deulu yn symud i fyw i Archddiaconiaeth Meirionnydd yn yr hydref.


Cymraeg

New Archdeacons

The Archbishop of Wales and Bishop of Bangor is pleased to announce new appointments to significant roles within the diocese.

The Revd David Parry

The new Archdeacon of Bangor will be the Revd David Parry

Although Scottish born, David grew up in Singapore and England. He worked in mental health and rural development before post-graduate Social Work study. Having become a Christian, David took a ‘year out’ from local authority Child Protection to volunteer as a parish evangelist with Derby City Mission and planted a Chinese church. The call to ordination meant that instead of resuming his Social Work career David moved to Bristol, training at Trinity College then as curate in a housing estate ecumenical partnership.

Whilst vicar in two Liverpool parishes, from 1997 to 2016, David undertook major church building projects, was an honorary Deaf chaplain and Cathedral Canon, Area Dean and (for 11 years) the Director of Ordinands. More lay and ordained vocations were encouraged by the team he developed, including young, disabled, ethnic minority and working-class candidates.

Appointed as incumbent for the creation of Bro Celynnin Ministry Area, David also became Conwy Town’s first new vicar in 30 years. Bro Celynnin sustained community life in the villages and towns during the Pandemic but also established a food poverty project and online ministry which have continued ever since. Creative use of ancient church buildings, Art, Music and the landscape has allowed ‘Fresh Expressions’ of worship, visitor welcome and parish ministry to flourish.

David is married to Eryl, a Pioneer Priest and ‘Welsh Scouser.’ They have two adult daughters, one of whom lives in Zambia. David is a runner and supports Everton FC (“through thick and thin – mostly thin!”)

David commented, “I was ‘gobsmacked’ by this invitation, after seven such happy years in the Conwy Valley. However, it will be a privilege to work more closely with and pray for the people of our Ministry Areas, diocesan colleagues and Archbishop Andy. I am confident that the redeeming love of Jesus Christ is the hope that can be shared in every community we serve and every season of our lives.”

David’s last Sunday in Bro Celynnin will be 13 August. He will be installed as Archdeacon in September.

The Archbishop of Wales, the Most Revd Andrew John, says “I am delighted that David is joining the Bishop’s Council and has accepted my invitation to serve as Archdeacon of Bangor. He brings a wealth of pastoral experience and extensive knowledge of this Diocese. I know he will serve with colleagues energetically and wisely”.


The Revd Canon Robert Townsend

The new Archdeacon of Meirionnydd will be the Revd Canon Robert Townsend

Robert is currently the Ministry Area Leader and Vicar of Bro Seiriol, which serves the communities of Beaumaris, Llangoed, Penmon and Llanddona on Anglesey. He will be licensed as Archdeacon at the end of July and installed at a service in Bangor Cathedral in September.

The Archbishop of Wales, the Most Revd Andrew John, says “I am delighted that Robert is joining the Bishop’s Council and has accepted my invitation to serve as Archdeacon of Meirionnydd. He brings a wealth of pastoral experience and extensive knowledge of this Diocese. I know he will serve with colleagues energetically and wisely”.

Robert will have care of the Archdeaconry and Chair the Synod of Meirionnydd, which stretches from Llanidloes in Mid-Wales, along the Cambrian Coast and up to Blaenau Ffestiniog as well as the Llŷn Peninsula. The Archdeaconry includes the coastline of Llwybr Cadfan, the coastal pilgrimage route from Tywyn to Aberdaron and Bardsey Island, which a new project in the Diocese of Bangor is reviving.

Robert says, "I am humbled to be returning to serve in the Archdeaconry where my ordained ministry began in Dolgellau. I am looking forward to celebrating our Christian faith in the Archdeaconry, learning about the communities and Ministry Areas, as well as supporting them in their mission to worship God, grow the Church and love the world.”

Robert, who is originally from Spalding in Lincolnshire, came to university in Bangor in 1986 to study German. He trained for ordination in Cardiff and was ordained Deacon in Bangor Cathedral in 1993. He has spent the majority of his ministry in the Diocese of Bangor, where he has also served as Director of Education and Director of Communications. He is a fluent Welsh speaker.

Away from church life, Robert tries to keep fit! He and his wife, Kath, also enjoy being part of Ysgol Glanaethwy, a choir based in Bangor. When they moved to Beaumaris in 2019, Robert volunteered with the RNLI and has trained as a member of the lifeboat crew there. He also supports Lincoln City, the football club which his Father took him to watch as a child.

It is hoped that Robert and his family will move to live in the Archdeaconry of Meirionnydd in the autumn.