minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Adolygiad Llyfr: Refresh gan Caroline Montgomery

Mae grwpiau plant bach wedi bod yn flaenoriaeth eglwysig ers blynyddoedd lawer.

Mae gwirfoddolwyr fel arfer yn croesawu oedolion a phlant bach i neuadd neu leoliad tebyg yn yr eglwys, lle gall yr oedolion ymlacio a sgwrsio, tra bod y plant yn rhedeg o gwmpas ac yn chwarae. Gall fod yn ffordd gymharol hawdd o gynnal a chadw cysylltiad â'r gymuned gan hefyd gynnig cefnogaeth fugeiliol i unrhyw un sy'n gweld dyletswyddau magu plant yn anodd ar adegau.

Adfywio oedolion yn gorfforol ac yn ysbrydol

Mae Refresh yn dangos sut y gellir 'troi ben ucha’n isaf’ y weinidogaeth hon, a sut y gall ddod yn ffordd o helpu oedolion ganfod eu ffydd. Gan fanteisio ar flynyddoedd o brofiad, mae Caroline Montgomery yn disgrifio mewn ffordd hynod ymarferol sut i sefydlu a rhedeg grŵp sydd nid yn unig yn hwyl i blant ond sy'n rhoi egni newydd oedolion yn gorfforol a hefyd yn ysbrydol. Mae'r plant yn cael chwarae ac yn mwynhau sesiwn canu; mae’r oedolion yn mwynhau coffi a theisennau ffres - a phum munud i adlewyrchu ar y diwrnod, gan rannu rhywbeth â Duw.

Mae'r llyfr yn ganllaw ardderchog a chefnogol, yn enwedig i unrhyw un sydd heb roi cynnig ar y math hwn o gynllun o'r blaen. Mae 33 o 'feddyliau ar gyfer y diwrnod' parod i'w defnyddio (neu wedi'u haddasu'n hawdd), gydag awgrymiadau ar gyfer caneuon perthnasol neu glipiau YouTube. Mae’r atodiadau cynhwysfawr hefyd (ymhlith pethau eraill) yn awgrymu cynlluniau ar gyfer lleoliadau o faint gwahanol, tasgau i'w gwneud ymlaen llaw ac ar y diwrnod, rhestr o deganau posibl a hyd yn oed rysáit ar gyfer gwneud clai chwarae.

Gall y model Refresh weithio mewn lleoliad mawr neu fach, ac mae'r llyfr yn cynnwys profiadau'r gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y grŵp yn ogystal â rhai o'r rhai sydd wedi mynychu - ac a ddaeth o ganlyniad i ffydd. Mae straeon fel hyn yn adnodd i’n hatgoffa pam bod gweinidogaethau fel hyn yn bwysig yn y lle cyntaf. Nid yw'n ymwneud â 'chael pobl i mewn i'r eglwys' yn unig, ond eu tynnu i gyfarfod personol a thrawsnewidiol â'r Duw byw.

Y Parchg Naomi Starkey 

Mae Refresh: Introducing adults to faith through toddler groups gan Caroline Montgomery yn cael ei gyhoeddi gan BRF.

Cymraeg

Book Review: Refresh by Caroline Montgomery

Refresh book

Toddler groups have been a mainstay of church ministry for many years. 

Volunteers usually welcome adults and small children to a hall or similar church space, where the adults can relax and chat, while the children run around and play. It can be a relatively low-maintenance way to connect with the community and also offer pastoral support to anyone who is finding the work of parenting harder than they expected.

Refreshing adults physically and spiritually

Refresh shows how this tried-and-tested ministry can be turned on its head and become a way of helping adults journey into faith. Drawing on years of experience, Caroline Montgomery describes in practical terms how to set up and run a group that is not only fun for children but refreshes the adults physically and also spiritually. The children play and enjoy a singing session; the adults have fresh coffee and pastries – and a five-minute thought for the day, sharing something of God.

The book is an excellent and reassuring guide, especially for any who have not tried this kind of outreach before. There are 33 ready-to-use (or easily adapted) ‘thoughts for the day’, with suggestions for relevant songs or YouTube clips. The comprehensive appendices cover (among other things) suggested layouts for different sized venues, tasks to do in advance and on the day, a list of possible toys and even a recipe for play dough.

The Refresh model can work in a large or small setting, and the book includes the experiences of the volunteers running the group as well as the some of those who have come along - and ended up coming to faith. Such stories are a helpful reminder of why these ministries are important in the first place. It’s not just about ‘getting people into church’ but drawing them to a personal and transformative encounter with the living God.

Rev Naomi Starkey 

Refresh: Introducing adults to faith through toddler groups by Caroline Montgomery is published by BRF