minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gogledd Cymru yn croesawu’r caplan cyntaf i weithio gyda'r gymuned awyr agored

Cyn bo hir, bydd gan bentref yng Ngogledd Cymru, sydd wedi'i leoli ar waelod yr Wyddfa a sy'n boblogaidd gyda dringwyr a cherddwyr, ei gaplan cyntaf sy’n bwrpasol i'r gymuned awyr agored.

Mae Esgobaeth Bangor, mewn partneriaeth â Gweinidogaethau Gwledig, wedi penodi Jill Ireland yn Gaplan Awyr Agored newydd Llanberis. Wedi'i leoli ar odre’r Wyddfa, y copa uchaf yng Nghymru, mae Llanberis yn bentref bywiog sy'n adnabyddus am ei weithgareddau awyr agored prysur. O ddringo a beicio mynydd i chwaraeon dŵr ar Lyn Padarn, mae'r pentref yn denu anturiaethwyr o bob cwr o'r byd.

Cenhadaeth Jill yw pontio'r bwlch rhwng ffydd a'r awyr agored, meithrin cysylltiadau â'r gymuned leol a meithrin perthnasoedd o fewn cymuned awyr agored fywiog Llanberis. Fel Caplan Awyr Agored, bydd Jill yn creu lle croesawgar lle gall unigolion o bob cefndir archwilio ysbrydolrwydd gyda Pharc Cenedlaethol Eryri yn gefnlen drawiadol.

Mae Jill wedi ymroi i arwain gweinidogaeth arloesol yn y gymuned chwaraeon ar ôl treulio 10 mlynedd yng Ngwlad Thai yn datblygu gweinidogaeth chwaraeon eglwys-ganolog ar gyfer Sports Friends Asia. Mae Jill hefyd wedi gweithio i Gristnogion mewn Chwaraeon lle bu'n cyflwyno digwyddiadau efengylu ac allgymorth i bobl o’r byd chwaraeon a chaplaniaeth i athletwyr elît. Ers 2015 mae hefyd wedi bod yn gweithio fel Dirprwy Arweinydd Byd-eang gyda Sports Friends. 

Jill Ireland

Gydag angerdd am weithgareddau awyr agored a chefndir wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn ymgysylltu â'r gymuned, mae penodiad Jill yn nodi cyfnod newydd o gefnogaeth ac arweiniad ysbrydol ar gyfer cymuned awyr agored fywiog Llanberis.

Meddai Jill, "Mae’r gwahoddiad i’r Gaplaniaeth Awyr Agored hon i fyw'r efengyl mewn gair a gweithred ymhlith cymuned awyr agored Bro Eryri yn fy nghyffroi! Rwy'n gyffrous i symud i Lanberis, dechrau dysgu Cymraeg a dod yn weithgar yng nghymuned awyr agored Eryri.

"Rwy'n gyffrous i ddechrau adeiladu cysylltiadau a pherthynas gyda’r awyr agored. Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio â'r tîm gweinidogaeth leol, y grŵp llywio, noddwyr prosiect a chydweithwyr esgobaethol gan geisio bod yn sylwgar i ble a sut mae Duw eisoes ar waith o fewn y gymuned awyr agored, a chanfod y ffordd orau o fod yn rhan o hynny."

Bydd Jill yn ymuno â'r Canon Naomi Starkey sydd newydd gael ei phenodi'n Arweinydd Ardal Gweinidogaeth Bro Eryri, sy'n cynnwys Penisa'rwaun, Llanberis a Nant Peris ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r penodiadau hyn yn arwain pennod newydd i gymuned Gristnogol Eryri sydd wedi bod heb arweinyddiaeth ysbrydol llawn amser ers chwe blynedd.

Wrth groesawu Jill i Esgobaeth Bangor, dywed yr Archddiacon David Parry, "P'un a ydynt yn byw yn lleol ai peidio, mae pawb yn y gymuned awyr agored yn caru Eryri. Mae penodiad Jill yn arwydd o ymrwymiad yr Eglwys i bawb sy'n dod o hyd i lawenydd ac ystyr yn y dirwedd werthfawr hon.

"Rydym mor ddiolchgar i’r Gweinidogaethau Gwledig am eu cymorth ac ni allwn aros i groesawu Jill a fydd, rwy'n siŵr, yn cael effaith ar dirwedd ysbrydol Llanberis."

Mae Jill yn mwynhau canŵio

Dywedodd y Parchedig Simon Mattholie, Prif Weithredwr y Gweinidogaethau Gwledig: "Mewn Gweinidogaethau Gwledig rydym yn angerddol am feithrin amgylchedd sy'n ffafriol i arloesi, cydweithio a'r disgwyliad nad yw Duw wedi gorffen gyda'r eglwys wledig. Mae'n ymddangos fwyfwy fel bod Duw yn weithgar yn y byd o'n cwmpas, ac os ydym eisiau bod yn rhan ohono, efallai y bydd yn rhaid i ni fentro y tu allan i gyfyngiadau ein heglwysi.

"Rydym yn teimlo’n gyffrous o fod yn cydweithio â'r Esgobaeth ar y prosiect arloesol hwn, a fydd yn caniatáu i Jill wasanaethu fel Caplan Arloesi ym Mro Eryri, i wneud cysylltiad efengyl â'r rhai sydd yn angerddol am yr awyr agored.

"Ein gweddi yw, trwy ei galluogi hi ac eraill i gwrdd â phobl ble y maen nhw, gallwn eu helpu i ddod o hyd i Iesu a chryfhau'r eglwys yn y gymuned leol a thu hwnt."

Ychwanegodd y Canon David Morris, Cyfarwyddwr Gweinidogaeth, "Bydd y gaplaniaeth newydd hon i'r gymuned awyr agored yn un o lawer o'i math yn yr esgobaeth. Rydym eisiau helpu pobl i wneud cysylltiadau â ffydd trwy eu diddordebau a'u hobïau.

"Rydym yn gobeithio y bydd y rhain yn gyfleoedd cyffrous a deniadol i bobl leyg ac sydd wedi’u hordeinio i rannu newyddion da Iesu Grist trwy gwrdd â phobl ble y maen nhw a darparu cyfleoedd i gyfarfod Duw, ei adnabod a’i garu."


Bydd gwasanaeth awyr agored i gychwyn gweinidogaeth Jill yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 15 Mehefin ger Llyn Padarn

Cymraeg

North Wales welcomes its first outdoors community chaplain

A North Wales village, situated at the base of Snowdon and popular with climbers and hikers, will soon have its first dedicated chaplain to the outdoors community.

The Diocese of Bangor, in partnership with Rural Ministries, has appointed Jill Ireland as the new Outdoor Chaplain for Llanberis. Situated at the base of Yr Wyddfa (Snowdon), the highest peak in Wales, Llanberis is a vibrant village known for its bustling outdoor activities scene. From climbing and mountain biking to water sports on Llyn Padarn, the village attracts adventurers from all corners of the globe.

Jill's mission is to bridge the gap between faith and the outdoors, fostering connections with the local community and building relationships within the vibrant outdoor community of Llanberis. As Outdoors Chaplain, Jill will create a welcoming space where individuals from all walks of life can explore spirituality amidst the breathtaking backdrop of Eryri (Snowdonia) National Park.

Jill has dedicated herself to leading pioneer ministry within the sports community having spent 10 years in Thailand developing church-centred sports ministry for Sports Friends Asia. Jill has also worked for Christians in Sport where she delivered evangelism and outreach events for sportspeople and chaplaincy to elite sportswomen. Since 2015 Jill has worked as Deputy Global Leader at Sports Friends. 

Jill Ireland

With a passion for outdoor pursuits and a background deeply rooted in sports ministry, Jill's appointment heralds a new era of support and spiritual guidance for the vibrant outdoor community of Llanberis.

Jill says, “The invitation of this Outdoor Chaplain role to live out the gospel in both word and deed amongst the outdoor community of Bro Eryri thrills me! I’m excited to move to Llanberis, start learning Welsh and become active in the Eryri outdoor community.

“I am excited to begin building relationships and connections with outdoors. I look forward to working collaboratively with the local ministry team, steering group, project sponsors and diocesan colleagues in seeking to be attentive to where and how God is already at work within the outdoor community and discerning how best we can be a part of that."

Jill will join Canon Naomi Starkey who has recently been appointed Ministry Area Leader of Bro Eryri, which covers Penisa’rwaun, Llanberis and Nant Peris in Eryri (Snowdonia) National Park. These appointments usher a new chapter for the Christian community of Eryri which has been without full-time spiritual leadership for six years.

Welcoming Jill to the diocese of Bangor, Archdeacon David Parry says, “Whether or not they live locally, everyone in the outdoor community shares a love of Eryri. Jill’s appointment is a sign of the Church’s commitment to everyone who finds joy and meaning in this precious landscape.

“We are so grateful to Rural Ministries for their help and can’t wait to welcome Jill who I am sure will make an impact on the spiritual landscape of Llanberis.”

Jill enjoys canoeing

Revd Simon Mattholie, Chief Executive at Rural Ministries, says, “At Rural Ministries we are passionate about fostering an environment that is conducive to innovation, collaboration, and the expectation that God has not finished with the rural church. It seems more and more like God is active in the world around us, and if we want to be a part of it, we might have to venture outside the confines of our churches.

“We are excited to be collaborating with the Diocese on this innovative project, which will allow Jill to serve as Pioneer Chaplain based in Bro Eryri, to make a gospel connection with those whose passion is the outdoors.

“Our prayer is that by enabling her and others to meet people where they are at, we can help them find Jesus and strengthen the church in both the local community and beyond.”

Canon David Morris, Director of Ministry, added, “This new chaplaincy to the outdoor community will be one of many of its kind in diocese. We want to help people make connections with faith through their interests and hobbies.

“We hope these will be exciting and attractive opportunities for lay and ordained people to share the good news of Jesus Christ by meeting people where they are and providing opportunities to encounter, know and love God.”


An outdoor service the service to begin Jill’s ministry takes on Saturday 15th June at Llyn Padarn