minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cwrs newydd i helpu dysgwyr i brofi gwasanaethau eglwysig yn Gymraeg

Mae Esgobaeth Bangor wedi lansio cwrs newydd sbon i helpu’r rhai sy’n dysgu Cymraeg i brofi gwasanaethau eglwysig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y cwrs blasu ar-lein, sy’n 10 awr o hyd, yw rhoi blas ar y Gymraeg i ddysgwr ar bob lefel. Mae rhan gyntaf y cwrs yn cyflwyno dysgwyr i ymadroddion sgyrsiol sylfaenol. Mae’r ail ran wedi’i theilwra’n gyfan gwbl tuag at yr eglwys a’r ffydd Gristnogol, ac mae’n helpu dysgwyr i adrodd Gweddi’r Arglwydd yn Gymraeg a deall cymundeb syml. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd dysgwyr yn deall ynganiadau ac ymadroddion Cymraeg yn well, a fydd yn eu helpu i gymryd rhan mewn gwasanaethau eglwysig yn Gymraeg.

Mae’r cwrs wedi cael ei groesawu gan Archesgob Cymru, Andrew John, sydd hefyd wedi dysgu Cymraeg: “Fel rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg, rwy’n falch iawn bod y cwrs defnyddiol ac ymarferol hwn ar gael i ddysgwyr brofi gwasanaethau eglwysig yn Gymraeg. Dyma’r tro cyntaf i’r Eglwys yng Nghymru gynnig cwrs o’r fath a fydd yn galluogi pobl i ddysgu ymadroddion a geiriau Cymraeg sy’n gysylltiedig â gwasanaethau eglwysig nad ydynt yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau Cymraeg yn aml.

“Mae’r Eglwys yng Nghymru yn ymrwymedig i dyfu eglwysi Cymraeg a’n gobaith yw y bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn teimlo’n hyderus yn mynychu gwasanaeth Cymraeg a, gydag amser, yn dod yn aelodau o’r gymuned honno.”

Mae gan Esgobaeth Bangor ymrwymiad cryf i hyrwyddo’r Gymraeg ac annog pobl i ddysgu’r iaith. Yn 2022, derbyniodd yr esgobaeth y Cynnig Cymraeg gan Gomisiynydd y Gymraeg i gydnabod ei hymrwymiad cadarn i hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg. Mae’r esgobaeth yn cyflogi Elin Owen fel Galluogwr y Gymraeg a’i rôl hi yw cefnogi’r esgobaeth i barhau i wella ei harlwy Cymraeg.

Dywedodd Elin, “Mae’r gefnogaeth y mae’r esgobaeth yn ei rhoi i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg yn wych ac mae’r brwdfrydedd yma i ddysgu’r iaith yn wirioneddol galonogol.

“Rydym yn cefnogi staff ac offeiriaid i ddysgu Cymraeg drwy fuddsoddi mewn cyrsiau a darparu cynllun dysgu personol ar eu cyfer. Rydym wedi gweithio gyda chynllun cenedlaethol Iaith Gwaith i gynnal cwrs pregethu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Mae llawer o’n hoffeiriaid a’n staff yn mynychu cyrsiau preswyl yno yn rheolaidd hefyd ac maen nhw wrthi’n gweithio eu ffordd drwy’r cwrs newydd.”

Dywedodd Dona Lewis, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, “Mae’r Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth â sectorau a sefydliadau gwahanol i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r Gymraeg. Mae’n bleser gennym gyflwyno’r cwrs diweddaraf hwn ar gyfer y sector eglwysi.”


Dechreuwch y cwrs

Cymraeg

New course to help learners experience church services in Welsh

The Diocese of Bangor has launched a brand new course to help Welsh learners experience church services through the medium of Welsh

The 10-hour online taster course is designed to give learners of all levels a taste of the Welsh language. The first part of the course introduces learners to basic conversational phrases. The second part is tailored entirely toward church and the Christian faith and helps learners to say the Lord’s Prayer in Welsh and understand a simple communion service. After completing the course, learners will better understand Welsh pronunciation and phrases which will help them participate in Welsh language church services.

Archbishop of Wales Andrew John, who has also learned Welsh, welcomed the course, “As a Welsh learner I am delighted that this helpful and practical course is available for learners to experience church services in the Welsh language. The course is a first for the Church in Wales and allows people to learn Welsh phrases and words associated with church services that often are not taught in Welsh classes.

“The Church in Wales is committed to growing Welsh language churches and our hope is that learners who complete the course will feel confident to attend a Welsh language service and, in time, become members of that community.”

The Diocese of Bangor has a strong commitment to promoting the Welsh language and encouraging new Welsh speakers. In 2022, the diocese received Cynnig Cymraeg recognition from the Welsh Language Commissioner for their robust commitment to promoting the use of Welsh. The diocese employs Elin Owen as Welsh Language Enabler whose role is to support the diocese to continually improve their Welsh language offer.

Elin said "The support that the diocese offers Welsh learners is fantastic and the enthusiasm here for learning the language is truly encouraging.

"We support staff and clergy to learn Welsh by investing in courses and providing them with a personalised learning plan. We have worked with the national Iaith Gwaith scheme to run a preaching through the medium of Welsh course at Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Many of our clergy and staff also regularly attend residential courses there and are working their way through the new course.”

Dona Lewis, Chief Executive of the National Centre for Learning Welsh said "The Centre works in partnership with different sectors and organisations to attract new audiences to the Welsh language. We are delighted to deliver this latest course for the church sector."


Start the course