minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Y Goleudy ym Mhenmon | The lighthouse at Penmon
English

Cyflwyno Bro Seiriol

Biwmares | Beaumaris

Mae lleoliad Bro Seiriol, yn ne-ddwyrain Ynys Môn, yn un sy’n gyforiog o hanes, natur a diwylliant. Mae’n cynnwys Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, arfordir unigryw o bwysigrwydd cenedlaethol, ac mae’r ardal gyfan yn nodedig am ei chyfoeth o adar, gwarchodfeydd natur ac archaeoleg.

Mae’r fro gyfan yn gyrchfan wyliau poblogaidd gyda llawer o ddarpariaeth ar gyfer gwersylla a lletya hunan-arlwyol. Mae hyn yn denu’r rhai hynny sy’n caru bywyd gwyllt, cerddwyr, arlunwyr a physgotwyr. Mae’n le delfrydol ar gyfer gwyliau glan-môr i deuluoedd. Mae rhan o Lwybr Arfordir Môn yn croesi’r ardal a cheir taflenni sy’n cynnig teithiau cerdded neu seiclo. Mae twristiaeth yn rhan allweddol i gyflogaeth ac incwm o fewn y fro.

Y brif dref ydy Biwmares gyda’i chastell enwog sy’n un o Safleoedd Treftadaeth Byd, eglwys hynafol (rhan o’r adeilad gwreiddiol gan adeiladwyr castell Edward I), y llys a’r carchar. Mae i’r dref hanesyddol hon stryd fawr fywiog sy’n cynnig dewis da o fwytai a siopau. Mae teithiau ar fwrdd cychod ar gael o’r pier i’ch galluogi i bysgota neu archwilio’r Fenai a’r glannau. Mae llyfrgell, canolfan feddygol ac ysgol gynradd, yn ogystal â chanolfan hamdden sy’n cynnwys neuadd chwaraeon dan do ac ystafell ffitrwydd. Ceir yma hefyd 2 glwb hwylio, clwb rhwyfo a regata flynyddol. Cynhelir gŵyl Gelfyddydau Biwmares yn flynyddol, gan groesawu perfformiadau gan artistiaid adnabyddus.

Mae’r pentrefi cyfagos yn gymunedau bywiog, gyda neuadd bentref mewn dau ohonyn nhw lle cyfarfu sawl cymdeithas sy’n cynrychioli ystod eang o ddiddordebau, e.e. Garddio, Gwersi Aerobeg a Chadw’n Heini. Ceir ysgol gynradd yn Llangoed, Cwmni Geidiau, Canolfan addas i Dementia, LLais Ni (i rai dan 16 oed), Cwt i’r Dynion ayyb.

Mae dinas gadeiriol Bangor, gyda’i harchfarchnadoedd, prifysgol, gorsaf reilffordd ac ysbyty cyffredinol, o fewn cyrraedd rhwydd ar ffyrdd dros un o’r ddwy bont eiconig sy’n croesi’r Fenai, gan arwain o fewn dim i fawredd Eryri a’i holl atyniadau.

Ochr yn ochr Ochr yn ochr â’r hanes cyfoethog a’r harddwch naturiol, mae i Fro Seiriol arwyddocâd cenedlaethol o ran ei threftadaeth Gristnogol. Dyma oedd cartref Seiriol Sant yn y 6edganrif a thrwy’r canrifoedd dilynol, bu’n ganolbwynt i’r ffydd a’r dystiolaeth Gristnogol.

Mae nifer o bobl yn symud yma i ymddeol a cheir ychydig o gyflogwyr mawr yn y cyffiniau. Felly, mae llawer o bobl ar gyflogau isel neu’n ddi-waith, sy’n cyferbynio â’r ymwelwyr a pherchnogion ail-gartrefi cyfoethog sy’n cael eu denu i lecyn mor hardd.

Yn gyffredin â’r rhan fwyaf o eglwysi eraill, rydyn ni’n wynebu’r broblem o ostyngiad yn niferoedd y mynychwyr a’r lleihad canlynol yn yr incwm. Mae ein hadeiladau hynafol yn gostus i’w cynnal a’u cadw. Fodd bynnag, mae potensial mawr i estyn allan i blwyfolion, perchnogion ail-gartrefi ac ymwelwyr gwyliau. Mae Ardal Weinidogaeth Bro Seiriol yn cynnig cyfleoedd a heriau go iawn i’r dyfodol.

Eglwys y Santes Fair a Sant Niclas, Biwmares | St Mary and St Nicholas Church, Beaumaris

Eglwysi Bro Seiriol

Ceir saith o eglwysi yn yr ardal hon, sy’n wledig ar y cyfan, ar hyd arfordirol dwyreiniol Ynys Môn a’n braint ni ydy gofalu am yr adeiladau bendigedig hyn.

Rydyn ni wedi’n bendithio ag adeiladau eglwysig hynafol ysblennydd, yn arbennig felly Priordy Penmon, sy’n safle Cristnogol pwysig iawn sy’n derbyn llawer o ymwelwyr. Mae’n cynnig cyfle mawr i ddatblygu’i rôl pererindota ymhellach.

Eglwys y Santes Fair a Sant Niclas, Biwmares

Eglwys o’r 14eg ganrif yng nghanol y dref ydy Eglwys y Santes Fair a Sant Niclas sy’n chwarae rhan bwysig iawn yn y gymuned. Pob blwyddyn mae’n cynnal Gwasanaeth Dinesig y Maer a’r Gwasanaeth Cofio, sy’n derbyn cefnogaeth dda gan grwpiau lleol - y Geidiau, y Brownis a’r Cybiau yn eu mysg. Hefyd, y Gwasanaeth Regata Blynyddol, gwasanaeth yr Ŵyl Gerdd, ynghyd â rhai o’i chyngherddau, a gwasanaethau carolau Nadolig i’r Geidiau a’r NSPCC.

Mae 8 cloch yn y tŵr, a genir pob dydd Sul, ar adeg priodasau ac achlysuron neilltuol, yn ogystal â chroesawu clochyddion gwadd.

Mae’r eglwys yn boblogaidd iawn gyda chyplau priodasol, gan ofyn am y clychau, yr organ a chôr yr eglwys. Mae hefyd yn boblogaidd ar gyfer Bedyddiadau ac angladdau.

Pob wythnos mae lleygwyr yn ymgymryd â’r ymbiliau a’r darlleniadau a cheir llawer o bobl lleyg yn gweini’r cymun ac ar rotas fel ystlyswyr. Wedi’r prif wasanaeth ar y Suliau, gweinir coffi ac mae pawb yn mwynhau’r cymdeithasu.

Mae’r eglwys ar yn ddyddiol yn ystod oriau’r dydd. Mae’n boblogaidd iawn gydag ymwelwyr sy’n dod yn arbennig i ymweld â charreg-arch Siwan, gwraig Llywelyn Fawr. Mae’r Misericordiau yn y gangell hefyd yn atyniad i ymwelwyr – dywedir eu bod wedi dod o’r Fynachlog gerllaw yn Llanfaes.

Eglwys Santes Gathrin, Llanfaes

Adeilad prydferth ydy Eglwys Llanfaes, un a adferwyd yn helaeth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ag iddi ffenestri gwydr lliw Fictoraidd trawiadol iawn. Adeiladwyd y côr gogleddol gan deulu’r Bulkeley ym 1885 ac fe ychwanegwyd ystlys ddeheuol a siambr i’r organ ym 1890 gan deulu Hampton-Lewis.

Mae’r eglwys yn dal o leiaf 120 o bobl; fodd bynnag, 6 ar y mwyaf a geir yn y gynulleidfa, ynghyd ag ambell ymwelydd yn ystod yr haf. Ar hyn o bryd, cynhelir dau wasanaeth y mis am 11.15 y bore, Boreol Weddi neu Gymun, gan ddefnyddio gwasanaeth y Llyfr Gweddi yn Saesneg.

Mae’r eglwys ar agor yn ddyddiol, a cheir ymwelwyr yn ystod yr wythnos, yn enwedig o Blas Henllys - eiddo HPB (Bond Eiddo Gwyliau) cyfagos. Sylw’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr ydy am yr heddwch a’r awyrgylch groesawgar a geir yno.

Ceir mynediad ar y gwastad i mewn i’r eglwys, ond yn anffodus, dim ond ar hyd lôn wledig garw yr eir ati a does dim ond lle parcio i 4 o gerbydau.

Mae angen rhywfaint o waith trwsio a chynnal a chadw costus ac mae’r cyllid cyffredinol yn heriol.

Gerllaw’r eglwys ceir stad o 93 o dai preifat a chymdeithasol; yn ychwaneg at hyn, mae stad breifat fechan o 20 o dai rhyw hanner milltir i ffwrdd. Yn anffodus, does neb o’r stadau hyn yn mynychu’r eglwys ar hyn o bryd, ond mae’r potensial yno ar gyfer cenhadaeth yn y dyfodol.

Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-Dinsylwy

Eglwys fechan, anghysbell wedi’i lleoli ar lôn gefn wledig rhwng Glanrafon a Llanddona. Mae mynediad trwy gae cyfagos a does yna ddim trydan na dŵr yn yr eglwys – ond fe geir golygfeydd dramatig a gogoneddus o’r fynwent.

Mae’r gangell a chorff yr eglwys yn dyddio o ddechrau’r bymthegfed ganrif, wedi’u hadnewyddu ym 1855, ac eto’n ddiweddar. Ceir arysgrif o groes a’r geiriau SANTA MARIA ar y gloch, sy’n dyddio o hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar ddeg. Mae’r pulpud yn un o dderw cerfiedig, gyda’r dyddiad 1628 wedi’i ysgythru ar un o’r paneli, a bedyddfaen garreg wythonglog o’r bymthegfed ganrif.

Mae’r eglwys yn annwyl iawn i’r trigolion ac yn cael ei chadw mewn cyflwr perffaith, y tu mewn a’r tu allan.

Cynhelir gwasanaethau ar Sul 1afpob mis o fis Mai hyd at fis Hydref am 3.00yp yn Gymraeg - gan ddiweddu gyda Gŵyl Diolchgarwch draddodiadol gyda chynulleidfa dda a’r eglwys wedi’i haddurno.

Ar gyfartaledd, mae’r gynulleidfa’n amrywio rhwng 12 a 15.

Eglwys Cawrdaf Sant, Llangoed

Wedi’i lleoli yn hen bentref Llangoed, oddeutu hanner milltir o’r pentref presennol. Heblaw am y Transept Gogleddol, sy’n dyddio o 1612, modern ar y cyfan ydy’r eglwys, wedi’i hail-adeiladu ym 1881. Fodd bynnag, mae’r eglwys yn cynnwys pulpud derw cerfiedig urddasol o ddyddiwyd 1622, bedyddfaen garreg wythonglog o’r 14egganrif, seren ganhwyllau bres gyda’r dyddiad 1818 arni, er yn gynharach mae’n debyg, carreg fedd gydag arysgrif croes Geltaidd, llechfeini coffaol, a phwll bedyddio, sydd bellach wedi’i orchuddio.

Mae mynediad i’r eglwys yn dda, gyda llwybr gwastad a dau gam yn unig at gyntedd yr eglwys. Heblaw bod angen sylw i’r ffenestri, mae cyflwr adeiladwaith yr eglwys yn dda.

Mae’r eglwys, yr unig le o addoliad sydd ar ôl yn y pentref bellach, yn bwysig i’r gymuned leol – cynhelir angladdau, bedyddiadau ac ambell briodas yno.

Ar hyn o bryd, cynhelir dau wasanaeth y mis, ar y 3ydda’r 4yddSul. Tua 7 ydy cyfartaledd y gynulleidfa ac mae’r gwasanaethau’n ddwyieithog.

Mae Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob wedi’i dalu’n gyfredol a does dim dyledion presennol.

Eglwys Seiriol Sant, Penmon

Mae Eglwys Seiriol Sant yn adeilad Gradd 1 rhestredig. Sefydlwyd Eglwys y Priordy gwreiddiol yn y 6edganrif ond llosgwyd yr adeilad pren hwn gan y Llychlynwyr yn 971. Mae’r Eglwys bresennol yn dyddio’n ôl i’r 12fedganrif, gyda datblygiadau pellach yn y 13ega’r 15fedganrif. Yn dilyn diddymu’r Mynachlogydd, aeth y Priordy’n furddun ond fe’i hatgyweiriwyd yn y 19egganrif pan ailadeiladwyd y gangell. Oddi fewn i’r Eglwys ceir dwy groes Geltaidd, sy’n hŷn na’r Eglwys.

Mae’r safle cyfan, sy’n cynnwys y gweddillion Mynachaidd, Ffynnon Seiriol Sant a’r Colomendy (sydd yng ngofal CADW) yn denu llawer o ymwelwyr i’r Priordy.

Mae’r Eglwys ar agor i ymwelwyr yn ddyddiol, a cheir Bwrdd Gweddi sy’n gweld llawer o ddefnydd. Mae’n gorwedd ar Lwybr Arfordir Cymru, sy’n boblogaidd gyda miloedd o bobl yn flynyddol, sy’n cynnig cyfleoedd gwych i ddenu mwy o ymwelwyr a phererinion at yr eglwys.

Heblaw am y Sul cyntaf a’r pumed yn y mis, fe gynhelir gwasanaeth dwyieithog ym Mhenmon pob wythnos. Mae’r Priordy yn weddol ddiarffordd o’r gymuned breswyl agosaf, ond mae’n denu cynulleidfa reolaidd o rhwng 10 a 15, sy’n cynyddu’n fawr pan ddaw ymwelwyr lu aton ni adeg y prif wyliau.

Ceir tŷ dan denantiaeth gyfagos i’r Priordy sydd dan berchnogaeth yr Eglwys yng Nghymru.

Santes Dona, Llanddona a Llaniestyn

Mae safle eglwys Santes Dona’n dyddio o’r 7fedganrif, ond Fictoraidd ydy’r adeilad presennol gan i gyflwr yr adeilad presennol ddirywio’n ddirfawr.

Yr un ydy cynulleidfaoedd eglwysi Santes Dona a Llaniestyn, gan fod y ddwy eglwys yn gwasanaethu pentref Llanddona, rhyw bellter bach o’r ddwy eglwys. Ceir addoliad yn eglwys Santes Dona ar un Sul y mis, tra bo’r Suliau eraill yn cael eu cynnal yn Llaniestyn. Rhwng 10 a 15 ydy nifer yr addolwyr cyson.

Mae arweinyddiaeth leyg ac ymrwymiad cryf ymysg y gynulleidfa, sy’n awyddus i archwilio cyfleoedd i ddatblygu’r safleoedd ar gyfer pererinion, cerddwyr a theithwyr , gan fod y llwybr arfordirol mor gyfleus o agos. Ceir brwdfrydedd hefyd i ddatblygu a pharhau eu haddoliad pob wythnos.

Eglwys Cawrdaf Sant, Llangoed | St Cawrdaf's Church, Llangoed

Am beth ydyn ni’n chwilio mewn Arweinydd newydd i’r Ardal Weinidogaeth?

Fe fuon ni’n gweddïo am arweinydd a fydd ein tywys ymlaen yn unol â gweledigaeth Esgobaeth Bangor i Addoli Duw, Tyfu’r Eglwys a Charu’r Byd.

I Addoli Duw, mae angen arweinydd arnon ni fydd â’r gallu:

I arwain addoliad gyda chalon ffydd gref a didwyll, er mwyn i’r gynulleidfa allu ymgysylltu â Duw mewn ffordd real ac agos-atoch.

I addysgu a phregethu o’r Ysgrythurau fel bod ein haddoliad yn cael ei gyfeirio gan Air Duw.

I fod yn greadigol wrth gyflwyno ffyrdd newydd o addoli. Rydyn ni’n awyddus i archwilio ffurfiau newydd o wasanaeth a fydd yn fwy agored i’r rhai sydd ddim yn mynychu eglwys ac yn arbennig y cenedlaethau iau.

I Dyfu’r Eglwys, mae angen arweinydd arnon ni fydd:

Willing to help the Ministry Area to plan for the future - thinking hopefully and strategically about mission, property and finance

Yn fodlon i helpu'r Ardal Weinidogaeth i gynllunio ar gyfer y dyfodol - gan ystyried cenhadaeth, eiddo a chyllid yn obeithiol ac yn strategol. Bydd angen person gyda ffydd gref i fynegi i eglwyswyr yr angen i newid, i annog addolwyr newydd, ân aml trwy wasanaethau mwy cyfoes, i annog aelodau iau i fynychu. Mae angen annog “Agor y Llyfr” a “Llan Llanast”, ynghyd â gwasanaethau “addoliad teuluol/pob oed”, ond bydd angen adolygiad helaeth ar y rhain i gyd i adfywio cynulleidfa fwy newydd.

Yn gallu dirnad, annog a meithrin sgiliau a doniau aelodau’r eglwys. Mae gan lawer o bobl ledled y fro ddoniau a galluoedd sylweddol sydd angen eu cyfeirio’n ddefnyddiol at addoliad, arweinyddiaeth a gweinidogaeth yr eglwys.

Yn gyfathrebwr da, fel bod Gair Duw’n cael ei bregethu a’i addysgu i’r holl gredinwyr o fewn y fro a’i gyflwyno i’r rhai hynny sydd heb eto ddod i gredu.

Wedi’i ymrwymo i helpu aelodau’r eglwys i dyfu yn eu cerddediad fel disgyblion i Grist ac yn gallu dadansoddi sut orau i wneud hynny’n lleol.

Â’r gallu i helpu pob eglwys i adnabod ei chryfderau a’i gwendidau ac i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chynllunio tuag at hynny.

A’r gallu i weithio gyda Christnogion eraill yn yr ardal.

I Garu’r Byd, bydd angen arweinydd arnon ni a fydd:

Yn fodlon ceisio’r tlodion a’r rhai sydd gyrion cymdeithas o fewn ein cymunedau.

 chalon yn llawn tosturi, yn enwedig dros y rhai hynny sy’n cael bywyd yn anodd.

Â’r gallu i rannu’r trugaredd hwnnw gyda’r eglwysi lleol er mwyn gallu gweithredu i gwrdd ag anghenion materol, cymdeithasol ac ysbrydol pobl.

Yn ymddiddori ac yn gallu uniaethu ac ymwneud yn rhwydd ag ystod eang o bobl oddi fewn ac oddi allan i’r eglwys ac o bob oed.

Yn gymwys yn y Gymraeg, er y byddai person sy’n ymrwymo i ddysgu’r iaith hefyd yn dderbyniol. Mae deall diwylliant Cymru, yn ogystal â’r iaith, yn angenrheidiol yn yr ardal hon.

Yn awyddus i gefnogi datblygu sgiliau bugeilio ac estyn allan ymysg lleygwyr. Mae cael arweinydd tîm da yn hanfodol, un fydd yn gallu dirprwyo gwaith ac annog eraill i gyfranogi yng ngweinidogaeth drugarog yr eglwys.

Yn awyddus i ddirprwyo’r gwaith gweinyddol – mae’r swydd yn rhy eang i orfod treulio gormod amser ar waith gweinyddol. Byddai cael bugail sy’n gallu dirprwyo dyletswyddau a gweithio gyda phobl sydd â’r sgiliau i gyflawni hyn yn elfen hanfodol ac yn anogaeth hefyd i wahanol bobl gyda sgiliau amrywiol i gynorthwyo gyda’r gweinyddu. Mae cyllid, rota’r gwasanaethau, gweithgareddau codi arian, gweithgareddau cymdeithasol a chynnal a chadw adeiladau oll yn dod o fewn y categori hwn ac fe ddylai fod yn bosib cael hyd i bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â’r tasgau hyn.

Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-Dinsylwy | St Michael's Church, Llanfihangel-Dinsylwy
Cymraeg

Introducing Bro Seiriol

O Fiwmares ar draws y Fenai | From Beaumaris across the Menai Strait

Bro Seiriol, in the South Easter corner of Anglesey is rich in history, nature and culture. It includes Areas of Outstanding Natural Beauty, has a unique coastline of national importance, and the whole area is noted for its birdlife, nature reserves and archaeology.

The whole district is a very popular holiday destination with much provision of camping and self-catering accommodation. This attracts wildlife enthusiasts, walkers, artists and anglers. It is ideal for family seaside holidays. The Anglesey Coastal path skirts the area and there are printed walking and cycling guides. Tourism brings much needed employment and income into the area.

The main town is Beaumaris with its famous World Heritage Site castle, the old church (some of the original building by Edward 1`s castle builders), the court house and gaol. This historic town has a lively main street, offering a good choice of restaurants and shops. Boat trips are available from the pier to enjoy fishing and exploring the Menai Straits. The town has its own library, medical centre and primary school. The leisure centre has an indoor sports hall and fitness room. There are 2 sailing clubs, a rowing club and an annual regatta. The Beaumaris Arts festival is held annually welcoming well known artists to perform.

The surrounding villages are lively communities, two of which have village halls hosting numerous societies covering a wide variety of interests.eg Gardening, Aerobics, Exercise classes. There is a primary school in Llangoed , a Girl Guide Company, A dementia Friendly Hub, LLais Ni ( under 16 yr olds ) Men`s shed etc.

The cathedral city of Bangor with supermarkets, university, railway station and general hospital is easily accessed by road via one of the two bridges crossing the Menai Strait, this is also a gateway to Snowdonia with all its attractions.

Alongside the rich history and natural beauty, Bro Seiriol is of national significance in terms of Christian heritage. It was the home of St Seiriol in the 6thCentury and down through the centuries has been a focal point for Christian faith and witness.

Many people move here to retire and there are few large employers in the district. Therefore, there are many people in low income employment or unemployed, in contrast to the wealthy holiday makers and second-home owners who are attracted to such a beautiful place.

In common with most other churches we face the problem of declining church attendance and subsequent falling income. Our ancient church buildings are costly to maintain. However, there is great potential to reach out to parishioners, second home owners and holiday makers. The Ministry Area of Bro Seiriol offers real opportunities and challenges for the future.

Santes Dona, Llanddona a Llaniestyn | St Dona’s Church, Llanddona and Llaniestyn

The churches of Bro Seiriol

There are seven churches in this mainly rural coastal area on the east coast of Anglesey and caring for these wonderful buildings is a privilege we cherish.

We are blessed with glorious ancient church buildings, notably the Priory at Penmon which is a very important and much visited Christian site. It presents a great opportunity to develop its pilgrimage role further.

St Mary and St Nicholas Church, Beaumaris

St Mary and St Nicholas Church is a 14thCentury church in the heart of the town and plays a very important part in the community. Each year it hosts the Mayor`s Civic Service and the town Remembrance Service, both of which are well attended by local groups - Guides, Brownies & Cubs to name but a few. Also, the Annual Regatta Service, the Music Festival service and some of their concerts, and at Christmas carol services for the Guides and NSPCC.

The tower has 8 bells, which are rung every Sunday, at weddings and special occasions, as well as welcoming visiting ringers.

The church is very popular with wedding couples, requesting the bells, the organ and church choir. It is also popular for Baptisms and funerals.

Each week intercessions and readings are taken by laity, there are a number of lay servers at communion and a rota for the sides-people. After the main service on Sundays, coffee is made, and everyone enjoys the fellowship.

The church is open every day during daylight hours. It is very popular with visitors who come specially to visit the sarcophagus of Joan, wife of Llewellyn. The Misericords in the chancel are also a visitor attraction. These Misericords are said to have come from the Monastery that was in nearby Llanfaes.

St Catherine's Church, Llanfaes

LlanfaesChurch is a beautiful building, heavily restored in the nineteenth century and with outstanding Victorian stained-glass windows. It has a north chapel built by the Bulkeley family in 1885 and a south side aisle and organ chamber added in 1890 by the Hampton-Lewis family.

The church seats at least 120; however, the regular congregation numbers 6 at the most, with one or two visitors in the summer. There are currently two services a month held at 11.15am, Morning Prayer or Communion, using the Prayer Book service in English.

The church is open each day, and we have visitors during the week, particularly from Henllys Hall - a nearby HPB (Holiday Property Bond) property. Most visitors comment on the peaceful and welcoming atmosphere.

There is level access into the church, but unfortunately the church is only reached by an unmade track and there is only space for 4 cars to park.

The building is in need of some costly repair and maintenance work, and general finances are challenging.

Near the church is an estate of private and social housing of 93 properties and in addition to this there is a small private estate of 20 properties about half a mile away. Regrettably no one from these estates attends church at the moment, but they present opportunities for future mission.

St Michael's Church, Llanfihangel-Dinsylwy

An isolated, small church situated on a by-road (track) between Glanrafon and Llanddona. Access is through an adjoining field and there is neither electricity nor water in the church – but there are dramatic and magnificent views from the churchyard.

The chancel and nave are early fifteenth century, restored in 1855, and again recently. The bell, dating from first half of the fourteenth century, is inscribed with a cross and the words SANTA MARIA. There is a carved oak pulpit with date 1628 carved into one panel, and an octagonal stone font from the fifteenth century.

The church is greatly loved and kept in immaculate condition both inside and outside.

Services are held on the 1st Sunday of month from May to October at 3.00 p.m. in Welsh - ending with a traditional decorated and well attended Harvest Festival.

The average congregation is 12 to 15.

St Cawrdaf's Church, Llangoed

Situated in the old village of Llangoed about half a mile from the present village. With the exception of the North Transept, dating from 1612, the church is relatively modern having been rebuilt in 1881. However, the church fittings include an imposing oak carved pulpit dating from 1622, a 14th century octagonal stone font, a brass candelabra inscribed 1818, but probably earlier, a burial stone inscribed with Celtic cross, memorial plaques, and a baptismal pool, now covered.

Access to the church is good, with a level path and just two steps to church porch. Apart from the windows needing some attention the condition of the church fabric is good.

The church, the last remaining place of worship in the village, is important to the local community - for funerals, baptisms and the occasional wedding.

At present there are two services every month, on the 3rd and 4th Sundays. The congregation averages about seven, and services are bilingual.

Bishop’s Ministry Fund has been paid up to date, and there are no outstanding debts.

St Seiriol's Church, Penmon

St. Seiriol's Church is a Grade I listed building. The original Priory Church was founded in the 6th Century but this wooden church was burnt down by the Vikings in 971. The present Church dates back to the 12thcentury, with further developments in the 13thand 15thcenturies. Following the dissolution of the Monasteries the Priory became ruined but was repaired in the 19thcentury. when the chancel was rebuilt. Within the Church there are two Celtic crosses. both of which are older than the Church.

The whole site, including the Monastic remains, St. Seiriol`s Well. and the Dovecote (under the care of CADW) draws many visitors to the Priory.

The Church is open to visitors every day, and there is a Prayer Board which is very well used. It lies on the Wales Coastal Path, used by thousands of people each year and giving great opportunity to draw yet more visitors and pilgrims into the church.

Apart from the first and fifth Sundays of each month there is a bi-lingual service in Penmon every week. The Priory is fairly isolated from the nearest residential community, but draws a regular congregation of 10 -15, greatly boosted at the major festivals when we have many visitors.

There is a tenanted house adjacent to the Priory owned by the Church in Wales.

Penmon presents huge opportunities for development as a place of pilgrimage, retreat, spirituality and prayer. It holds potential to become a place of significance, not just on Anglesey and across Bangor Diocese, but to the nation of Wales and beyond.

St Dona’s Church, Llanddona and Llaniestyn

The site of St Dona’s goes back to the 7thcentury but the current building is Victorian, the previous building having fallen into serious disrepair.

Llaniestyn is also a 7thcentury site. While there is nothing of the original church building, parts of the existing building date back to the 12thcentury, having survived several alterations and extensions over the centuries. It contains a 12thcentury font, and of particular interest and significance is a memorial stone to Iestyn dating back to the 14thcentury.

The congregation at the churches of St Dona and Llaniestyn are one and the same as both churches serve the village of Llanddona, a little distance away from each church. On one Sunday in the month worship takes place at St Dona’s, and then at Llaniestyn on the other Sundays. There are 10 to 15 regular worshippers.

There is strong lay leadership and commitment in the congregation and they are keen to explore development of the sites for pilgrims, walkers and travellers, given the proximity to the coastal path. And there is enthusiasm to develop and continue their worship each week.

Priordy Penmon | Penmon Priory | Gwilym Pritchard (1931–2015)

What are we looking for in a new Ministry Area Leader?

We are praying for a leader who will take us forwards in alignment with the Bangor Diocesan vision to Worship God, Grow the Church, and Love the World.

To Worship God, we need a leader who will be:

Able to lead worship with a strong and sincere heart of faith, in order that each congregation may engage with God in an intimate and real way.

Able to teach and preach from the Scriptures so that our worship is informed by God’s Word.

Creative in introducing new ways of worship. We are eager to explore new forms of service that will be accessible to the unchurched and particularly the younger generations.

To Grow the Church, we need a leader who will be:

Willing to help the Ministry Area to plan for the future - thinking hopefully and strategically about mission, property and finance. A person with a strong faith would be needed to get across to church goers the need for change, to encourage new worshippers, often via a more modern services, to encourage younger members to attend. "Open the book" and "Messy Church" need to be encouraged, together with "Family/all age worship" services, but these need an extensive review to revitalise a newer congregation.

Able to identify, encourage and nurture church members' skills and gifts. People across the area have considerable talents and gifts which need to be put to good use for church worship, leadership and ministry.

A good communicator, so that the Word of God can be preached and taught to all believers in the area and introduced to those who currently do not believe.

Committed to help church members grow in their discipleship of Christ and able to analyse how best to do this locally.

Able to help each church recognise its strengths and weaknesses and to develop a vision for the future and plan towards it.

Able to work with other Christians in the area.

To Love the World, we need a leader who will be:

Willing to seek out the poor and marginalised within our communities.

Filled with a heart of compassion, particularly for those finding life difficult.

Able to share that compassion with the local churches so that action can be taken to meet people’s material, social and spiritual needs.

Interested in and able to relate easily to a wide range of people inside and outside of church and of all ages.

Competent in the Welsh language, although a person committed to learning the language would be acceptable. Understanding Welsh culture, as well as the language, is necessary in this area.

Keen to support the development of lay people in pastoral and outreach skills. A good team leader is essential, who can delegate and encourage others to participate in the compassionate ministry of the church.

Keen to delegate administration - this is too wide a job to have to spend much time on admin. A Pastor able to delegate duties and work with people who have the skills to do this would be an essential element and would also encourage different people with varied skills to assist in the running. Finances, rota of services, fund raising activities, social activities and building maintenance all come into this category and it should be possible to find people prepared to undertake these tasks.

Eglwys Santes Gathrin, Llanfaes | St Catherine's Church, Llanfaes