minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Map o gamps De Kensington / of the South Kensington Campus
Map o gamps De Kensington / of the South Kensington Campus
English

Lleoliadau


Rydym yn cyrraedd ein ystafelloedd drwy gyrraedd Falmouth Hall yn adeilad Southside

29 ar y map

Y cyfeiriad penodol yw Falmouth Hall, Southside, Prince's Gardens, Llundain SW7 1BA


Rydym yn aros ynin Southside

29 ar y map


Rydym yn cwrdd, cael soffi a chaer cinio yn adeilad Skempton

27 ar y map


Rydym yn cael brecwast (yn dyddiol rhwng 7.30am a 8.30am) a swper ar nos Fawrth yn adeilad Sherfield

20 ar y map


Rydym yn cael derbyniad gwin a swper nos Lyn yn 170 Queen's Gate

24 ar y map

Swper ar nos Sun

Ni weinir swper ar y campws gyda’r nos heno, ac fe’n anogir i ddarganfod yr ardal leol ac i swpera yno. Mae’n rhwydd cyrraedd bwytai yn yr ardal i gerddwyr i’r gogledd o orsaf tiwb De Kensington, ar waelod Exhibition Road. Mewn cyfeiriad arall, mae’r Queen’s Arms yn dafarn gyfleus sydd hefyd yn gweini bwyd – ei lleoliad yw 30 Queen’s Gate Mews, Llundain SW7 5QL. Ymhellach i ffwrdd mae Anglesea Arms, sydd hefyd yn gweini bwyd – ei lleoliad yw 15 Selwood Terrace, Llundain SW7 3QG. Mae lwfans o £25 o gyllideb y gynhadledd ar gael i bawb am fwyd ar nos Sul. I dderbyn y lwfans, anfonwch e-bost at Caryl Owen, gan gynnwys rhif eich cyfrif a’ch côd didoli ar gyfer taliad uniongyrchol.

Ennyd i ymestyn

Yn ystod y gynhadledd mae na ofod ddwywaith y dydd i ni orffwys, cerdded, anadlu, ymarfer y corff a chwrdd â’n gilydd. Rydym yn eich gwahodd i ddefnyddio’r amser rhwng brecwast a dechrau pob diwrnod yn fwriadol; ac i wneud y mwyaf o’r amser ar ôl cinio i gronni ynni ar gyfer dechrau sesiwn y prynhawn.

Ychydig funudau i’r gogledd o’r campws, fe welwch ehangder Gerddi Kensington a Hyde Park – beth am gymryd ennyd i gerdded yn y parc, neu ymweld â phafiliwn dros-dro Frida Escobedo yn yr Orielau Serpentine? I’r de o’r campws, ar hyd Exhibition Road, ceir y V&A – prif amgueddfa gelf a dylunio’r byd, yn ogystal â’r Natural History Museum a’r Science Museum – ymweliad sydyn ar ôl cinio? Hefyd, o fewn ychydig funudau ar droed mae dwy eglwys enwog – Holy Trinity Brompton a’r London Oratory. Mae’r Brompton Café & Bookshop yn HTB (SW7 1JA) ar agor bob bore o 8am.

Cymraeg

Locations


We check-in at Falmouth Hall in Southside

29 on the map

The exact address is Falmouth Hall, Southside, Prince's Gardens, London SW7 1BA


We are staying in Southside

29 on the map


We are meeting, having coffee and having lunch in Skempton

27 on the map


We are having breakfast (daily between 7.30am and 8.30am) and dinner on Tuesday at Sherfield

20 on the map


We are having a pre-dinner drinks reception and dinner on Monday at 170 Queen's Gate

24 on the map

Dinner on Sunday evening

Dinner is not served on campus this evening, and we are encouraged to explore the local area and to dine out. The most easily accessible restaurants are to be found in the pedestrianised area north of South Kensington tube station, at the bottom of Exhibition Road. In another direction, the Queen’s Arms is a convenient pub which also serves food – its location is 30 Queen’s Gate Mews, London SW7 5QL. Further away is the Anglesea Arms, which also serves food – its location is 15 Selwood Terrace, London SW7 3QG. An allowance of £25 from the conference budget is made available to each attendee for food on Sunday evening. To receive the allowance, please email Caryl Owen, including your account number and sort code for a direct payment.

Time to stretch

During the conference we have left space twice a day for us to rest, walk, breathe, exercise and meet up. We invite you to use the time between breakfast and the start of each day intentionally, and the time after lunch to gather energy for the start of the afternoon session.

A few minutes’ walk north of the campus, you will find the expanse of Kensington Gardens and Hyde Park – why not take a moment to walk in the park, or to visit Frida Escobedo’s temporary pavilion at the Serpentine Galleries? South of the campus, along Exhibition Road, is the the V&A – the world’s leading museum of art and design, as well as the Natural History Museum and the Science Museum – worth a quick visit after lunch? Also within a few minutes’ walk are two famous churches – Holy Trinity Brompton and the London Oratory. HTB’s Brompton Café & Bookshop (SW7 1JA) is open each morning from 8am.