minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Negeseuon Pasg Esgob Andy 2021

Mae Esgob Bangor - y Gwir Barchedig Andrew John - yn falch i ryddhau ei negeseuon Pasg.

Yn ei neges fideo a'i neges ysgrifenedig (isod) - sy'n dwyn y teitl Duw yn Adfail - mae Esgob Andy yn adfyfyrio ar ddigwyddiadau anodd y flwyddyn ddiwethaf, ac ar sut mae pobl Gristnogol, o'r Pasg cyntaf ymlaen, wedi canfod gobaith yn deillio o sefyllfaoedd dinistriol.

Rhannwch y negesuon hyn, os gwelwch yn dda.

Maent ar gael fel y ganlyn:

Duw yn Adfail

‘A God in Ruins’ yw teitl nofel ogleisiol gan Kate Atkinson. Mae’n adrodd stori Teddy Todd, cyn-filwr o’r Ail Ryfel Byd, wrth iddo geisio canfod ei ffordd mewn dyfodol nad oedd yn disgwyl ei gael. Mae’r syniad o ‘lanast’ yn rhywbeth rwy’n amau sy’n cysylltu llawer ohonom ar ôl y deuddeg mis diwethaf. Mewn sawl ffordd, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi teimlo fel gwarchae, ymladd gyda feirws sydd wedi dod â llanast i gymaint o rannau o fywyd.

Wrth ddod at Basg arall, gyda’r byd yn dal ynghanol y pandemig, rwy’n ymwybodol fod y cyfnod hwn, i lawer ohonom, yn dal i fod yn un gwirioneddol echrydus. I’r rhai sy’n galaru am eu hanwyliaid, y rhai sydd wedi colli eu bywoliaeth, y rhai sydd wedi gohirio’n amhenodol gynlluniau yn eu bywyd, gallai edrych fel bod popeth yn deilchion. A’r effaith yn y pendraw yw argyfwng gobaith na fyddwn ni byth yn canfod 'normal' eto.

Mae’n rhaid i ni gofio fod stori’r Pasg yn cychwyn gydag argyfwng ynghylch gobaith. Roedd y Cristnogion cyntaf wedi dod i gredu, fel yr oedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw, mai ef oedd yr un a fyddai’n dod â chyfnod newydd o obaith. Felly, pan fu farw, bu farw gobaith hefyd. Roedd Duw i’w weld yn deilchion.

Dyma sy’n gwneud yr hyn ddigwyddodd nesaf mor bwysig - oherwydd yr un bobl ag a oedd yn dyst i farwolaeth erchyll Iesu oedd yr union rai oedd yn honni ei fod yn dal yn fyw, er mewn ffordd newydd a gwahanol. Roedd yr argyhoeddiad hwn nid yn unig yn rhoi gobaith i’r tystion, ond yn eu helpu i wneud synnwyr o fywyd. Roedd yn dal yn rhaid iddyn nhw ganfod eu ffordd mewn byd yn llawn ansicrwydd a her – ond, oherwydd yr atgyfodiad, roedd yna ffordd trwy hyn hefyd.

Ond yng nghanol yr hyn sydd i’w weld mor ddinistriol, mae yna ffordd o ymateb, mewn ffordd sydd ynghylch gobaith.

Allwn ni dim gwadu poen y flwyddyn ddiwethaf a dyw'r stori Gristnogol ddim yn diystyru hynny nag unrhyw fath arall o boen. Ond yng nghanol yr hyn sydd i’w weld mor ddinistriol, mae yna ffordd o ymateb, mewn ffordd sydd ynghylch gobaith. Dyna oedd profiad y Cristnogion cynnar ac eraill dirifedi ar ôl hynny, sydd wedi canfod - pan oedd popeth i’w weld yn llanast – rym atgyfodiad Iesu.

Rwy’n gobeithio’n wir y cewch chi Basg hapus, llawn bendithion.

+Andrew Bangor

Cymraeg

Bishop Andy's Easter Messages 2021

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andrew John - is pleased to release his Easter messages.

In his video and written messages (below) - entitled God in Ruins - Bishop Andy reflects on the difficult events of this last year, and on how Christian people, from the first Easter onwards, have been able to find hope coming out ruinous situations.

Please do share these messages.

They are available at the following:

A God in Ruins

‘A God in Ruins’ is the intriguing title of a novel by Kate Atkinson. It tells the story of Teddy Todd, a World War 2 veteran, as he attempts to navigate a future that he didn’t expect to have. The sense of ‘ruins’ is something that I suspect will connect with many of us, after the past twelve months. In many ways this last year has felt like a siege, battling with a virus that has wrought havoc and brought ruin to so many parts of life.

Coming to another Easter, with the world still enduring the pandemic, I’m conscious that many continue to find this a truly wretched time. For those grieving the loss of loved ones, those who have lost livelihoods, those who have had to put life plans on indefinite hold: it can seem as if everything is in ruins. And the net effect has been a crisis of hope that we can ever find ‘normal’ again.

We need to remember that the Easter story began with a crisis about hope. The first Christians had come to believe, as Jesus had told them, that he was the one who would bring in a new age of hope. So when he died, hope died with him. It seemed that God was utterly in ruins.

That makes what happened next so very important - because the same people who were witnesses to Jesus’ appalling death were the very ones who claimed that he was alive, although in a new and different way. This conviction not only gave those witnesses hope but helped them make sense of life. They still had to navigate a world full of uncertainty and challenge - but because of the resurrection there was a way through it too.

But in the midst of what has been so ruinous there is a way of responding, a way that is about hope.

The pain of this last year is undeniable and the Christian story doesn’t gloss over this or any other sort of pain. But in the midst of what has been so ruinous there is a way of responding, a way that is about hope. That was the experience of those first Christians and countless others since, who have found - when all seemed lost - the resurrection power of Jesus.

I hope you have a blessed and happy Easter.

+Andrew Bangor