minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Eglwys Llangelynnin
English

Rydym yn gwasanaethu Tref Conwy a Dyffryn Conwy; rydym yn ffynnu, yn unedig ac yn obeithiol; Rydym yn chwilio am offeiriad gweledigaethol, ysbrydol alluog a chariadus i’n harwain, fel y gallwn ni, gyda’n gilydd gyflawni’r canlynol:

 • Canolbwyntio ar efengyliaeth a thwf, yn enwedig ymhlith pobl ifanc a theuluoedd
 • Dwysau disgyblaeth a gweddi, annog rhoddion a meithrin galwedigaethau newydd.
 • Cyflawni a rheoli prosiectau cymhleth, gan gynnwys adnewyddu adeiladau Canoloesol
 • Gweithio ar y cyd gyda chydweithwyr a gwirfoddolwyr i ddatblygu timau iach
 • Creu partneriaeth â’n dwy ysgol gynradd eglwysig, ysgol uwchradd, eglwysi a chymuned
 • Annog bywyd cyfoethog, amrywiol a chynhwysol o gynulleidfaoedd wedi’u hymgynnull, gweinidogaeth ar-lein a Mynegiadau Ffres ‘y tu hwnt i furiau’r eglwys’
 • Annog sawl math o addoli creadigol, gan gynnwys ein traddodiad o gerddoriaeth litwrgaidd
 • Darparu pregethu ardderchog, addysgu sy’n ennyn diddordeb a chyfathrebu effeithiol
 • Bod yn gwbl ddwyieithog (neu wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg) i adlewyrchu cyd-destun ein Cenhadaeth
 • Parhau â’n hymrwymiad i alluogi pobl fyddar ac anabl i gyfranogi.
 • Helpu’n gilydd i gynnal gweinidogaeth wledig heriol gyda doethineb a hiwmor trwy groeso ein cymunedau a theulu’r eglwys – a chymryd seibiannau priodol
Conwy

Ardal Weinidogaeth

Ffurfiwyd Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin yn 2016 fel un ebrwyadaeth unedig gydag un Cyngor Ardal Weinidogaeth (‘Cyngor Plwyf Eglwysig’) o’r pedwar plwyf blaenorol Conwy, Gyffin, Caerhun gyda Llangelynnin, a Llanbedr-y-Cennin. Roedd Celynnin yn sant o’r 6ed Ganrif a oedd yn bedyddio ar ochr ffordd porthmyn mynydd, wrth y ffynnon sanctaidd lle adeiladwyd yr Hen Eglwys, Llangelynnin yn ddiweddarach.

Mae’r môr a thref Conwy yn ffin i ni yn y gogledd, ac afon Conwy yn y dwyrain, ac yn y gorllewin, y ffin yw Bryniau Carneddau a Pharc Cenedlaethol Eryri - gan ymestyn i’r de yn Nyffryn Conwy i Dal-y-Bont. Mae’r boblogaeth breswyl tua 7,000 ond mae miloedd o dwristiaid hefyd yn ymweld bob blwyddyn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector cyhoeddus, llety a gwasanaethau twristiaeth, amaethyddiaeth neu fanwerthu. Mae pysgodfa fach yn dal i weithredu o Gei Conwy. Diolch i agosrwydd yr A55 a’r brif reilffordd mae llawer o drigolion yn cymudo i ardaloedd eraill ar gyfer gwaith.

Conwy, ynghyd â phentref cyfagos Gyffin, yw prif ganolfan y boblogaeth. Mae’r dref ganoloesol yn un o berlau Gogledd Cymru ac yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Wedi’i lleoli o flaen mynyddoedd y Carneddau, a ger aber Afon Conwy, mae ei harbwr, ei chastell trawiadol a’i chylch cyflawn o furiau’r dref, a gafodd ei adeiladu gan Edward y cyntaf yn y 13eg ganrif, yn ei gwneud yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd y DU. 5161 oedd nifer ei phoblogaeth yn y cyfrifiad diwethaf. Mae Ysgol Gynradd y dref (Ysgol Porth y Felin) yn Ysgol Wirfoddol a Reolir gan yr Eglwys yng Nghymru gyda dros 300 o ddisgyblion, ac mae gan yr Ysgol Uwchradd (Ysgol Aberconwy), sy’n gwasanaethu ardal ddaearyddol ehangach, tua 800 o ddisgyblion.

Yn yr ardal wledig i’r de mae pentrefi llai, yn arbennig Henryd (lle mae gan ein Hysgol Eglwysig cyfrwng Cymraeg llawn, Ysgol Llangelynnin, 90 disgybl), Ty’n-y-Groes, Rowen, Tal-y-Bont a Llanbedr-y-Cennin. Er bod galw mawr am ail gartrefi a chartrefi ymddeol, rydym yn dal i fod yn gymuned ffermio a gwledig gyda grwpiau gweithredol ac ymdeimlad cryf o hunaniaeth leol.Mae’n well gan leiafrif sylweddol o’r boblogaeth gyfathrebu yn Gymraeg (a chaiff pob plentyn yng Nghymru ei addysgu’n ddwyieithog). Mae’r Ardal Weinidogaeth yn gofalu am bum eglwys ganoloesol boblogaidd (pedair ohonynt yn rhai Rhestredig Gradd I) a saith mynwent. Mae hi wedi datblygu Mynegiadau Ffres, a gweinidogaethau ar-lein a chymunedol.

Eglwys y Santes Fair, Conwy

Sefydlwyd Abaty Sistersaidd Aberconwy tua 1190, ac roedd cysylltiad cryf rhyngddo â Llewelyn Fawr a Thywysogion Gwynedd. Cadarnhaodd Edward y cyntaf ei fuddugoliaeth drwy adeiladu’r castell a’r dref gaerog o’i gwmpas, ond parhaodd Eglwys y Santes Fair fel man gweddi a thystio Cristnogol. Yng nghanol y dref erbyn hyn, caiff ei chydnabod fel un o’r adeiladau treftadaeth mwyaf arwyddocaol yng Nghymru. Mae gwasanaeth dydd Sul 11am Eglwys y Santes Fair, yn Ewcaristaidd gyda chôr gan amlaf, ac yn cael ei gyfleu mewn Iaith Arwyddion unwaith y mis. Mae Gwasanaethau Dinesig mawr a chynulleidfaoedd llawn iawn ar gyfer achlysuron penodol fel Naw Llith a Charol neu angladdau pobl adnabyddus y gymuned.

Mae’r niferoedd ar ddydd Sul mwy arferol wedi dechrau gwella ar ôl y Pandemig ac mae ymwelwyr yno bob amser. Mae gan Eglwys y Santes Fair draddodiad cerddorol balch, wedi’i feithrin dros nifer o flynyddoedd gan y Cyfarwyddwr Cerdd, a ddechreuodd ei yrfa gerddorol yma fel aelod o’r côr. Mae côr o’r Ardal Weinidogaeth, Cantorion Celynnin, wedi’i sefydlu sydd wedi cyfrannu at ddarllediadau ar y BBC, Radio Cymru ac S4C, ac maent yn arwain y gosber misol sydd wedi’i ail-sefydlu ac o dro i dro yn cynorthwyo yn eglwys gadeiriol Bangor. Hefyd, mae gennym ni gôr iau, Canu Conwy. Mae Eglwys y Santes Fair yn cynnal Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol wythnos o hyd. Mae’n denu cynulleidfaoedd enfawr a gwerthfawrogol i gyngherddau gan berfformwyr sy’n amrywio o’r rhai sydd ag enw da rhyngwladol i’r rhai sy’n cymryd camau cyntaf eu gyrfaoedd proffesiynol.

Er gwaethaf ei diffyg toiledau a chyfleusterau sylfaenol eraill, mae mwy na 21,000 o bobl yn ymweld ag Eglwys y Santes Fair bob blwyddyn. Rydym wedi datblygu tîm mawr, cadarnhaol ac amrywiol o wirfoddolwyr croesawu sy’n agor yr eglwys yn ddyddiol am 7 neu 8 mis y flwyddyn. Rydym hefyd wedi llwyfannu, neu wedi bod yn lleoliad ar gyfer pob math o Ddigwyddiadau Cerddoriaeth, Theatr a’r Celfyddydau, gan gynnwys gosodiadau goleuadau ymgolli,Gŵyl Synau GaeafCyngor Conwy, Creu Conwy, gweithdai i blant a dosbarthiadau addysg i oedolion.

Mae cydweithfa artistiaid y Stiwdio, sy’ngysylltiedig â Bro Celynnin, yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd yn Eglwys y Santes Fair ac adeiladau eraill ein heglwysi, yn aml wedi’u hysbrydoli gan y themâu yr ydym wedi’u harchwilio wrth addoli. Erbyn hyn, rydym yn cael ein cydnabod yn rhan sylweddol o fywyd diwylliannol ein rhanbarth, gyda photensial gwirioneddol i wneud mwy, ond rydym hefyd yn wynebu heriau ariannol mawr os ydym eisiau trwsio a darparu ar gyfer yr adeilad pwysig hwn.

Eglwys Sant Bened, Gyffin

Mae hwn bron yn sicr yn safle a gafodd ei gysegru yn wreiddiol i Sant Celtaidd ac mae Eglwys Sant Bened yn gorwedd y tu allan i’r pâl ac afon ffiniol (yn Gymraeg, ‘Y Gyffin’) tref drefedigaethol gaerog Seisnig Edward. Mae’n berl Canoloesol gudd ac mae ganddi nenfwd cangell o’r 14eg Ganrif wedi’i baentio ac mae ganddi ymdeimlad clyd eglwys blwyf hynafol. O fis Hydref tan fis Mawrth, mae cynulleidfa fisol fawr ac eclectig yn ymgynnull ar gyfer addoli Celtaidd cyfoes yng ngolau canhwyllau (byddai llawer ohonynt yn mynychu Llangelynnin yn yr haf). Ar ôl peidio â chael gwasanaeth dydd Sul wythnosol yn Gyffin yn ystod y Pandemig, gwnaethom osod cynulleidfa ganol wythnos newydd yno. Mae hi wedi tyfu i fod yn gymuned ffyniannus a gweddigar sy’n llawn cyffro dros y broses o aildrefnu Eglwys Sant Bened sydd ar fin digwydd i ddarparu man a chyfleusterau mwy hyblyg ar gyfer lletygarwch: yn enwedig toiled hir-ddisgwyliedig!

Eglwys y Santes Fair, Caerhun

Mae Eglwys y Santes Fair wedi’i lleoli mewn tro tawel yn Afon Conwy ar safle hen gaer Rufeinig, gyda chaeau defaid a bryniau o’i hamgylch. Mae hi wedi cadw llawer o symlrwydd a threfn y sylfaenwyr Sistersaidd ac mae ei harddwch heddychlon yn cyffwrdd â llawer. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cyflawni prosiect llwyddiannus i drawsnewid adeilad allanol adfeiliedig yn doiled compostio ac ystafell storio, ac wedi ychwanegu rhwyll ar gae i greu maes parcio a gosod system sain.

Mae hyn yn helpu’r gynulleidfa ffyddlon i groesawu priodasau a theuluoedd bedydd ac i gynnal digwyddiadau eraill fel diwrnod bioamrywiaeth y fynwent ac ailadrodd stori’r Mabinogion yn greadigol. Mae dewisiadau’n cael eu hystyried i greu gwell hygyrchedd i bobl anabl a man mwy hyblyg yn adeilad yr eglwys, ond yn gyntaf mae yna ddyhead i ni gyflogi gweithiwr datblygu cymunedol yn lleol.

Eglwys Sant Pedr, Llanbedr-y-Cennin

Mae Eglwys Sant Pedr yn eglwys wledig glasurol, gyferbyn â thafarn y pentref. Mae’r gynulleidfa fach, fywiog gan amlaf yn cerdded i addoli, ac yn adnabod eu cymdogion yn dda. Mae Eglwys Sant Pedr wedi cynnal gwyliau blodau ac wedi darparu lluniaeth ar gyfer digwyddiadau gerddi agored lleol.Efallai oherwydd yr enw Cennin Pedr, dyma’r lleoliad bob amser ar gyfer ein dathliad Dydd Gŵyl Dewi. Yn gynhwysol, hael a hwyliog, mae Eglwys Sant Pedr yn cynnal traddodiad o groeso ac astudio’r Beibl mewn grwpiau bach. Mae ganddi ymdeimlad dwfn o’r hanes lleol y mae’n ei ymgorffori. Rydym wrth ein bodd bod Bro Celynnin wedi sefydlu ymdeimlad o berthyn, cydweithio a chyfeillgarwch ar y cyd a heb aberthu pwysigrwydd aros yn neilltuol a lleol. Mae eglwys Sant Pedr yn enghraifft o werth y cydbwysedd hwnnw

Eglwys Llangelynnin ac Addoli Celtaidd

Saif Eglwys Sant Celynnin yng ngodre mynyddoedd y Carneddau, i’r de-orllewin o Henryd, mewn lleoliad ysblennydd. Mae ei symlrwydd garw a’r golygfeydd ysgubol yn ei gwneud yn hoff le i aros ar Lwybr y Pererinion i Ynys Enlli a llawer o deithiau cerdded lleol. Yng nghornel y fynwent gyda wal o’i chwmpas, mae ffynnon sanctaidd sy’n gysylltiedig â Sant Celynnin o’r 6ed ganrif. Mae y tu mewn yr eglwys yn ddiaddurn, ar wahân i rai arysgrifau canoloesol pwysig ar y wal a dodrefn syml. Nid oes trydan na chyfleusterau modern yma, gan ategu’r ymdeimlad eich bod wedi taro ar draws rhywle anghysbell, bregus ac arbennig. Mae eglwys Llangelynnin ar glawr ‘Britain’s Holiest Places’, a chaiff ei hystyried gan lawer yn ‘lle tenau’ sy’n atseinio â phresenoldeb Duw.

Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, mae patrwm o addoli dwyieithog, myfyriol ar ffurf Geltaidd wedi datblygu, dan arweiniad grŵp o gerddorion acwstig. Mae’n denu pobl o bob cwr, o wahanol enwadau a byd-olwg, neu’r rhai sy’n chwilio am ffydd. Mae ‘tymor Llangelynnin’ yn dechrau gyda chymundeb y wawr ar Sul y Pasg, gyda chynulleidfa fawr y mae rhai o’i haelodau yn cerdded neu’n rhedeg iddo yn y tywyllwch. Yna mae gwasanaethau misol tan fis Hydref, pob un yn gorffen gyda lletygarwch mewn tyddyn lleol (gydag o leiaf un gwasanaeth yn cael ei gynnal yn yr awyr agored, i gynnwys bendithio ceffylau).

Bagiau Cariad

Addoli yn y Gwyllt

Mae’r hyn a ddechreuodd gyda theithiau cerdded gweddi’r Pandemig wedi tyfu i fod yn rhwydwaith eang o bobl sy’n darganfod ystyr a pherthnasoedd newydd yn nhirwedd Gogledd Cymru. Yn ystod y tair blynedd hynny nid ydym erioed wedi ailadrodd taith gerdded, mor eang yw ein dewis toreithiog. Mae gan bob taith gerdded wahanol rhannau, yn frith o ‘fannau myfyrio’ rhyngweithiol, lle ystyrir cymeriad a hanes pob lleoliad yng ngoleuni’r Ffydd Gristnogol a’n profiad bywyd. Rydym yn credu mai Duw yw’r trydydd person yn yr hyn sy’n aml yn sgyrsiau bugeiliol ac iachaol neu mewn llonyddwch (rydym bob tro yn cynnwys ychydig o amser ar gyfer tawelwch). Eleni roeddem yn falch iawn o gael cyllid grant er mwyn i saith o bobl gwblhau Hyfforddiant ‘Arweinydd yr Iseldir’ a Chymorth Cyntaf Awyr Agored y Gymdeithas Hyfforddiant Mynydd. Roedd hyn yn gosod ‘Addoli yn y Gwyllt’ ar sail fwy diogel a sicr, yn ogystal â bod yn esiampl o gydarweinyddiaeth (yn hanfodol gan fod pobl newydd yn cael eu hychwanegu at ein rhestr bostio bob mis). Mae’r amser cychwyn yn dibynnu ar hyd y daith gerdded a’r lleoliad ond weithiau mae’n fore Sul. Caiff ei chynnig felly fel gweithred addoli ddilys, ochr yn ochr â gwasanaethau mwy traddodiadol ac yn aml gall ddenu’r rhai na fyddent yn mynychu adeiladau eglwysig.

Gweinidogaeth ar-lein

Drwy gydol cyfyngiadau symud y Pandemig, gwnaethom gynhyrchu negeseuon e-bost dyddiol, gyda mwy na 60 o bobl yn cyfrannu myfyrdodau a gweddïau. Tyfodd hyn yn weinyddiaeth o negeseuon fideo rheolaidd a gwasanaethau ar-lein, sydd yn parhau o hyd mewn Grŵp Zoom wythnosol a chynnyrch ein cyfryngau cymdeithasol. Daeth cyfres ddyddiol Adfent Carolau Conwy gyda gwahanol aelodau o’r gymuned a charolau yn y Gymraeg a’r Saesneg â chysylltiadau newydd i ni ledled y byd, gan gynnwys Grŵp Grawys ar-lein ar y cyd ag eglwys yng Nghanada. Mae hi wedi bod yn drawiadol faint o bobl a wnaiff ymgysylltu a chael eu hysbrydoli gan neges o obaith syml ac mae wedi ein gwneud ni’n ymwybodol o gyfres lawer ehangach o berthnasoedd na’r rhai yr ydym yn eu gweld wyneb yn wyneb.

Llythyrau Cadw mewn Cysylltiad

Bob mis mae neges gyda newyddion, myfyrdodau a gweddïau yn cael ei hanfon â llaw neu drwy e-bost, yn enwedig i’r rhai nad ydynt bellach yn gallu mynychu gwasanaethau addoli. Yn aml mae hyn wedi’i gyfuno â rhoddion o flodau neu gardiau wedi’u gwneud â llaw, galwadau ffôn bugeiliol neu gymun yn y cartref ac mae pobl yn ei werthfawrogi’n fawr.

Grwpiau bywyd

Ail-lansiwyd y rhain yn hydref 2023 ac maent yn canolbwyntio ar fyw bywyd gyda’i gilydd yng ngoleuni Teyrnas Dduw. Eu nod yw bod yn llefydd diogel i bawb gael eu cefnogi i ddarganfod ffydd a thyfu yn eu perthynas â Duw. Mae pedwar grŵp eisoes ar y gweill mewn cartrefi neu adeiladau eglwysig, gyda’r pumed ar Zoom, ac maent wedi dod ag ystod eang o bobl at ei gilydd.

Bagiau Cariad

Mae ein prosiect tlodi bwyd yn dosbarthu 100 hamper yn fisol, yn bennaf ar gyfer teuluoedd â phlant mewn ysgolion lleol. Gwnaethom ddechrau yn ystod y Pandemig ac erbyn hyn rydym yn dîm o dros 40 gwirfoddolwr sy’n dod o’n holl gynulleidfaoedd, eglwysi eraill a’r gymuned leol.Mae llawer o angen cymdeithasol, yn enwedig ymhlith pobl sy’n gweithio am gyflog isel neu y mae rhwystrau wedi amharu ar eu bywydau. Mae plant ysgol hefyd yn helpu bob pythefnos i ddosbarthu bwyd i bensiynwyr mewn canolfan ddydd leol. Mae rhwydwaith helaeth o bobl ymroddedig a busnesau lleol yn ein cefnogi ni gyda rhoddion bwyd neu’n ariannol; gwnaethom hefyd helpu plwyf cyfagos i ddechrau cynllun tebyg ar gyfer ei gymunedau.

Neuadd yr Eglwys

Yn ogystal â bod yn ganolfan ar gyfer ‘Bagiau Cariad’, mae ein Neuadd yn ganolbwynt cymunedol pwysig. Rydym wedi cynnal sesiynau brechu, cyfarfodydd cyhoeddus ac ymgynghoriadau, digwyddiadau celfyddydol, clybiau, grwpiau a cherddorfa’r dref. Rydym yn cynnal swper cynhaeaf, bore coffi a the prynhawn, cyfarfodydd eglwysig a grwpiau astudio, gigiau bychain cyfoes, corau a gwaith plant. Er gwaethaf hyn i gyd (a lleoliad rhagorol yng nghanol Conwy) mae angen buddsoddi ac atgyweirio. Mae hyn yn cael sylw drwy bartneriaeth bosibl gyda’r esgobaeth a’r Eglwys yng Nghymru yn ehangach, ynghyd â chais cyllido presennol, sydd hefyd yn gobeithio adnewyddu hen faes chwarae diffaith yn yr ysgol.

Conwy

Tîm Gweinidogaeth Bro Celynnin

Ar hyn o bryd mae gennym Offeiriad Arloesi (wedi’i rannu ag Ardal Weinidogaeth arall), Offeiriad di-dâl, Darllenydd Lleyg, Darllenydd Lleyg o dan hyfforddiant, tri offeiriad gweithredol sydd wedi ymddeol, tîm newydd ei gomisiynu o Arweinwyr Addoli Lleyg a gweinyddwr rhan-amser. Gyda chefnogaeth y Deon Ardal a’r esgobaeth ehangach, maent wedi galluogi ein Wardeiniaid yr Ardal Weinidogaeth, Wardeniaid yr Eglwysi lleol, Cyngor yr Ardal Weinidogaeth a phawb sy’n ymwneud â Bro Celynnin i barhau i edrych tuag allan a thyfu mewn ffydd. Rydym yn ceisio gwasanaethu ein cymunedau yn ffyddlon a pharhau i weld Duw yn ‘Newid Bywydau gyda Chariad.’ 

Rydym yn gyffrous iawn i groesawu Arweinydd Ardal Weinidogaeth a Ficer newydd - ac i ddechrau tymor newydd gyda’n gilydd.

Darllenwch fwy am y broses ymgeisio

Cymraeg

We serve Conwy Town and Valley; we are flourishing, united and hopeful; we seek a visionary, spiritually gifted and loving priest to lead us, so that together we can:

 • Focus on evangelism and growth, especially among young people and families.
 • Deepen discipleship and prayer, encourage gifts and foster new vocations.
 • Deliver and manage complex projects, including the renewal of Medieval buildings.
 • Work collaboratively with colleagues and volunteers to build healthy teams.
 • Partner with our two church primary schools, secondary school, churches and community.
 • Encourage a rich, diverse and inclusive life of gathered congregations, online ministry and Fresh Expressions ‘beyond the walls of church’
 • Encourage many forms of creative worship, including our tradition of liturgical music.
 • Provide excellent preaching, engaging teaching and effective communication.
 • Be fully bilingual (or committed to learning Welsh) to reflect our Mission context.
 • Continue our commitment to the full participation of Deaf and disabled people.
 • Help each other to sustain a demanding rural ministry with wisdom and humour through the hospitality of our communities and church family – and taking proper rest.
Conwy

Ministry Area

Bro Celynnin Ministry Area was formed in 2016 as a single united benefice with one Ministry Area Council (‘PCC’) from the four previous parishes of Conwy, Gyffin, Caerhun with Llangelynnin, and Llanbedr-y-Cennin. Celynnin was a 6th Century saint who baptised alongside a mountain drovers’ road, at the holy well where the Hen Eglwys, Llangelynnin was later built.

We are bounded on the north by the sea and the town of Conwy, on the east by the Conwy river, and on the west by the Carneddau range and Eryri (Snowdonia) National Park - extending south in the Conwy Valley to Tal-y-Bont. The resident population is about 7,000 but thousands of tourists also visit each year.Most employment is in the public sector, tourism accommodation and services, agriculture or retail. A small fishery still operates from Conwy Quay. Thanks to the proximity of the A55 and mainline railway many residents commute to other areas for work.

The main centre of population is Conwy, with the adjacent village of Gyffin. The medieval town is one of the jewels of North Wales and a UNESCO World Heritage Site. Set against the backdrop of the Carneddau mountain range, and at the mouth of the River Conwy, its impressive harbour, castle and complete circuit of town walls, built by Edward 1 in the 13th century, make it one of the UK’s most popular destinations. Its population at the last census was 5161. The town Primary School (Ysgol Porth y Felin) is a Church in Wales Voluntary Controlled School with over 300 pupils, whilst the Secondary (Ysgol Aberconwy), which serves a wider geographical area, has about 800 pupils.

In the rural area to the south lie smaller villages, notably Henryd (where our fully Welsh medium Church Primary, Ysgol Llangelynnin has 90 pupils), Ty’n-y-Groes, Rowen, Tal-y-Bont and Llanbedr-y-Cennin. Though sought after for second homes and retirement, we are still a farming and rural community with active groups and a strong local sense of identity.A significant minority of the population prefer to communicate in Welsh (and all children in Wales are taught bilingually).The MA cares for five much-loved medieval churches (four of them Grade I Listed) and seven churchyards.It has developed Fresh Expressions, online and community ministries.

St Mary’s, Conwy

Founded in about 1190, the Cistercian Abbey of Aberconwy was strongly associated with Llewelyn Fawr and the Princes of Gwynedd. Edward I cemented his conquest by building the castle and walled town around it but St Mary’s continued as a place of prayer and Christian witness.Now at the centre of the town, it is recognised as one of the most significant heritage buildings in Wales. The St. Mary’s 11am Sunday service, mostly Eucharistic with a choir, is interpreted in Sign Language once a month. There are large Civic Services and packed congregations for set-piece occasions like Nine Lessons and Carols or funerals of well-known community figures.

Numbers on a more usual Sunday have begun to recover after the Pandemic and there are always visitors. St Mary’s has a proud musical tradition, fostered over many years by the Director of Music, who began his musical career here as a chorister. A Ministry Area choir Cantorion Celynnin has been established which has contributed to broadcasts on the BBC, Radio Cymru and S4C, leads the re-established monthly evensong and sometimes assists at Bangor cathedral. We also have a junior choir, Canu Conwy. St Mary’s sustains a week-long annual Festival of Classical Music. It attracts huge and appreciative audiences to concerts given by performers ranging from those with an international reputation to those taking the first steps of their professional careers.

Despite its lack of toilets and other basic facilities, St Mary’s receives more than 21,000 visitors each year.We have developed a large, positive and diverse team of welcome volunteers who provide daily opening for 7 or 8 months of the year.We have also put on, or been the venue, for all kinds of Arts, Music and Theatre Events, including immersive light installations, the Conwy Council Creu Conwy Winter Sounds Festival, children’s workshops and adult education classes.

The Studio collective of artists, linked to Bro Celynnin, hold regular exhibitions in St Mary’s and our other church buildings, often inspired by the themes we have explored in worship.We are now recognised as a significant part of the cultural life of our region, with real potential to do more, but also face big financial challenges if we are to repair and equip this important building.

St Benedict’s, Gyffin

Almost certainly a site originally dedicated to a Celtic Saint, St Benedict’s lies outside the pale and boundary stream (in Welsh, ‘Y Gyffin’) of Edward’s fortified colonial English town.It is a hidden Medieval gem, with painted 14th Century chancel ceiling and the cosy feel of an ancient parish church.From October until March, a large and eclectic monthly congregation gathers for candle-lit contemporary Celtic worship (many of whom would attend Llangelynnin in the summer).Having ceased to have a weekly Sunday service in Gyffin during the Pandemic, we planted a new mid-week congregation there.It has grown into a thriving and prayerful community who are excited by the imminent reordering of St Benedicts’s to provide more flexible space and facilities for hospitality: not least a long-awaited lavatory!

St Mary’s, Caerhun

Set in a tranquil bend of the River Conwy on the site of a former Roman Fort, St Mary’s is surrounded by sheep fields and hills.It retains much of the simplicity and order of the Cistercian founders and its peaceful beauty speaks to many.In recent years we have delivered a successful project to transform a ruined outbuilding into a composting toilet and storeroom, added mesh to a parking field and installed a sound system.

This helps the faithful congregation to welcome weddings and baptism families and to put on other events such as a biodiversity churchyard day and a creative retelling of the Mabinogion. Options are being considered to create better disabled access and more flexible space in the church building but first there is an aspiration for us to employ a community development worker locally.

St Peter’s, Llanbedr-y-Cennin

St Peter’s Church is a classic country church, opposite the village pub.The small, lively congregation mostly walk to worship and know their neighbours well.St Peter’s has held flower festivals and provided refreshments for local open garden events.Perhaps because Cennin Pedr means daffodil, it is always the setting for our celebration of Dydd Gŵyl Dewi (St David’s Day).Inclusive, generous and fun, St Peter’s sustains a tradition of hospitality and small group Bible study.It has a deep sense of the local history it embodies.We are delighted that Bro Celynnin has established a shared sense of belonging, friendship and working together without sacrificing the importance of remaining distinctive and local.St Peter’s exemplifies the value of that balance.

Llangelynnin and Celtic Praise

St Celynnin’s Church sits in the foothills of the Carneddau, southwest of Henryd, in a spectacular location. Its rugged simplicity and the sweeping views make it a favourite stop on the Pilgrim’s Way to Ynys Enlli (Bardsey Island) and many local walks. In the corner of the walled churchyard is a holy well associated with 6th century Saint Celynnin. The church interior is unadorned, apart from some important medieval wall inscriptions and simple furniture. Here there is no electricity or modern facilities, adding to the sense of having discovered somewhere remote, vulnerable and special.Llangelynnin is on the cover of ‘Britain’s Holiest Places’, regarded by many as a ‘thin place’ resonant with the presence of God.

Over the last seven years, a pattern of bilingual, reflective worship in a Celtic style has developed, led by an acoustic group of musicians. It draws people from far and wide, from different denominations and world views or those searching for faith. The ‘Llangelynnin season’ begins with sunrise communion on Easter Day, a large congregation some of whom walk or run there in the dark.Then there are monthly services until October, each ending with hospitality in a local smallholding (at least one service held outdoors, to include the blessing of horses).

Bags of Love

Worship in the Wild

What started with Pandemic Lockdown prayer walks has grown into a broad network of people who find meaning and new relationships in the landscape of North Wales. In those three years we have never repeated a walk, such is our abundant choice. Each walk is split into sections, interspersed with interactive ‘ponder spots’, reflecting on the character and history of each setting in the light of Christian Faith and our life experience. We believe God is the third person in what are often pastoral and healing conversations or in stillness (we always incorporate some time of silence).This year we were delighted to receive grant funding for seven people to complete the Mountain Training Association’s ‘Lowland Leader’ Training and Outdoor First Aid. This placed ‘Worship in the Wild’ on a safer and more secure footing, as well as modelling co-leadership (vital as new people are added to our mailing list every month).The start time depends on the length of walk and location but is sometimes a Sunday morning. It is therefore offered as a legitimate act of worship, alongside more traditional services and can often attract those who would not attend church buildings.

Online Ministry

Throughout the Pandemic lockdowns we produced daily emails, with more than 60 people contributing reflections and prayers. This grew into a ministry of regular video messages and online services, still continued in a weekly Zoom Group and our social media output. The Carolau Conwy Advent daily series with different community members and carols in Welsh and English brought us new connections all over the world, including a joint online Lent Group with a church in Canada. It has been striking how many people will engage with and be inspired by a simple message of hope and it has made us aware of a far greater set of relationships than those visible face to face.

Keeping in Touch Letters

Each month a message with news, reflection and prayers is delivered by hand or email, particularly to those no longer able to attend worship. It has often been combined with gifts of flowers or handmade cards, pastoral ‘phone calls or home communion and is hugely appreciated.

Life groups

These were relaunched in Autumn 2023 and focus on living life together in the light of God’s Kingdom. They aim to be safe places for everyone to be supported in discovering faith and growing in their relationship with God. Already four groups are underway in homes or church buildings, with a fifth on zoom, and have brought together a wide range of people.

Bags of Love

Our food poverty project delivers 100 monthly hampers, mainly for families with children at local schools. We started during the Pandemic and are now a team of over 40 volunteers drawn from all our congregations, other churches and the local community. There is a lot of social need, especially among people working for low pay or whose lives have been disrupted by setbacks. School children also help every fortnight to deliver food to pensioners in a local day centre. An extensive network of committed people and local businesses support us with food or financial donations; we also helped a neighbouring parish to start a similar scheme for their communities.

Church Hall

As well as being the base for ‘Bagiau Cariad’, our Hall is a significant community hub. We have hosted vaccinations, public meetings & consultations, arts events, clubs, groups and the town orchestra. We put on harvest suppers, coffee mornings and afternoon teas, church meetings and study groups, contemporary micro-gigs, choirs and children’s work. Despite all this (and an enviable location in the centre of Conwy) there is a need for investment and repair. This is being addressed through a potential partnership with the diocese and wider Church in Wales, plus a current funding bid, which also hopes to bring back into use a derelict former school playground.

Conwy

Bro Celynnin Ministry Team

We currently have a Pioneer Priest (shared with another MA), NSM Priest, Lay Reader, a Lay Reader in training, three active retired priests, a newly commissioned team of Lay Worship Leaders and a part-time administrator. With the support of our Area Dean and the wider diocese, they have enabled our Ministry Area Wardens, local Churchwardens, Ministry Area Council and everyone involved in Bro Celynnin to remain outward-looking and grow in faith. We try to serve our communities faithfully and to keep seeing God ‘Changing Lives with Love.’

We are really excited to welcome a new Ministry Area Leader and Vicar - and to enter a new season together.

Read more about the application process