minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ardal Weinidogaeth

Wedi'i ffurfio yn 2016, mae Ardal Gweinidogaeth Bro Celynnin yn cynnwys hen blwyfi Conwy, Gyffin, Caerhun gyda Llangelynnin, a Llanbedr-y-Cennin.

Wedi'i lleoli i'r gogledd o Gonwy gydag afon Conwy i'r dwyrain a mynyddoedd y Carneddau a Pharc Cenedlaethol Eryri i'r gorllewin, mae gan yr ardal boblogaeth o tua 7,000 a diwydiant twristiaeth ffyniannus. Daw cyflogaeth yn bennaf o dwristiaeth, amaethyddiaeth a manwerthu, ac mae llawer o drigolion yn cymudo i weithio oherwydd agosrwydd yr A55 a’r brif reilffordd.

Mae gan Gonwy, atyniad poblogaidd i dwristiaid gyda thref ganoloesol a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, boblogaeth o 5,161. Mae'r dref yn cynnwys y castell, a adeiladwyd gan Edward 1 yn y 13eg ganrif, muriau tref a’r harbwr, trawiadol. Mae'r ardal hefyd yn cynnwys pentrefi llai fel Henryd, Ty'n-y-Groes, Rowen, Tal-y-Bont, a Llanbedr-y-Cennin.


Tîm Gweinidogaeth Bro Celynnin

Ar hyn o bryd mae gennym Offeiriad Arloesi (wedi’i rannu ag Ardal Weinidogaeth arall), Offeiriad di-dâl, Darllenydd Lleyg, Darllenydd Lleyg o dan hyfforddiant, tri offeiriad gweithredol sydd wedi ymddeol, tîm newydd ei gomisiynu o Arweinwyr Addoli Lleyg a gweinyddwr rhan-amser. Gyda chefnogaeth y Deon Ardal a’r esgobaeth ehangach, maent wedi galluogi ein Wardeiniaid yr Ardal Weinidogaeth, Wardeniaid yr Eglwysi lleol, Cyngor yr Ardal Weinidogaeth a phawb sy’n ymwneud â Bro Celynnin i barhau i edrych tuag allan a thyfu mewn ffydd. Rydym yn ceisio gwasanaethu ein cymunedau yn ffyddlon a pharhau i weld Duw yn ‘Newid Bywydau gyda Chariad.’

Ein heglwysi

Eglwys y Santes Fair

Eglwys y Santes Fair, Conwy

Wedi'i sefydlu tua 1190, daeth Abaty Sistersaidd Aberconwy, a gysylltir â Llewelyn Fawr a Thywysogion Gwynedd, yn arwyddocaol. Atgyfnerthodd Edward I ei goncwest trwy adeiladu castell a thref gaerog o'i gwmpas, ac eto roedd Eglwys y Santes Fair yn parhau i fod yn fan addoli. Bellach yn adeilad treftadaeth ganolog yng Nghymru, mae Eglwys y Santes Fair yn cynnal gwasanaeth ar y Sul, Gwasanaethau Dinesig, a digwyddiadau arbennig, gan dynnu cynulleidfaoedd amrywiol. Ar ôl y pandemig, mae presenoldeb ar y Sul wedi atgyfnerthu, ac mae'r eglwys yn parhau i groesawu ymwelwyr.

Mae traddodiad cerddorol cyfoethog gan Eglwys y Santes Fair, gyda chôr Ardal y Weinidogaeth yn cyfrannu at ddarllediadau ar y BBC, Radio Cymru ac S4C, ac yn arwain gosber misol. Mae'r eglwys yn cynnal Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol wythnos o hyd, gan ddenu cynulleidfaoedd mawr. Er gwaethaf diffyg cyfleusterau sylfaenol, mae Eglwys y Santes Fair yn gweld dros 21,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae tîm ymroddedig o wirfoddolwyr yn sicrhau agoriadau dyddiol am 7-8 mis, gan gynnal digwyddiadau celfyddydau, cerddoriaeth a theatr amrywiol, gan gynnwys arddangosfeydd gan Stiwdio o artistiaid sy'n gysylltiedig â Bro Celynnin. Er ei bod yn cael ei chydnabod fel canolfan ddiwylliannol, mae Eglwys y Santes Fair yn wynebu heriau ariannol o ran ei hatgyweirio a'i chynnal.

Côr Conwy

Eglwys Sant Bened, Gyffin

Wedi'i chysegru'n wreiddiol i Sant Celtaidd, mae Sant Bened wedi'i leoli y tu allan i ffrwd ffin tref gaerog Edward yn Lloegr. Mae'r berl Ganoloesol gudd hon yn cynnwys nenfwd cangell o'r 14eg ganrif ac mae ganddi swyn eglwys blwyf hynafol. O fis Hydref i fis Mawrth, mae cynulleidfa fisol amrywiol yn ymgynnull ar gyfer addoliad Celtaidd cyfoes wedi'i oleuo gan ganhwyllau. Pan ddaeth y gwasanaeth Sul wythnosol yn Gyffin i ben yn ystod y Pandemig, sefydlwyd cynulleidfa ganol wythnos newydd ac ers hynny mae wedi esblygu i fod yn gymuned lewyrchus a gweddigar. Mae'r cynlluniau ar gyfer aildrefnu Sant Bened sydd ar fin digwydd yn cynnwys creu lle mwy hyblyg a chyfleusterau toiled.

Eglwys y Santes Fair, Caerhun

Yn swatio ger Afon Conwy ar hen safle'r Gaer Rufeinig, saif Eglwys y Santes Fair yn heddychlon yng nghanol caeau o ddefaid a bryniau. Gan gadw symlrwydd ei sylfaenwyr Sistersaidd, cafodd yr eglwys brosiectau llwyddiannus, gan gynnwys trawsnewidiad toiled compostio, gosod rhwyll maes parcio, a system sain newydd. Mae'r gwelliannau hyn yn hwyluso digwyddiadau amrywiol fel priodasau, bedyddiadau, diwrnod mynwent bioamrywiaeth ac ailadrodd storïau'r Mabinogi yn greadigol.

Mae cynlluniau'r dyfodol yn cynnwys archwilio opsiynau ar gyfer creu gwell mynediad i'r anabl, gofod hyblyg, a'r dyhead i gyflogi gweithiwr datblygu cymunedol lleol.

Eglwys Llangelynnin, Conwy

Eglwys Sant Pedr, Llanbedr-y-Cennin

Mae gan Eglwys Sant Pedr, eglwys wledig glasurol gyferbyn â thafarn y pentref, gynulleidfa fach, fywiog sydd â pherthynas glos. Gan gynnal gwyliau blodau a chyfrannu at ddigwyddiadau lleol, mae'n disgleirio'n arbennig ar Ddydd Gŵyl Dewi, gan ddathlu ei henw, Cennin Pedr. Yn adnabyddus am gynwysoldeb, haelioni a hwyl, mae Sant Pedr yn cynnal traddodiadau lletygarwch, grwpiau bach i astudio’r Beibl, a chysylltiad dwfn â hanes lleol.

Fel rhan o Fro Celynnin, mae'n meithrin ymdeimlad o berthyn a chyfeillgarwch wrth gadw ei hunaniaeth leol unigryw.

Eglwys Llangelynnin ac Addoli Celtaidd

Mae Eglwys Sant Celynnin, sy'n swatio yng ngodre bryniau'r Carneddau i'r de-orllewin o Henryd, yn cynnig lleoliad ysblennydd, gan ddenu pererinion ar y ffordd i Ynys Enlli a cherddwyr lleol. Mae'r fynwent yn gartref i ffynnon sanctaidd sy'n gysylltiedig â Sant Celynnin o'r 6ed ganrif. Gyda rhan fewnol heb ei haddurno, arysgrifau canoloesol, a dodrefn syml, nid oes trydan na chyfleusterau cyfoes gan yr eglwys, sy’n creu ymdeimlad o le anghysbell, bregus a sanctaidd. Yn ymddangos ar restr mannau mwyaf sanctaidd Prydain, ystyrir Llangelynnin yn 'lle tenau' sy'n cyseinio â phresenoldeb Duw.

Dros saith mlynedd, mae'r eglwys wedi datblygu addoliad dwyieithog, myfyriol ar ffurf Geltaidd, dan arweiniad grŵp o gerddorion acwstig. Gan ddenu mynychwyr amrywiol sy'n ceisio ffydd neu fyfyrdod, mae 'tymor Llangelynnin' yn cychwyn gyda chymun ar doriad gwawr ar Ddydd y Pasg, ac yna gwasanaethau misol tan fis Hydref. Mae'r gwasanaethau yn aml yn dod i ben gyda lletygarwch mewn tyddyn lleol, gan gynnwys o leiaf un gwasanaeth awyr agored gyda bendith ceffylau.


Cenhadaeth ac allgymorth

Bagiau Cariad

Addoli yn y Gwyllt

Gan gychwyn fel teithiau cerdded gweddi yn ystod y cyfnod clo, mae Addoli yn y Gwyllt wedi esblygu i fod yn rhwydwaith ysbrydol sy'n ennyn diddordeb pobl drwy dirwedd gogledd Cymru gan fyfyrio arni. Mae teithiau cerdded amrywiol, 'mannau myfyrio' rhyngweithiol, a sgyrsiau bugeiliol yn gwneud pob taith yn unigryw. Mae saith arweinydd wedi’u hyfforddi yn Arweinwyr Iseldir a Swyddogion Cymorth Cyntaf Awyr Agored, gan sicrhau diogelwch a modelu cydarweinyddiaeth.

Gweinidogaeth ar-lein

Dechreuodd fel cyfres o e-byst dyddiol yn ystod y cyfnodau clo ac mae wedi datblygu'n negeseuon fideo a gwasanaethau ar-lein. Mae'r Grŵp Zoom wythnosol a phresenoldeb gweithredol y cyfryngau cymdeithasol yn cysylltu â chynulleidfa fyd-eang. Mae mentrau fel cyfres Adfent Carolau Conwy a Grŵp Grawys ar-lein ar y cyd gydag eglwys yng Nghanada wedi ehangu cysylltiadau.

Llythyrau Cadw mewn Cysylltiad

Caiff negeseuon, newyddion, myfyrdodau a gweddïau misol eu dosbarthu i'r rhai hynny nad ydynt yn gallu dod i addoliad. Yn aml wedi'u cyfuno â blodau, cardiau wedi'u gwneud â llaw, galwadau bugeiliol, a chymundeb cartref, gwerthfawrogir yr ymdrechion hyn yn eang.

Grwpiau bywyd

Wedi'i ail-lansio yn hydref 2023, mae Grwpiau Bywyd yn canolbwyntio ar fyw gyda'i gilydd yng ngoleuni Teyrnas Duw. Ar hyn o bryd mae pedwar grŵp ar y gweill mewn cartrefi neu adeiladau eglwysig, a phumed yn cael ei gynnal ar Zoom.

Bagiau Cariad

Mae ein prosiect tlodi bwyd blaenllaw yn darparu 100 o hamperi misol, yn bennaf ar gyfer teuluoedd â phlant mewn ysgolion lleol. Mae tîm o dros 40 o wirfoddolwyr o wahanol gynulleidfaoedd a'r gymuned leol yn cefnogi'r prosiect ac rydym yn cydweithio â phlwyf cyfagos i ddechrau cynllun tebyg. Mae plant ysgol hefyd yn helpu bob pythefnos i ddosbarthu bwyd i bensiynwyr mewn canolfan ddydd leol. Mae rhwydwaith helaeth o bobl ymroddedig a busnesau lleol yn ein cefnogi gyda rhoddion bwyd neu ariannol

Neuadd yr Eglwys

Ar wahân i fod yn ganolfan i Fagiau Cariad, mae neuadd ein heglwys yn ganolfan gymunedol arwyddocaol. Gan gynnal cyfarfodydd cyhoeddus, digwyddiadau celfyddydol a hyd yn oed man brechu, mae'r neuadd wedi'i lleoli'n ganolog yng Nghonwy. Mae Neuadd yr Eglwys wedi derbyn £249,999 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae cyllid wedi'i roi i'r prosiect Neuadd Ni i weddnewid Neuadd yr Eglwys ar Rose Hill Street yn ganolbwynt bywiog ar gyfer y celfyddydau, diwylliant, ymgysylltu â'r gymuned a mentrau allgymorth.


Gwefan a chyfryngau cymdeithasolDdiddordeb?

Darllenwch fwy am y broses ymgeisio

Cymraeg

Ministry Area

Formed in 2016, Bro Celynnin Ministry Area comprises the former parishes of Conwy, Gyffin, Caerhun with Llangelynnin, and Llanbedr-y-Cennin.

Located south of Conwy with the Conwy river to the east and the Carneddau range and Eryri National Park to the west, the area has a population of around 7,000 with a thriving tourist industry. Employment mainly comes from tourism, agriculture, and retail, and many residents commute for work due to the proximity of the A55 and mainline railway.

Conwy, a popular tourist attraction with a medieval town and UNESCO World Heritage Site, has a population of 5,161. The town features the impressive harbour, castle, and town walls built by Edward 1 in the 13th century. The area also includes smaller villages like Henryd, Ty’n-y-Groes, Rowen, Tal-y-Bont, and Llanbedr-y-Cennin.

Read more about Bro Celynnin on their website. 


Bro Celynnin Ministry Team

We currently have a Pioneer Priest (shared with another MA), NSM Priest, Lay Reader, a Lay Reader in training, three active retired priests, a newly commissioned team of Lay Worship Leaders and a part-time administrator. With the support of our Area Dean and the wider diocese, they have enabled our Ministry Area Wardens, local Churchwardens, Ministry Area Council and everyone involved in Bro Celynnin to remain outward-looking and grow in faith. We try to serve our communities faithfully and to keep seeing God ‘Changing Lives with Love.’


Our churches


St Mary's Conwy

St Mary’s, Conwy

Established around 1190, the Cistercian Abbey of Aberconwy, linked to Llewelyn Fawr and the Princes of Gwynedd, became significant. Edward I fortified his conquest by constructing a castle and walled town around it, yet St Mary’s remained a place of worship. Now a central heritage building in Wales, St. Mary’s hosts a Sunday service, Civic Services, and special events, drawing diverse congregations. Post-pandemic, Sunday attendance has rebounded, and the church continues to welcome visitors.

St Mary’s boasts a rich musical tradition, with a Ministry Area choir contributing to broadcasts on the BBC, Radio Cymru and S4C, and leading monthly evensong. The church sustains a week-long annual Festival of Classical Music, attracting large audiences. Despite lacking basic facilities, St Mary’s sees over 21,000 yearly visitors. A dedicated team of volunteers ensures daily openings for 7-8 months, hosting various arts, music, and theatre events, including exhibitions by the Studio collective of artists linked to Bro Celynnin. Recognised as a cultural hub, St Mary’s faces financial challenges for its repair and maintenance.

St Mary's Conwy Choir

St Benedict’s, Gyffin

Originally dedicated to a Celtic Saint, St Benedict’s is located outside the boundary stream of Edward's fortified English town. This hidden Medieval gem features a 14th-century chancel ceiling and exudes the charm of an ancient parish church. From October to March, a diverse monthly congregation gathers for candle-lit contemporary Celtic worship. With the discontinuation of the weekly Sunday service in Gyffin during the Pandemic, a new mid-week congregation was established and has since evolved into a thriving and prayerful community. Plans for the imminent reordering of St Benedict's include creating more flexible space and toilet facilities.

St Mary’s, Caerhun

Nestled by the River Conwy on the former Roman Fort site, St Mary's exudes tranquility amid sheep fields and hills. Preserving the simplicity of its Cistercian founders, the church underwent successful projects, including a composting toilet conversion, parking field mesh installation, and a sound system addition. These enhancements facilitate various events like weddings, baptisms, biodiversity churchyard day, and creative Mabinogion retellings.

Future plans include exploring options for improved disabled access, flexible space, and the aspiration to hire a local community development worker.

Llangelynnin

St Peter’s, Llanbedr-y-Cennin

St. Peter’s Church, a classic country church opposite the village pub, boasts a small, lively congregation with close-knit relationships. Hosting flower festivals and contributing to local events, it particularly shines during Dydd Gŵyl Dewi (St. David’s Day), fittingly celebrating its name, Cennin Pedr, meaning daffodil. Known for inclusivity, generosity, and fun, St. Peter’s maintains traditions of hospitality, small group Bible study, and a deep connection to local history.

As part of Bro Celynnin, it fosters a shared sense of belonging and friendship while preserving its distinctive local identity.

Llangelynnin and Celtic Praise

St. Celynnin’s Church, nestled in the Carneddau foothills southwest of Henryd, offers a spectacular location, attracting pilgrims on the way to Ynys Enlli (Bardsey Island) and local walkers. The churchyard hosts a holy well linked to the 6th-century Saint Celynnin. With an unadorned interior, medieval inscriptions, and simple furniture, the church lacks electricity and modern facilities, creating a sense of remote, vulnerable, and sacred space. Featured on 'Britain’s Holiest Places,' Llangelynnin is considered a 'thin place' resonating with God’s presence.

Over seven years, the church has developed bilingual, reflective Celtic-style worship, led by an acoustic musician group. Drawing diverse attendees seeking faith or reflection, the Llangelynnin season kicks off with sunrise communion on Easter Day, followed by monthly services until October. The services often conclude with hospitality in a local smallholding, including at least one outdoor service with the blessing of horses.


Mission and outreach

Bags of Love

Worship in the Wild

Originating from prayer walks during social distancing, Worship in the Wild has evolved into a spiritual network engaging people through contemplation with the North Wales landscape. Varied walks, interactive ‘ponder spots,’ and pastoral conversations make each walk unique. Seven leaders are trained as Lowland Leader and Outdoor First Aiders, ensuring safety and modeling co-leadership.

Online Ministry

Online ministry began at Bro Celynnin during the pandemic, with well-supported online devotional meetings, talks and music, which reached far and wide. This initiative continues today in the form of a weekly online prayer group session and regular meditations from clergy and others.

Keeping in Touch Letters

Each month a message with news, reflection and prayers is delivered by hand or email, particularly to those no longer able to attend worship. It has often been combined with gifts of flowers or handmade cards, pastoral ‘phone calls or home communion and is hugely appreciated.

Life groups

Relaunched in Autumn 2023, Life Groups focus on living together in the light of God’s Kingdom. Four groups are currently underway in homes or church buildings, with a fifth conducted on Zoom.

Bags of Love

Our flagship food poverty project delivers 100 monthly hampers for families with children at local schools. A team of over 40 volunteers from various congregations and the local community support the project and we are collaborating with a neighbouring parish to start a similar scheme. School children also help every fortnight to deliver food to pensioners in a local day centre. An extensive network of committed people and local businesses support us with food or financial donations.

Church Hall

Aside from being the base for Bags of Love, our church hall, located centrally in Conwy, serves as a significant community hub, hosting concerts, public meetings, arts events, elections and more. Following the award of £0.25 million from the UK Sustainable Prosperity Fund, a programme of updating and renovation will be undertaken in the summer of 2024.


Website and social media

Interested?

We are excited to welcome a new Ministry Area Leader and Vicar and to enter a new season together.