minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin

Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin

Bro Celynnin Ministry Area Leader

Bro Celynnin Ministry Area Leader

Rydym yn chwilio am ficer ac arweinydd â gweledigaeth i wasanaethu Ardal Gweinidogaeth Bro Celynnin yn Nyffryn Conwy.

Ein cenhadaeth yw newid bywydau wrth i ni rannu cariad Duw â'r gymuned. Mae adeiladau ein heglwysi yn cynnwys pum trysor canoloesol arbennig iawn, pob un ohonynt â bywyd o weddi, addoli a gwasanaeth i'r gymuned. O Safle Treftadaeth y Byd Tref Conwy i fan sanctaidd hynafol Eglwys Llangelynnin, un o eglwysi hynaf Cymru, mae Bro Celynnin yn gyfle cenhadol cyffrous.


Amdanoch chi

 • Rydym yn chwilio am offeiriad gweledigaethol, ysbrydol a chariadus a fydd yn:
 • Canolbwyntio ar efengylu a thwf ymhlith pobl ifanc a theuluoedd.
 • Dyfnhau disgyblaeth a gweddi a meithrin galwedigaethau newydd.
 • Cyflawni a rheoli prosiectau cymhleth, gan gynnwys adnewyddu adeiladau Canoloesol.
 • Gweithio ar y cyd â chydweithwyr a gwirfoddolwyr i adeiladu timau iach.
 • Partneru gyda'n hysgol uwchradd a’n dwy ysgol gynradd eglwysig.
 • Annog bywyd amrywiol o gynulleidfaoedd sy’n ymgasglu, gan gynnwys gweinidogaeth ar-lein, addoli creadigol a'n traddodiad o gerddoriaeth litwrgaidd.
 • Parhau â'n hymrwymiad i gyfranogiad llawn pobl fyddar ac anabl.

Proffil Ardal Weinidogaeth

Y broses ymgeisio

 • Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais at Archddiacon David Parry, davidparry@churchinwales.org.uk
 • Dylai eich CV amlinellu eich cymwysterau addysgol a hyfforddiant, a'ch hanes cyflogaeth.
 • Yn eich llythyr cais dylech, mewn dim mwy na dwy ochr A4, ddisgrifio yr hyn yr sy’n eich denu at y swydd, a pherthnasu eich sgiliau a phrofiad i fanyleb y person.
 • Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad.

Cysylltwch â'r Archddiacon David am sgwrs anffurfiol 07403 635510.

Cymraeg

We are seeking a visionary leader and vicar to serve Bro Celynnin Ministry Area in the Conwy Valley.

Our mission is to change lives as we share God’s love with the community. Our church buildings comprise of five very special, medieval treasures, all of which have a life of prayer, worship and service to the community. From the World Heritage Site of Conwy Town to the ancient sacred space of Llangelynnin Church, one of Wales oldest churches, Bro Celynnin is an exciting mission opportunity.


About you

We seek a visionary, spiritually gifted and loving priest who will:

 • Focus on evangelism and growth among young people and families.
 • Deepen discipleship and prayer and foster new vocations.
 • Deliver and manage complex projects, including the renewal of Medieval buildings.
 • Work collaboratively with colleagues and volunteers to build healthy teams.
 • Partner with our two church primary schools and secondary school.
 • Encourage a diverse life of gathered congregations, including online ministry, creative worship and our tradition of liturgical music.
 • Continue our commitment to the full participation of deaf and disabled people.

Ministry Area profile


Application Process

 • Please send your CV together with a letter of application by email to Archdeacon David Parry davidparry@churchinwales.org.uk
 • Your CV should outline your educational and training qualifications and your employment history.
 • Your letter of application, taking up no more than two sides of A4, should describe what attracts you to the role and relate your skills and experience to the person specification.
 • Shortlisted applicants will be invited for interview.

Contact Archdeacon David for an informal chat 07403 635510.