minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ar gyfer teuluoedd ifanc


Gŵyl Deiniol | Y Pedwerydd Sul ar Ddeg wedi'r Drindod


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

A dywedodd Duw, "Bydded goleuni." A bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf.

Genesis 1:3-5

Dyma’r dydd y gweithredodd yr Arglwydd; gorfoleddwn a llawenhawn ynddo.

Salm 118:24


Trafod gyda’n gilydd

Rhowch gynnig ar y cwis gyda'ch gilydd.


Darllen gyda'n gilydd

Mathew 7:24-28

Yn stori heddiw mae Iesu’n adrodd stori am dau adeiladwr.


Myfyrio gyda’n gilydd

Defnyddiodd Iesu ddelwedd adeiladwyr i ddangos ei bwynt ond gallai fod wedi defnyddio pob math o luniau. 

Nid yw'r tai yn bwysig ac nid yw'r tywod chwaith. Yr hyn sy’n bwysig yw a ydym yn gwrando ar eiriau a chyfarwyddiadau Iesu ai peidio ag yn gwneud yr hyn y mae’n ei ddweud. Os na wnawn ni efallai y byddwn hefyd yn adeiladu tŷ ar jeli!

Y glaw a’r gwynt yn stori Iesu yw’r pethau anodd, yr heriau, y pethau trist sy’n ein hwynebu. Pan fydd gwynt cryf iawn gall pethau gael eu chwythu drosodd neu, os oes llifogydd, gall pethau gael eu difrodi. Pan rydyn ni'n wynebu sefyllfaoedd anodd fel rhywun yn fod yn greulon, neu ffrind yn marw mae'n hawdd iawn rhoi'r gorau iddi a theimlo bod popeth yn rhy anodd. 

Ond, os ydyn ni'n gwrando ar Iesu ac yn gwneud yr hyn mae'n ei ddweud yna rydyn ni'n ddoeth ac yn gallu bod yn gryf trwy'r amseroedd anodd. 

Bydd y pethau anodd yn dal i ddod ond wnaethon ni ddim cwympo oherwydd ein bod ni'n ddoeth ac yn sefyll yn gryf.


Ymateb gyda’n gilydd

Chwaraewch gêm o ‘Dywed Simon ...’ Un person yw’r arweinydd ac mae’n cyfarwyddo’r lleill i wneud rhywbeth trwy ddweud ‘Dywed Simon ...’. Gallai'r cyfarwyddyd fod i neidio; canu rhigwm; cau eich llygaid neu unrhyw beth arall y mae'r arweinydd yn ei ddewis. Dylai pawb ddilyn y cyfarwyddyd.

Fodd bynnag, gall yr arweinydd ddewis peidio â dweud, ‘Dywed Simon ...’ a rhoi cyfarwyddyd yn syml. Os bydd hyn yn digwydd ni ddylai'r neb ddilyn y cyfarwyddyd.

Ychydig cyn y ddameg hon mae Iesu’n gofyn pam y byddai rhywun yn ei alw’n “Arglwydd” ond heb wneud yr hyn y mae’n ei ddweud. Defnyddir y gair ‘Arglwydd’ i siarad am rywun sydd yn rheoli. Trwy alw Iesu yn ‘Arglwydd’ roedd pobl yn dweud mai ef yw’r bos, ond a oeddent wir yn meddwl pe na baent yn gwneud yr hyn yr oedd yn ei ddweud? Mae hynny ychydig fel galw rhywun yn Frenin neu'n Frenhines ond heb ufuddhau i'w deddfau. Neu mae fel chwarae ‘Dywed Simon ...’ ond heb wneud yr hyn mae Simon yn ei ddweud! Os ydym yn credu mai mab Duw yw Iesu yna dylem wrando ar yr hyn y mae'n ei ddweud ac ufuddhau iddo - ef sydd wrth y llyw. Ef yw ein Harglwydd.

Weithiau, pan oeddech yn chwarae ‘Dywed Simon ...’ ni ddywedodd yr arweinydd “Dywed Simon”. Roedd rhaid ichi wrando'n ofalus i glywed yr hyn yr oedd yr arweinydd yn ei ddweud. Mae'n rhaid i ni wrando'n ofalus iawn ar Dduw. Weithiau mae'n hawdd clywed Duw yn siarad â ni ac yn gwybod beth mae'n ei ddweud. Weithiau rydyn ni'n meddwl y gallwn ni glywed Duw ond dydyn ni ddim yn hollol siŵr. Weithiau gall fod yn anodd iawn clywed yr hyn y mae Duw yn ei ddweud. Weithiau rydyn ni'n stopio gwrando a ddim yn ei glywed o gwbl!

Faint ydyn ni'n ei wybod o'r hyn a ddywedodd Iesu? Sut y gallem ddarganfod mwy? Po fwyaf y byddwn yn siarad â Duw - ac yn gwrando arno hefyd - yr hawsaf yw cydnabod Ei lais. Efallai y gallem geisio darllen y Beibl yn amlach neu geisio gofyn i eraill beth maen nhw'n ei wybod a beth maen nhw'n meddwl y gallai Duw fod yn ei ddweud. Mae angen i ni fod yn ddoeth wrth wrando a phan rydyn ni'n dewis sut i ymateb i'r hyn rydyn ni'n ei glywed.


Gweddio gyda’n gilydd

Treuliwch ychydig o amser yn gwylio fflam y gannwyll. Gofynnwch am help i i glywed llais Duw a'ch helpu chi i fod yn ddoeth pan fydd angen i chi wneud dewis.


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Cymraeg

At the table


Simple worship at home for young families


The Feast of St Deiniol | The Fourteenth Sunday after Trinity


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

God said, "Let there be light," and there was light, and God saw the light was good, and he separated light from darkness. So evening came, and morning came; it was the first day.

Genesis 1: 3-5

This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.

Psalm 118: 24


Discussing together

Have a go at the quiz together.


Read together

Matthew 7:24-28

In today’s story Jesus tells a story about two builders.


Reflecting together

Jesus used the image of builders to illustrate his point but he could have used all kinds of pictures. 

The houses aren’t important and nor is the sand. What is important is whether or not we listen to Jesus’ words and instructions and do what he says. If we don’t we may as well build a house on jelly!

The rain and the wind in Jesus’ story are the tough things, the challenges, the sad things we face. When there’s a really strong wind things can get blown over or, if there’s a flood, things can get damaged. When we face difficult situations like someone being mean to us, or a friend dying it’s very easy to give up and to feel like everything is too hard. 

But, if we listen to Jesus and do what he says then we are wise and can be strong through the tough times. 

The tough things will still come but we won’t fall because we are wise and are standing strong.


Responding together

Play a game of ‘Simon says...’ One person is the leader and instructs the others to do something by saying ‘Simon says...’. The instruction could be to jump; sing a rhyme; close your eyes or anything else the leader chooses. Everyone should follow the instruction.

However, the leader can choose to not say, ‘Simon says...’ and simply to give an instruction. If this happens the instruction should not be followed by the others.

Just before this parable Jesus asks why someone would call him “Lord” but not do what he says. The word ‘lord’ is used to talk about someone in charge. By calling Jesus ‘Lord’ people were saying he’s the boss, but did they really think that if they didn’t do what he was saying? That’s a bit like calling someone a King or a Queen but not obeying their laws. Or it’s like playing ‘Simon Says...’ but not doing what Simon says! If we believe that Jesus is God’s son then we should listen to what he says and obey him – he is in charge. He is our Lord.

Sometimes, when you were playing ‘Simon says...’ the leader didn’t say “Simon says”. You had to listen carefully to hear what the leader was saying. We have to listen really carefully to God. Sometimes it’s easy to hear God speaking to us and to know what He is saying. Sometimes we think we can hear God but aren’t quite sure. Sometimes it can be really hard to hear what God is saying. Sometimes we stop listening and don’t hear Him at all!

How much do we know of what Jesus said? How might we be able to find out more? The more we talk to God - and listen to Him too – the easier it is to recognise His voice. Perhaps we could try to read the Bible more often or try asking others what they know and what they think God might be saying. We need to be wise when we listen and when we choose how to respond to what we hear.


Praying together

Spend some time watching the candle flame. Ask God to help you to hear His voice and to help you to be wise when you need to choose.


Finishing together

The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.