minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Y Unfed Sul ar Bymtheg wedi'r Drindod


Gallaf wneud gwahaniaeth


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

A dywedodd Duw, "Bydded goleuni." A bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf.

Genesis 1:3-5

Dyma’r dydd y gweithredodd yr Arglwydd; gorfoleddwn a llawenhawn ynddo.

Salm 118:24


Darllen gyda'n gilydd

Mathew 13:31-35

Today’s story is actually two stories. Jesus talks about the hingdom of heaven being like both a mustard seed and yeast. These two pictures of the kingdom of heaven help us to understand Jesus’ point, but we’re going to focus on the yeast though in our time together today.

A dyma ddameg arall a gyflwynodd iddynt: “Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i hedyn mwstard, a gymerodd rhywun a'i hau yn ei faes. Dyma'r lleiaf o'r holl hadau, ond wedi iddo dyfu, ef yw'r mwyaf o'r holl lysiau, a daw yn goeden, fel bod adar yr awyr yn dod ac yn nythu yn ei changhennau.”

Llefarodd ddameg arall wrthynt: “Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i lefain; y mae gwraig yn ei gymryd, ac yn ei gymysgu â thri mesur o flawd gwenith, nes lefeinio'r cwbl.”

Dywedodd Iesu'r holl bethau hyn ar ddamhegion wrth y tyrfaoedd; heb ddameg ni fyddai'n llefaru dim wrthynt, 35fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd: “Agoraf fy ngenau ar ddamhegion, traethaf bethau sy'n guddiedig er seiliad y byd.”


Myfyrio gyda'n gilydd

Nid lle yr awn ni pan rydyn ni'n marw yn unig ydi teyrnas nefoedd. Fe welwn ni deyrnas nefoedd lle bynnag a phryd bynnag y mae Duw wrth y llyw - hyd yn oed yma ac yn awr. O feddwl yn ôl dros yr wythnos ddiwethaf, efallai y gwelwn ni deyrnas nefoedd bynnag a phryd bynnag y bu I ni wneud yr hyn yr oedd Duw yn ein harwain i'w wneud.

Ni allwn weld teyrnas nefoedd yn ei chyfanrwydd yn awr ond gallwn weld cipolwg ohoni (darnau bach ohoni) heddiw.

Pan fyddwn ni'n gariadus ac yn garedig, yna mae teyrnas nefoedd yno.

Pan fyddwn ni'n hael, yna mae teyrnas nefoedd yno.

Pan fyddwn ni'n maddau, yna mae teyrnas nefoedd yno.

Pan fyddwn ni'n ddoeth ac yn gwneud yr hyn y mae Duw yn gofyn inni ei wneud, yna mae teyrnas nefoedd yno.

Gallwn weld a meithrin teyrnas nefoedd o'n cwmpas ni heddiw. Gallwn wneud y pethau bychain er mwyn gwneud hynny.


Archwilio gyda'n gilydd

Byddwch angen:

  • 250g bland plaen
  • 125g halen cyffredin
  • 125ml dŵr
  • Lliw bwyd

Cymysgwch y blawd a'r halen gyda'i gilydd ac yna ychwanegwch y dŵr nes ei fod yn ffurfio pêl. Rhannwch y toes yn beli llai ac ychwanegwch un neu ddau ddiferyn o liwio bwyd i bob pêl.

Bydd angen i chi ddylino'r toes er mwyn lliwio'r cyfan.

Wrth i chi wneud hyn, siaradwch am y burum a'r fenyw yn tylino ei bara. Dim ond ychydig bach o furum a ychwanegodd. Roedd yn rhaid iddi ei dylino i'w weithio trwy'r toes cyfan ond gwnaeth y swm bach hwnnw o furum newid mawr. Yn union fel ychydig bach o liwio bwyd mae'n newid lliw y darn cyfan o does.

Pa bethau bach allech chi eu gwneud i helpu i ddod â theyrnas nefoedd i'n mysg yma ac yn awr?


Gweddïo gyda'n gilydd

Defnyddiwch y toes halen rydych chi wedi'i wneud i wneud modelau o'r lle rydych chi am weld teyrnas nefoedd yn dyfod yn ein mysg.

Gallai fod yn fodel o'ch ffrind sy'n drist - beth allech chi ei wneud i'w helpu i fod yn hapus?

Gallai fod yn fodel o'r byd lle mae rhyfel - sut olwg fyddai ar deyrnas nefoedd yno?

Gallai fod yn fodel o'ch ysgol.

Gallai fod yn fodel o'r ysbyty neu feddyg neu nyrs.

Pan fyddwch wedi gorffen, pobwch hwy ar wres isaf eich popty ar ddalen pobi wedi'i leinio am 3 awr neu nes eu bod yn solet.


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


The Sixteenth Sunday after Trinity


I can make a difference


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

God said, "Let there be light," and there was light, and God saw the light was good, and he separated light from darkness. So evening came, and morning came; it was the first day.

Genesis 1: 3-5

This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.

Psalm 118: 24


Reading together

Matthew 13:31-35

Today’s story is actually two stories. Jesus talks about the hingdom of heaven being like both a mustard seed and yeast. These two pictures of the kingdom of heaven help us to understand Jesus’ point, but we’re going to focus on the yeast though in our time together today.

He told them another parable: "The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches."

He told them still another parable: "The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about thirty kilograms of flour until it worked all through the dough."

Jesus spoke all these things to the crowd in parables; he did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet: "I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the creation of the world."


Reflecting together

The kingdom of heaven isn’t just where we go when we die. It is wherever and whenever God is in charge – even here and now. Thinking back to last week it’s wherever and whenever we are, wisely, doing what God tells us to do.

We cannot see the whole of the kingdom of heaven now but we can see glimpses of it (small bits of it) today.

If we’re being loving and kind then the kingdom of heaven is there.

If we’re being generous then the kingdom of heaven is there.

If there is forgiveness then the kingdom of heaven is there.

If we are wisely doing what God is asking us to do then the kingdom of heaven is there.

We can bring the kingdom of heaven into here and now, into someone’s life. The things that we do don’t need to be big extravagant things. 


Exploring together

You will need:

  • 250g plain flour
  • 125g table salt
  • 125ml water
  • Food colouring

Mix the flour and salt together and then add the water until it forms a ball. Split the dough into smaller balls and add one or two drops of food colouring to each ball.

You will need to knead the dough to help it colour the whole lot.

As you do this talk about the yeast and the woman kneading her bread. She only added a very small amount of yeast. She had to knead it to work it through the whole dough but that tiny amount of yeast made a big change. Just like a small amount of food colouring changes the colour of the whole bit of dough.

What small things could you do to help bring the kingdom of heaven into the here and now?


Praying together

Use the salt dough you have made to make models of where you want to see the kingdom of heaven come.

It could be a model of your friend who is sad – what could you do to help them be happy?

It could be a model of the world where there is war – what would the kingdom of heaven look like there?

It could be a model of your school.

It could be a model of the hospital or of a doctor or nurse.

When you’ve finished bake them on the lowest setting of your oven on a lined baking sheet for 3 hours or until solid.


Finishing together

The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements