minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cofrestru priodasau


Adnoddau ar gyfer gweinidogion sy'n gweinyddu


Trosolwg o'r newidiadau i gofrestru priodasau a phriodi gwladolion tramor

Ceir yma'r cyflwyniad a ddefnyddiwyd yn y sesiwn Zoom "Cwrdd â'r Cofrestryddion".


Priodi gwladolion tramor

Mae Cylchlythyr Clerigion y GRO am y newidiadau dinasyddiaeth sy'n dod i rym ar ddechrau mis Gorffennaf ar gael yma.

Mae cyflwyniadau hyfforddi ar gael ar wefan yr LRSA. Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost clergy@lrsa.org.uk a'r cyfrinair Registration9980, ac yna dewiswch Immigration Act Changes (Clergy Only), gan ddefnyddio'r un cyfrinair eto.


Dogfen Briodas a Chydnabyddiaeth o Weinyddiad Priodas

Mae'r rhan hon o'r Llyfrgell yn cynnwys fersiynau o'r dogfennau hyn.

Mae fersiwn cerdyn o'r Gydnabyddiaeth ddewisol, fel math o gofrodd, wedi ei baratoi a'i gylchredeg gan yr esgobaeth yn ganolog.


Ffurflen gwybodaeth

Mae'r ffurflen hon - yn ddogfen PDF ac yn ddogfen Word - yn un ffordd o gasglu gwybodaeth gan y rhai sy'n priodi, gan gynnwys manylion sydd eu hangen ar gyfer y Ddogfen Briodas a manylion y gwasanaeth. Mae hefyd yn cynnig dull cydymffurfiol o gasglu manylion i'w cadw i gadw cysylltiad ar ôl y briodas. Ceir y ffurflen, ynghyd â dogfennau eraill yn y rhan hon o'r Llyfrgell.


Dychwelyd Dogfennau Priodas ac Atodlenni Priodas wedi'u cwblhau

Mae'r gweinidog sy'n gweinyddu yn gyfrifol am sicrhau bod y Ddogfen / Atodlen Briodas yn cael ei chyflwyno yn Swyddfa Gofrestru'r Ardal Gofrestru lle digwyddodd y briodas cyn pen 21 diwrnod ar ôl y briodas.

Gellir anfon Dogfennau / Atodlenni Priodas trwy'r post neu eu dychwelyd yn bersonol. Os ydych chi'n eu dychwelyd yn bersonol, fe'ch cynghorir i wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Ynys Môn

Swyddfa Gofrestru Cyngor Ynys Môn
Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
LL77 7XA

01248 751925

Gwynedd

Swyddfa Gofrestru Caernarfon
Siop Gwynedd Caernarfon
Pencadlys Cyngor Gwynedd
Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

Swyddfa Gofrestru Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA

Swyddfa Gofrestru Ardal Meirionnydd
Penarlag
Dolgellau
LL40 2YB

01766 771000

Conwy

Gwasanaeth Cofrestru Conwy
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Powys

Swyddfa Gofrestru Llandrindod
Y Gwalia
Heol Ithon
Llandrindod
LD1 6AA

0345 602 7038


Delio â hen Gofrestrau Priodas a llyfrau Tystysgrif

Bydd cofrestryddion o'r Ardaloedd Cofrestru yn cysylltu â pheriglorion yn uniongyrchol ynglŷn â'r materion hyn.


Cymraeg

Registering marriages


Resources for officiating ministers


Overview of the changes to marriage registration and the marriage of foreign nationals

The presentation used at the "Meet the Registrars" Zoom session is available here.


The marriage of foreign nationals

The Clergy Newsletter from the GRO about the citizenship changes coming into force at the beginning of July is available here.

Training presentations are available on the LRSA website. Log-in using the email address clergy@lrsa.org.uk and the password Registration9980, and then select Immigration Act Changes (Clergy Only), entering the same password again.


Marriage Document and Acknowledgment of Solemnization of Marriage

This section of the Library contains versions of these documents.

card version of the optional Acknowledgement, as a form of keepsake, has been prepared and distributed by the diocese centrally.


Information form

This form - as a PDF or a Word document - is one means of collecting information from those getting married, including details needed for the Marriage Document and details of the service. It also offers a compliant means of collecting details to be retained to maintain contact after the wedding. This is available, alongside other documents, in this section of the Library contains versions of these documents.


Returning completed Marriage Documents and Marriage Schedules

The officiating minister is responsible for ensuring that the Marriage Document / Schedule is lodged at the Register Office of the Registration District where the marriage took place within 21 days of the wedding. 

Marriage Documents / Schedules can be sent by post or deposited in person. If depositing in person, it is advised that an appointment is made beforehand.

Anglesey

Anglesey Council Register Office
Anglesey Business Centre
Bryn Cefni Business Park
Llangefni
LL77 7XA

01248 751925

Gwynedd

Caernarfon Register Office
Siop Gwynedd Caernarfon
Gwynedd Council's Headquarters
Castle Street
Caernarfon
LL55 1SE

Dwyfor Area Register Office
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA

Meirionnydd Area Register Office
Penarlag
Dolgellau
LL40 2YB

01766 771000

Conwy

Conwy Registration Service
Town Hall
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

Powys

Llandrindod Wells Register Office
The Gwalia
Ithon Road
Llandrindod Wells
LD1 6AA

0345 602 7038


Dealing with old Marriage Registers and Certificate books

Registrars from the Registry Districts will contact incumbents directly regarding these matters.