minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Ail Sul yr Adfent


Afonydd ac Argaeau


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

Llais un yn galw, “Paratowch yn yr anialwch ffordd yr Arglwydd! Unionwch yn y diffeithwch briffordd i’n Duw ni!"

Eseia 40:3

Meddai’r Arglwydd "Yn wir, yr wyf yn dod yn fuan." Amen. Tyrd, Arglwydd Iesu! 

Datguddiad 22:20


Meddwl gyda'n gilydd 

I beth mae pethau hyn yn troi?

Pa bethau eraill allwch chi feddwl amdanyn nhw sy’n dechrau’n fach iawn ond yn newid neu’n troi'n rhywbeth anhygoel a / neu enfawr?


Darllen a myfyrio gyda'n gilydd 


Gweddio gyda'n gilydd

Byddwch angen:

  • Cadwyni papur (os nad oes gennych stribedi ‘parod’ dim ond torri stribedi o bapur lliw sydd eisiau)

Gwnewch gadwyn mor hir ag y gallwch chi . Wrth wneud hynny, meddyliwch am yr holl wahanol bobl yn eich cartref, teulu, ysgol, tref a gweddïwch y bydd pob un yn dod i wybod fod Duw’n eu caru ac yn teimlo’n rhan o deulu Duw.

Gosodwch y cadwyni papur yn eich tŷ fel rhan o’ch addurniadau Nadolig.

Gweddi arbennig - Colect

Gweddïwch y weddi hon gyda'ch gilydd os ydych yn dymuno:

Duw Dad, daeth dy Fab yn faban bach yn ein mysg – mor guddiedig â tharddiad Afon Hafren.

Diolch ei fod wedi dangos i ni sut i garu’n gilydd, ei fod wedi marw ar y groes er mwyn i ni gael maddeuant, ac wedi atgyfodi i fywyd newydd er mwyn i ni i gyd fod yn un. Helpa’r cariad i lifo allan ohonom fel afon er mwyn i bawb cael gweld pa mor anhygoel wyt ti.

Amen


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


Second Sunday of Advent


Rivers and Reservoirs


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

A voice cries out, “Prepare in the wilderness a road for the Lord ! Clear the way in the desert for our God!"

Isaiah 40:3

The Lord says,"Surely I am coming soon." Amen. Come, Lord Jesus. 

Revelation 22:20


Discussing together

What do these things turn into?

What other things can you think of that start really small but change or grow into something amazing and/or massive?


Reading and reflecting together


Praying together

You will need

  • Paper chains (if you don’t have ‘ready made’ strips simply cut strips from coloured paper)

Make as long a chain as you can. As you do so think about all the different people in your home, family, school, town and pray that each every one of them will know that they are loved by God and would feel a part of God’s family.

Hang the paper chains in your house as part of your Christmas decorations.

A special prayer – A Collect

Pray this prayer together if you like:

Father God, your Son came as a tiny baby among us – as hidden as the start of the River Severn.

Thank you that he showed us how to love one another, that he died on the cross so that we can all be forgiven, and rose to new life so that we can all be one. Help love to flow out of us like a river so that everyone can see how amazing you are.

Amen


Finishing together

  The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements