minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Trydydd Sul yr Adfent


Aros mae’r Mynyddau Mawr?


Ymlonyddu gyda'n gilydd

1. Goleuwch gannwyll.

2. Darllenwch:

Llais un yn galw, “Paratowch yn yr anialwch ffordd yr Arglwydd! Unionwch yn y diffeithwch briffordd i’n Duw ni!"

Eseia 40:3

Meddai’r Arglwydd "Yn wir, yr wyf yn dod yn fuan." Amen. Tyrd, Arglwydd Iesu! 

Datguddiad 22:20


Meddwl gyda'n gilydd 

Byddwch angen:

  • Lluniau ohonoch chi’n fabanod

Edrychwch ar y lluniau – sut ydych chi wedi newid? Faint o amser gymerodd hi i bob un peth newid?

Beth arall sydd wedi newid ers i chi gael eich geni?

Efallai bod gennych chi dŷ newydd neu ysgol newydd. Efallai eich bod wedi cael brawd neu chwaer fach.

Efallai eich bod wedi sylw bod y coed yn bwrw eu dail yn yr hydref.


Darllen gyda'n gilydd 

Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.

You turn people back to dust, saying, “Return to dust, you mortals.” A thousand years in your sight are like a day that has just gone by,
or like a watch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death—they are like the new grass of the morning: In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered.

 Salm 90:1-6


Myfyrio gyda'n gilydd

Edrychwch ar y fideo gyda’ch gilydd. Mae hyn yn araf ac yn ddistaw. Efallai y gallech eistedd a chyfrif i 10 cyn pwyso ‘chwarae’ i helpu pawb i fod yn llonydd.

Pa eiriau sy’n dod i’ch meddwl wrth i chi ei wylio?

Sut mae hynny’n gwneud i chi deimlo?

Mae’n gwneud i chi feddwl am Dduw?

Efallai ein bod ni’n teimlo’n fychan ac yn ddibwynt ac yn ddibwys o gymharu â hyn i gyd ond mae’r Beibl cyfan yn dweud wrthym ni gymaint y mae Duw’n ein caru. Ac, mae Duw’n gofyn i ni ofalu am y byd hwnnw – ei amddiffyn a’i helpu i dyfu.

Sut allen ni wneud hynny?


Gweddio gyda'n gilydd

Estynnwch eich breichiau allan gymaint ag y gallwch chi.

Dywedwch – mae cariad Duw mor lydan – allwch chi ddim mynd o’i amgylch. 

Ymestynnwch i fyny ar flaenau'ch traed ag y gallwch. 

Dywedwch – mae cariad Duw mor uchel – alwch chi ddim mynd trosto. 

Rhowch eich dwylo ar y llawr. 

Dywedwch – mae cariad Duw yn isel – allwch chi ddim mynd oddi tano.

Clapiwch eich dwylo gyda’i gilydd. 

Dywedwch – cariad bendigedig Duw

Os hoffech chi ganu cân (yn Saesneg yn unig).

Gweddi arbennig - Colect

Gweddïwch y weddi hon gyda'ch gilydd os ydych yn dymuno:

Dduw Dad, rwyt ti’n rhyfeddol. Diolch i ti am bopeth rwyt ti wedi’u wneud. Diolch i ti, er dy fod mor fawr, rwyt ti'n caru pob un ohonom. Helpa ni i ofalu am dy fyd. Amen.


Gorffen gyda'n gilydd

Bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith.

Diffoddwch y gannwyll.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


Third Sunday of Advent


Rivers and Reservoirs


Stilling together

1. Light a candle.

2. Read:

A voice cries out, “Prepare in the wilderness a road for the Lord ! Clear the way in the desert for our God!"

Isaiah 40:3

The Lord says,"Surely I am coming soon." Amen. Come, Lord Jesus. 

Revelation 22:20


Discussing together

You will need:

  • Baby photos of yourselves

Look at the photos – how have you changed? How long did it take each thing to change?

What else has changed since you were born?

Maybe you have a new house or a new school. Maybe you’ve had a baby brother or sister.

Perhaps you’ve noticed the leaves falling off the trees in autumn.


Reading together

Fy Meistr, rwyt ti wedi bod yn lle saff i ni guddio ar hyd y cenedlaethau. Cyn i'r mynyddoedd gael eu geni, a chyn bod y ddaear a'r byd yn bodoli, roeddet ti yn Dduw, o dragwyddoldeb pell.

Ti sy'n anfon pobl yn ôl i'r pridd drwy ddweud, “Ewch yn ôl, chi bobl feidrol!” Mae mil o flynyddoedd yn dy olwg di fel diwrnod sydd wedi pasio heibio, neu fel gwylfa nos. Ond mae pobl yn cael eu llethu gan gwsg, ac yna fel glaswellt yn adfywio yn y bore. Mae'n tyfu ac yn llawn bywyd yn y bore, ond erbyn iddi nosi mae wedi gwywo a sychu.

Psalm 90:1-6


Reflecting together

Watch the video together. This is slow and quiet. Perhaps you could sit and count to 10 before pressing paly to help everyone to be still.

What words come to mind as you watch it?

How does it make you feel?

What does it make you think about God?

We might feel tiny and pointelss and unimportant compared to all of that but the whole Bible tells how much we are loved by God. And, God asks us to look after that world – to protect it and help it to grow.

How might we be able to do that?


Praying together

Stretch out your arms as wide as you can.

Say - God’s love is so wide – you can’t get round it.

Stretch up as high on your tiptoes as you can.

Say – God’s love is so high – can’t get over it.

Put your hands on the floor.

Say – God’s love is low – you can’t get under it.

Clap your hands together

Say – God’s wonderful love

If you’d like to sing a song (only in English).

A special prayer – A Collect

Pray this prayer together if you like:

Father God, you are amazing. Thank you for all that you have made. Thank you that even though you are so big you love every one of us. Help us to look after your world. Amen.


Finishing together

  The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, that by the power of the Holy Spirit you may overflow with hope.

Blow out the candle.


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements